De Knecht des Heren (44) – Jezus Christus, het Licht der wereld (3)

We zagen de vorige keer dat God de Here Jezus op deze aarde had gebracht als een lamp. Zijn licht maakte dat Hij zonder moeite kon worden onderscheiden van de mensen om Hem heen. Maar er was (en is!) geloof nodig om Hem te zien. Een eenvoudig oog noemt de Schrift dat. Ongeloof redeneert, geloof vertrouwt en aanvaardt. Wie zo ontvankelijk is voor het licht van de Here Jezus wordt zelf licht. Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. (Mattheus 5:14 ) Het licht dat de gelovige uitstraalt zal zonder…

Lees verder!

De Knecht des Heren (43) – Jezus Christus, het Licht der wereld (2)

We gaan nog even verder nadenken over Gods licht. Om de beeldvorming te ondersteunen mogen we denken aan het zonlicht. Zonlicht maakt de kleinste onvolkomenheid zichtbaar. We zien in haar stralen minuscule stofdeeltjes in de lucht zweven. Als we denken met een glad oppervlak te maken te hebben, laat strijklicht meteen zien waar het oppervlak nog extra behandeling nodig heeft. Deze voorbeelden tonen ons waar licht tot in staat is. Nu is het werkterrein van Gods licht niet de huishouding of de timmermanswerkplaats, maar het menselijk hart. Het licht doorgrondt de harten. Vergelijken we het hart met een woning, dan…

Lees verder!

De Knecht des Heren (42) – Jezus Christus, het Licht der wereld (1)

Licht en Liefde In de Bijbel worden heel wat eigenschappen van God genoemd. Zo lezen we dat God rechtvaardig, heilig en alwetend is. Een eigenschap is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaald persoon. Als we zeggen dat iemand driftig is, dan weten we precies wat we bedoelen. Maar zeggen dat die persoon driftigheid is gaat tegen ons gevoel van logica in. Zo zeggen we ook niet dat God Heiligheid is, of Rechtvaardigheid, of Alwetendheid. Het zijn eigenschappen van God. Deze begrippen vertellen ons ‘iets’ van Zijn Persoon. Maar we zeggen wel dat God Liefde is, en ook dat…

Lees verder!

De Knecht des Heren (41) – Herder en Rechter

Het vorige artikeltje eindigde met onderstaande: De Here Jezus wordt het Woord genoemd. Het vleesgeworden Woord. Hij sprak niet alleen Gods Woord, Hij is het Zelf. Tijdens zijn rondgang op aarde sprak Hij woorden van genade, van barmhartigheid, van vergeving, van liefde. Bij Zijn wederkomst zal Hij spreken als Rechter. Dan draait het om gerechtigheid en oordeel. De Herder Het is vooral het evangelie van Johannes dat ons inlicht over het karakter van het vleesgeworden Woord. We vinden onder meer liefde, heerlijkheid, genade en waarheid. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn…

Lees verder!

De Knecht des Heren (40) – Het vleesgeworden Woord

Er zijn drie Bijbelboeken die openen met buitengewoon indrukwekkende woorden. Ze tonen ons een glimp van wat door een mens niet gekend kan worden, namelijk de geestelijke werkelijkheid achter onze aardse. (1) Genesis en daarmee de gehele Bijbel opent met 1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde. (2) Hoofdstuk 1 van het evangelie van Johannes heeft als eerste verzen 1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit…

Lees verder!

De Knecht des Heren (39) – Zijn gezindheid (6)

Dit is de laatste aflevering over de gezindheid van de Here Jezus. In het vorige artikel zagen we hoe de Here Jezus omging met teleurstellingen. Hij bracht alles bij Zijn hemelse Vader. Naar de mensen om Zich heen straalde Hij daarentegen een goddelijk rust uit, verheven als Hij was boven alle omstandigheden – hoewel Hij er niet ongevoelig voor was. Een laatste voorbeeld Deze keer het mijns inziens mooiste voorbeeld dat de Here Jezus ons geeft. Eerst nog even een herinnering aan een tekst uit het vorige artikel. De smaad heeft mij het hart gebroken, en ik ben verzwakt. Ik wachtte…

Lees verder!

De Knecht des Heren (38) – Zijn gezindheid (5)

Voorbeeld In de vorige afleveringen hebben al het een en ander gezien over de gezindheid van de Here Jezus. In dit artikel een paar gedachten over wat Zijn gezindheid voor ons betekent. Het accent ligt daarbij op ‘de arbeid’ van de Heer.’ Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem. (Handelingen 10:38) We worden opgeroepen Zijn voorbeeld na te volgen. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; (1 Petrus 2:21) Petrus heeft…

Lees verder!

De Knecht des Heren (37) – Zijn gezindheid (4)

In het vorige artikel hebben we gekeken naar de gezindheid van de Here Jezus. Een van de conclusies was: ‘De juiste gezindheid blijkt uit de praktijk’. In dit artikel zullen we van die praktijk kennis nemen. De praktijk van de juiste gezindheid voorgeleefd door de Here Jezus. Markus is het Evangelie dat ons in het bijzonder het Dienstknecht zijn van de Here Jezus laat zien. In geen van de andere evangeliën komt het woord ’terstond’ zo vaak voor als in dat boek. ‘Terstond’ betekent zoveel als ‘zonder zich te bedenken’. De Dienstknecht des Heren weet dat er in zijn functioneren…

Lees verder!

De Knecht des Heren (36) – Zijn gezindheid (3)

Gezindheid Deze keer begin ik met de tekst die misschien wel het meest wordt voorgelezen in onze samenkomsten. ‘Laat die gezindheid bij (of ook: in) u zijn’, schrijft Paulus. Hij neemt de Here Jezus als voorbeeld en beschrijft waaruit bij Hem die gezindheid blijkt. 5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 6 die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. (Filippi 2:5-7) Ik kan me vergissen,…

Lees verder!

De Knecht des Heren (35) – Zijn gezindheid (2)

Wat is onze Here een fantastisch Persoon! Lees alleen maar het eerste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën en het wordt duidelijk Wie de Here Jezus is: God Zelf. Ik wil deze aflevering gebruiken om nog eens goed naar de Here Jezus te kijken. Ja, ons onderwerp is de Knecht des Heren. Maar deze Knecht stelt alle andere personen in de schaduw. Er is een vertaling van het Nieuwe Testament van de hand van Anne de Vries. U weet wel, die van ‘Ik bid niet voor bruine bonen’. Ik neem hoofdstuk 1 van de brief aan de Hebreeën over.…

Lees verder!