De Knecht des Heren (50) – De Zoon van God is het eeuwige leven (3)

Het doel van het eeuwig leven Eeuwig leven is meer dan een leven zonder einde. Wie verloren gaat en in de hel geworpen wordt heeft daar een leven zonder einde, en, laat dat duidelijk zijn, dat is geen leven. De apostel Johannes beschrijft het doel van eeuwig leven in de aanhef van zijn eerste brief. 3 hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4 En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. (1 Johannes…

Lees verder!

De Knecht des Heren (49) – De Zoon van God is het eeuwige leven (2)

Hemelen? Onder mensen heerst een merkwaardig soort lichtzinnigheid. Als het gesprek komt op het leven na de dood, over hemel en hel, dan is de reactie heel vaak ‘met mij zit het wel goed’. Men benadrukt vervolgens dat men geen misdadiger is en dat men altijd ‘iedereen het zijne heeft gegeven’. Als de balans van hun leven zou worden opgemaakt, zou die naar de positieve kant uitslaan. En natuurlijk komen ze in de hemel. Dat er andere zaken meespelen komt niet in hen op. Of willen ze het liever niet weten? Hoe het ook zij, het is een vreemde houding,…

Lees verder!

De Knecht des Heren (48) – De Zoon van God is het eeuwige leven (1)

We zijn – begrijpelijkerwijs – altijd geneigd te spreken over het eeuwige leven als iets dat ons gegeven wordt. En dat is natuurlijk ook zo. Maar als we bepaalde teksten nauwkeuriger lezen dan zien we dat daarmee niet alles gezegd is. De apostel Johannes heeft naast zijn evangelie ook drie brieven geschreven. Daarin legt hij uit dat de Here Jezus ons inzicht heeft gegeven de Waarachtige (God) te kennen. Zijn we tot geloof gekomen dan zijn we in de Waarachtige, omdat we in de Here Jezus zijn. Het bijzondere nu is dat Johannes het ‘in de Waarachtige zijn’ niet completeert…

Lees verder!

De Knecht des Heren (47) – Jezus Christus, het Licht der wereld (6)

Gelijkenissen De vorige keer lazen we dat de Here Jezus het licht van de wereld is (zie bijvoorbeeld Johannes 1:9). In Mattheus 5 geeft de Here Jezus een aantal beelden over dat licht. 14 Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. 16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen…

Lees verder!

De Knecht des Heren (46) – Jezus Christus, het Licht der wereld (5)

Het evangelie is de boodschap van het licht De vorige keer hebben we gelezen over het Licht in relatie tot de Here Jezus. Nu zullen we zien dat dit licht ook betrekking heeft op de gelovigen. Allereerst twee verzen uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. 12 (…) en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. 13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde (…) (Colossenzen 1:12-13) Paulus roept de gelovigen op God te danken en…

Lees verder!

De Knecht des Heren (45) – Jezus Christus, het Licht der wereld (4)

Drie uren duisternis Het leven van de Here Jezus wordt gekenmerkt door licht. Hij kwam vanuit het licht, Hij was het licht, en Hij is het licht. Hij die alleen onsterfelijkheid heeft, die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen. (1 Timotheüs 6:16) Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (Johannes 8:12) Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de…

Lees verder!

De Knecht des Heren (44) – Jezus Christus, het Licht der wereld (3)

We zagen de vorige keer dat God de Here Jezus op deze aarde had gebracht als een lamp. Zijn licht maakte dat Hij zonder moeite kon worden onderscheiden van de mensen om Hem heen. Maar er was (en is!) geloof nodig om Hem te zien. Een eenvoudig oog noemt de Schrift dat. Ongeloof redeneert, geloof vertrouwt en aanvaardt. Wie zo ontvankelijk is voor het licht van de Here Jezus wordt zelf licht. Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. (Mattheus 5:14 ) Het licht dat de gelovige uitstraalt zal zonder…

Lees verder!

De Knecht des Heren (43) – Jezus Christus, het Licht der wereld (2)

We gaan nog even verder nadenken over Gods licht. Om de beeldvorming te ondersteunen mogen we denken aan het zonlicht. Zonlicht maakt de kleinste onvolkomenheid zichtbaar. We zien in haar stralen minuscule stofdeeltjes in de lucht zweven. Als we denken met een glad oppervlak te maken te hebben, laat strijklicht meteen zien waar het oppervlak nog extra behandeling nodig heeft. Deze voorbeelden tonen ons waar licht tot in staat is. Nu is het werkterrein van Gods licht niet de huishouding of de timmermanswerkplaats, maar het menselijk hart. Het licht doorgrondt de harten. Vergelijken we het hart met een woning, dan…

Lees verder!

De Knecht des Heren (42) – Jezus Christus, het Licht der wereld (1)

Licht en Liefde In de Bijbel worden heel wat eigenschappen van God genoemd. Zo lezen we dat God rechtvaardig, heilig en alwetend is. Een eigenschap is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaald persoon. Als we zeggen dat iemand driftig is, dan weten we precies wat we bedoelen. Maar zeggen dat die persoon driftigheid is gaat tegen ons gevoel van logica in. Zo zeggen we ook niet dat God Heiligheid is, of Rechtvaardigheid, of Alwetendheid. Het zijn eigenschappen van God. Deze begrippen vertellen ons ‘iets’ van Zijn Persoon. Maar we zeggen wel dat God Liefde is, en ook dat…

Lees verder!

De Knecht des Heren (41) – Herder en Rechter

Het vorige artikeltje eindigde met onderstaande: De Here Jezus wordt het Woord genoemd. Het vleesgeworden Woord. Hij sprak niet alleen Gods Woord, Hij is het Zelf. Tijdens zijn rondgang op aarde sprak Hij woorden van genade, van barmhartigheid, van vergeving, van liefde. Bij Zijn wederkomst zal Hij spreken als Rechter. Dan draait het om gerechtigheid en oordeel. De Herder Het is vooral het evangelie van Johannes dat ons inlicht over het karakter van het vleesgeworden Woord. We vinden onder meer liefde, heerlijkheid, genade en waarheid. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn…

Lees verder!