De Knecht des Heren (54) – Niet alleen manna, ook hemels koren

Geestelijk voedsel nuttigen wil zeggen: ons voeden met de Here Jezus. Daar zitten – zoals al eerder opgemerkt – twee kanten aan. Manna: Het leven van de Here Jezus op aarde; Hemels koren: De opgestane Christus.  Manna Ietwat generaliserend gesproken zou je kunnen zeggen dat het manna betrekking heeft op: Het kindje Jezus in de armen van Maria; Het aardse leven van Christus; Zijn verzoenend sterven op Golgotha. En werkelijk, er zijn gelovigen die niet verder komen dan de eerste hoofdstukken uit Mattheus en Lukas. Van alles wat de Bijbel leert over de geboorte van onze Messias genieten ze volop.…

Lees verder!

De Knecht des Heren (53) – Het Brood des levens (3)

De Here Jezus is het Brood des Levens. Geestelijk voedsel dus. Voedsel heeft alleen nut als we het tot ons nemen en verteren. Christus moet onze eerste levensbehoefte zijn. Zoals brood uit meerdere bestanddelen bestaat (bloem, zemelen, gist, water), zo kunnen we aan geestelijk voedsel verschillende aspecten herkennen. Geestelijk voedsel  Vorige keer zagen we dat twee bestanddelen nodig zijn voor ons behoud: Gods Zoon werd mens en Gods Zoon stierf plaatsvervangend. Pas als er sprake is van wedergeboorte kunnen we onze aandacht richten op het geestelijk leven. Dat leven dient te groeien. Ook daar hebben we het Brood des levens…

Lees verder!

De Knecht des Heren (52) – Het Brood des levens (2)

De Here Jezus is het Brood des Levens. Geestelijk voedsel dus. Voedsel heeft alleen nut als we het tot ons nemen en verteren. Christus moet onze eerste levensbehoefte zijn. Zoals brood uit meerdere bestanddelen bestaat (bloem, zemelen, gist, water), zo kunnen we aan geestelijk voedsel verschillende aspecten herkennen. Twee bestanddelen nodig voor ons behoud a. Gods Zoon werd mens De Here Jezus is God. Hij is mens geworden, heeft vlees aangenomen. Dit is de eerste waarheid die we ’tot ons moeten nemen’. Het is het eerste bestanddeel van het geestelijk voedsel. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel…

Lees verder!

De Knecht des Heren (51) – Het Brood des levens (1)

Brood Misschien is brood wel het meest bekende voedsel dat onze wereld kent. Vrijwel overal komen we het tegen. Zelfs onder onze zegswijzen zijn er vele met brood als onderwerp. ‘Iemand het brood uit de mond stoten’, ‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’, en ‘Zich de kaas niet van het brood laten eten’ zijn maar een paar van de vele voorbeelden. De Bijbel getuigt van het feit dat mensen voedsel nodig hebben. De Here Jezus leerde ons bidden ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Hij leerde ons echter ook dat de mens ‘niet alleen van brood zal leven,…

Lees verder!

De Knecht des Heren (50) – De Zoon van God is het eeuwige leven (3)

Het doel van het eeuwig leven Eeuwig leven is meer dan een leven zonder einde. Wie verloren gaat en in de hel geworpen wordt heeft daar een leven zonder einde, en, laat dat duidelijk zijn, dat is geen leven. De apostel Johannes beschrijft het doel van eeuwig leven in de aanhef van zijn eerste brief. 3 hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4 En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. (1 Johannes…

Lees verder!

De Knecht des Heren (49) – De Zoon van God is het eeuwige leven (2)

Hemelen? Onder mensen heerst een merkwaardig soort lichtzinnigheid. Als het gesprek komt op het leven na de dood, over hemel en hel, dan is de reactie heel vaak ‘met mij zit het wel goed’. Men benadrukt vervolgens dat men geen misdadiger is en dat men altijd ‘iedereen het zijne heeft gegeven’. Als de balans van hun leven zou worden opgemaakt, zou die naar de positieve kant uitslaan. En natuurlijk komen ze in de hemel. Dat er andere zaken meespelen komt niet in hen op. Of willen ze het liever niet weten? Hoe het ook zij, het is een vreemde houding,…

Lees verder!

De Knecht des Heren (48) – De Zoon van God is het eeuwige leven (1)

We zijn – begrijpelijkerwijs – altijd geneigd te spreken over het eeuwige leven als iets dat ons gegeven wordt. En dat is natuurlijk ook zo. Maar als we bepaalde teksten nauwkeuriger lezen dan zien we dat daarmee niet alles gezegd is. De apostel Johannes heeft naast zijn evangelie ook drie brieven geschreven. Daarin legt hij uit dat de Here Jezus ons inzicht heeft gegeven de Waarachtige (God) te kennen. Zijn we tot geloof gekomen dan zijn we in de Waarachtige, omdat we in de Here Jezus zijn. Het bijzondere nu is dat Johannes het ‘in de Waarachtige zijn’ niet completeert…

Lees verder!

De Knecht des Heren (47) – Jezus Christus, het Licht der wereld (6)

Gelijkenissen De vorige keer lazen we dat de Here Jezus het licht van de wereld is (zie bijvoorbeeld Johannes 1:9). In Mattheus 5 geeft de Here Jezus een aantal beelden over dat licht. 14 Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. 16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen…

Lees verder!

De Knecht des Heren (46) – Jezus Christus, het Licht der wereld (5)

Het evangelie is de boodschap van het licht De vorige keer hebben we gelezen over het Licht in relatie tot de Here Jezus. Nu zullen we zien dat dit licht ook betrekking heeft op de gelovigen. Allereerst twee verzen uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. 12 (…) en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. 13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde (…) (Colossenzen 1:12-13) Paulus roept de gelovigen op God te danken en…

Lees verder!

De Knecht des Heren (45) – Jezus Christus, het Licht der wereld (4)

Drie uren duisternis Het leven van de Here Jezus wordt gekenmerkt door licht. Hij kwam vanuit het licht, Hij was het licht, en Hij is het licht. Hij die alleen onsterfelijkheid heeft, die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen. (1 Timotheüs 6:16) Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (Johannes 8:12) Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de…

Lees verder!