De Knecht des Heren (14) – Volledige controle

Volledige controle In het vorige artikel kwamen we tot een belangrijke constatering: hoewel het tegendeel het geval lijkt te zijn, ligt de macht tijdens de gebeurtenissen te Getsemané bij de Here Jezus. Hij bepaalt wat er gebeurt en hoe het gebeurt. – Hij laat Zich gevangennemen; – Hij geneest; – Hij vermaant Petrus; – Hij vermaant de menigte. We kunnen deze lijst eenvoudig uitbreiden met het vervolg van de gebeurtenissen. – De rechtspraak (Hogepriester, Herodes, Pilatus); – De bespotting, de geseling; – De weg naar Golgotha; – De kruisiging; – Zijn voorbede voor de daders; – Het lijden aan het…

Lees verder!

De Knecht des Heren (13) – De grootheid van de Zoon des Mensen

De grootheid van de Zoon des Mensen De verheerlijking op de berg, de verschijning van de Rechter in het boek Openbaring, het zijn indrukwekkende gebeurtenissen. Ze bepalen ons bij Wie Hij is, de Koning der koningen en de Heer der heren. Wij mensen laten ons gemakkelijk en graag imponeren door grootse uiterlijkheden. Ieder kan ervan mee praten. Je ontvangt iemand graag in je kasteel van een woning, maar als je in een armzalig hutje woont, hoe zou het je dan vergaan? En wat zou toch de achtergrond zijn van de opmerking ‘let maar niet op de rommel’, terwijl de hele…

Lees verder!

De Knecht des Heren (12) – Het oordeel van de Rechter

Liefde en rechtvaardigheid Nadat we in het vorige artikel iets hebben gezien van de heerlijkheid van de Here Jezus, gaan we nu naar het eerste hoofdstuk uit Openbaring. Ook hier zien we de Here Jezus in verheerlijking. Het beeld is echter totaal anders. Immers, maar al te vaak horen we spreken over ‘lieve Heer Jezus’, of ‘onze lieve Heer’. Daardoor krijgt men ten onrechte het idee dat de Here Jezus zo goed is, dat je het als mens eigenlijk niet verkeerd kan doen bij Hem. Het tegendeel is waar. Inderdaad, God is liefde, zo ook Zijn Zoon. Maar God is…

Lees verder!

De Knecht des Heren (11) – Christus en de volken | Christus’ heerlijkheid

Christus en de volken De oude Simeon sprak een geweldige profetie uit. 29 Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord, 30 want mijn ogen hebben uw heil gezien, 31 dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken: 32 licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. (Lukas 2:29-32) Hij verwachtte de komst van de Messias, zag Hem en hield Hem in zijn armen. En dan profeteert hij. Deze kleine baby is het heil van God over alle volken. Licht tot openbaring voor de heidenen (= de genadetijd) en heerlijkheid…

Lees verder!

De Knecht des Heren (10) – de doop in de Jordaan

De doop in de Jordaan De Here Jezus laat zich dopen in de Jordaan. De doop wordt meestal (en terecht) gekoppeld aan zonden, waarvan de dopeling gereinigd moet worden. In dat opzicht doet het vreemd aan dat de Here Jezus Zich laat dopen. Hij had dat toch niet nodig? Nee, gelukkig niet. De reden dat de Here Jezus Zich laat dopen is heel mooi. In deze doop vernedert Hij Zich tot ons niveau van zondaren, uiteraard zonder zonde (2 Korinte 5:21). Hij hoefde geen zonden te belijden (Lukas 3:3). Je zou kunnen zeggen dat Hij Zich solidair toonde met ons…

Lees verder!

De Knecht des Heren (9) – De Zoon des Mensen

Jezus Christus – De Zoon des Mensen Behalve Zoon van God wordt de Here Jezus in het Nieuwe Testament ook Zoon des Mensen genoemd. Vertelt de naam Zoon van God ons dat Hij waarachtig God is, de naam Zoon des Mensen laat weten dat Hij waarachtig Mens is. Een heel bijzonder Mens, dat wel, maar wel degelijk voluit een Mens als alle andere, ‘uitgenomen de zonde’ (2 Korinte 5:21). Niemand weet hoe dit mogelijk is, God en Mens in een Persoon. De Here Jezus heeft dat Zelf aangegeven in Mattheüs 11:27, ‘niemand kent de Zoon dan de Vader’. Wie dus…

Lees verder!

De knecht des Heren (8) – Gods eniggeboren Zoon

Gods eniggeboren Zoon De Here Jezus is Gods Zoon, Gods eniggeboren Zoon. Dat woordje eniggeboren mag ons wel tot nadenken stemmen. Immers, worden in het Oude Testament engelen niet zonen Gods genoemd (Job 38:7)? Eindigt de stamboom in het evangelie van Lukas niet met Adam, de zoon van God (Lukas 3:38)? En wordt Israël niet Gods eerstgeboren zoon genoemd (Exodus 4:22)? Met het vorige artikel in gedachten valt natuurlijk gemakkelijk in te zien dat het onderscheidene kenmerk van de Here Jezus Zijn Godheid is. Engelen, Adam, Israël, het zijn allemaal schepselen, die ooit een begin van hun bestaan kenden. Zo…

Lees verder!

De Knecht des Heren (7) – Jezus is God

Is Jezus God? Nu we een aantal zaken over de Here Jezus op een rijtje hebben gezet, is het tijd om het grootste wonder van Zijn Wezen – Zijn goddelijkheid – in ogenschouw te nemen. Dat doen we uiteraard met grote eerbied. De Bijbel, met name het Nieuwe Testament, leert ondubbelzinnig dat Jezus God is. Nu is niet iedereen die mening toegedaan. Er zijn twee varianten. De eerste ontkent de goddelijkheid van de Here Jezus vanuit puur ongeloof. God bestaat niet, de Bijbel is een door mensen geschreven boek, en de persoon van Jezus van Nazareth was (als Hij al…

Lees verder!

De Knecht des Heren (6) – de hel

Er ruist langs de wolken…  Hoewel het taalgebruik niet meer modern is te noemen, blijft dit lied een van de populairste uit de bundel van Johan de Heer.  “Er ruist langs de wolken een lieflijke Naam, Die hemel en aarde verenigt te zaam. Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart! Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, Want Hij kwam om zalig te maken op aard’. Zo liefhad Hij…

Lees verder!

De Knecht des Heren (5) – de naam Jezus

Eerbied! Opmerking vooraf. Het is mijn overtuiging dat we bij het spreken over onze Heiland en Verlosser terughoudend moeten zijn bij het gebruik van de naam Jezus zondermeer. Het komt mij gepaster over wanneer we spreken over ‘De Here Jezus’ of ‘Jezus Christus’ dan over ‘Jezus’. In dit artikel doe ik dat echter wel. De reden daarvoor is dat het artikel handelt over de naam Jezus. Onze Heer draagt verschillende namen en ook verschillende titels. Zijn namen vertellen ons Wie Hij is, zijn titels vertellen ons wat Hij deed (en doet). Zoals al eerder gesteld, de naam Jezus is de…

Lees verder!