De Knecht des Heren (34) – Zijn gezindheid (1)

De titel van deze reeks artikelen is ‘De Knecht des Heren’. In deze en in een volgende aflevering zullen we ons bezighouden met het Knecht-zijn van de Here Jezus. ‘Knecht’ lijkt een wat oneerbiedige benaming. Maar het is de Bijbel zelf die ons deze naam aanreikt. De benaming ‘Knecht’ voor de Here Jezus heeft helaas niet zelden geleid tot verkeerde veronderstellingen aangaande de Persoon Jezus Christus. De meest voorkomende dwaling is dat Hij een engel zou zijn! Nu is een engel ook een indrukwekkend persoon, maar uiteindelijk toch slechts een schepsel als wij. Ook de benaming van de Here Jezus…

Lees verder!

De Knecht des Heren (33) – De grote Herder, de overste Herder

De uitdrukking ‘De Grote Herder’ vinden we in de brief aan de Hebreeën. In de Telos-vertaling lezen we: De God nu van de vrede, die uit de doden heeft teruggebracht de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus, door het bloed van het eeuwig verbond (Hebreeën 13:20) De Hebreeënbrief laat ons de voortreffelijkheid van de Here Jezus zien. Jezus is: Hoger dan de engelen Hoger dan de mensen op het toekomstig aardrijk Hoger dan de vele zonen van God Hoger dan Mozes, de grootste man van het jodendom Hoger dan Jozua, die Israël Kanaän binnenvoerde Hoger dan David, die…

Lees verder!

De Knecht des Heren (32) – Herders

We hebben eerder gezien dat menselijke herders – zij die een pastorale taak hadden – er in het algemeen niet zo best afkomen in de Bijbel. En dan bedoel ik natuurlijk niet herders die verantwoordelijk waren voor een kudde schapen – het echte herderswerk om zo te zeggen. Abraham was herder, Lot was herder, ze hadden herders in dienst (Genesis 13:7). Ook Mozes heeft een carrière als herder gehad, en ook David bevond zich jarenlang op het veld. Overigens was het de herder Abraham die als eerste de komst van de Messias mocht aanschouwen (Johannes 8:56). En niet toevallig waren…

Lees verder!

De Knecht des Heren (31) – Jezus Christus, de Goede Herder

Herders in het OT Herders zijn in de Bijbel, in zowel het Oude als in het Nieuwe Testament bekende verschijningen. Abel was herder, Abraham, Izak en Jakob, Mozes, David en ook een profeet als Amos. In veel gevallen kunnen we deze Oudtestamentische herders beschouwen als type van de Here Jezus waar het zijn Herder-zijn betreft. Het woord herder wordt echter ook in overdrachtelijke zin gebruikt, namelijk als beeldspraak om een koning of andere leiders aan te duiden. Zij hadden de verantwoordelijkheid als ‘herder’ te functioneren temidden van hun ‘kudde’, het volk. Er waren in die zin goede en slechte herders.…

Lees verder!

De Knecht des Heren (30) – De bediening der verzoening

Bediening Het woord bediening betekent in wereldlijke zin iets als ‘iemand helpen, iemand van dienst zijn’. Zo spreken we van ‘een goede bediening’ in een restaurant. Proberen we de betekenis in godsdienstig opzicht te verwoorden, dan vinden we definities als ‘de rang, stand of functie van Apostel, Profeet, Leraar, Evangelist en Herder in de gemeente van Jezus Christus’. Maar deze definitie heeft ook iets ‘werelds’. Het zet de deur op een kier voor zelfverheffing, alsof iemand die een bediening heeft hoger staat dan de ‘gewone’ gelovige. Als we – met eerbied gesproken – door Gods ogen naar de betekenis kijken,…

Lees verder!

De betekenis van het nieuwe Jeruzalem voor de gemeente vandaag (10)

Licht versus donker De strijd tussen licht en donker is een van de meest in het oog springende thema’s in de Bijbel. Licht staat voor al het goddelijke, voor al wat goed of positief is. Donker daarentegen behoort tot het domein van de satan, en refereert aan zonde, kwaad, verdriet, hopeloosheid. Ook buiten Gods Woord om weten mensen licht en donker te koppelen aan deze en andere vergelijkbare begrippen. Het is dan ook geen wonder dat in de beschrijving van het nieuwe Jeruzalem licht een prominente plaats inneemt. In de beschrijving van het nieuwe Jeruzalem vinden we de volgende teksten…

Lees verder!

De Knecht des Heren (29) – Middelaar van een nieuw verbond

Als we de benaming ‘Middelaar van een nieuw verbond’ willen begrijpen is het nodig een juist zicht te krijgen op wat bedoeld wordt met een nieuw verbond. In Jeremia 31 wordt over dit nieuwe verbond gesproken. 31 Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. 32 Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik…

Lees verder!

Moeten vrouwen te allen tijde zwijgen?

Tip: Lees eerst het artikel Hoofdbedekking in de gemeentelijke samenkomst De vrouw in het ambt Wie de (kerkelijke) actualiteit een beetje volgt, zal het niet zijn ontgaan: de synode van de Christelijk Gereformeerde Kerken besloot  vrouwen niet toe te laten tot de ambten. Dit artikel is ooit geschreven naar aanleiding van een besluit van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt vrouwen wel toe te laten tot de ambten. In ons midden hebben we alweer flink wat jaren geleden besluiten genomen die ditzelfde onderwerp raken. Ik wil proberen in kort bestek een en ander in herinnering te brengen. Vooraf is het goed te bedenken…

Lees verder!

De betekenis van het nieuwe Jeruzalem voor de gemeente vandaag (9)

Overeenkomsten I Er zijn overeenkomsten tussen het Nieuwe Jeruzalem en het paradijs. [1] In het paradijs staat de boom van het leven. (…) Wie overwint, die zal Ik te eten geven van de boom van het leven die in het paradijs van God is. (Openbaring 2:7) ‘Overwinnen’ betekent gelovend volharden tot het einde en behouden worden, ook al is het als martelaar. ‘Eten van de boom des levens’ is symbolische taal voor de belofte van het eeuwige leven in het volmaakte Koninkrijk van God. [2] In het Nieuwe Jeruzalem staat de boom van het leven. In het midden van haar…

Lees verder!

De betekenis van het nieuwe Jeruzalem voor de gemeente vandaag (8)

De rivier De bespreking van de rivier in het hemelse Jeruzalem wordt ‘bemoeilijkt’ door de profetieën van Ezechiël, die op het eerste gezicht over dezelfde zaken lijken te gaan. Om duidelijk te maken dat dit beslist niet het geval is, willen we eerst gaan kijken naar de overeenkomsten en verschillen tussen beide teksten. Het Duizendjarig Rijk In het boek Ezechiël handelen de hoofdstukken 40 tot en met 48 over de toestand in het Duizendjarig Rijk … op aarde. In gezichten Gods bracht Hij mij naar het land van Israël en zette mij neer op een zeer hoge berg; daarop was…

Lees verder!