De Knecht des Heren (58) – Het hemels koren (4)

De laatste zin van het vorige artikel luidde: ‘Hemels koren’? ‘Schatten in de hemel!’ In deze laatste inbreng over ‘hemels koren’ wil ik hetzelfde thema nogmaals aanroeren, alleen vanuit een iets andere invalshoek. In het laatste Bijbelboek lezen we over de kenmerken van het nieuwe Jeruzalem. 3 En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, 4 en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn 5 En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht…

Lees verder!

De Knecht des Heren (57) – Het hemels koren (3)

Toekomst In het vorige artikel bleek dat veel van wat bij onze toekomstige positie en de daaraan verbonden zegeningen hoort, ons in principe al gegeven is. In dat opzicht lopen heden en toekomst in elkaar over. Deze keer iets over wat nog moet komen. We nemen een tekst uit Romeinen als uitgangspunt. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; (Romeinen 8:29) In deze tekst komen twee zaken aan de orde, te weten de gelijkvormigheid van de gelovigen aan het beeld…

Lees verder!

De Knecht des Heren (56) – Het hemels koren (2)

Cadeaus ‘Hemels koren’ kunnen we rangschikken onder de noemer nu al, of onder nog niet, maar straks wel. De categorie nu al betreft zegeningen die ons tijdens dit leven gegeven worden. Het is heel belangrijk daar kennis van te nemen. Het is als met de in armoede levende keuterboer, die geen weet heeft van de grote erfenis die een oudoom hem heeft nagelaten. Hij is schatrijk, maar leeft armoedig omdat hij zich zijn erfenis niet toe-eigent. Maar hoe zou hij dat kunnen als hij niet eens weet een erfenis te hebben gekregen? Hoe zal de gelovige genieten van alles wat…

Lees verder!

De Knecht des Heren (55) – Het hemels koren (1)

Lijken op de Here Jezus In dit en volgende artikelen wil ik proberen een aantal voorbeelden te geven van het ‘hemels koren’. Dit ‘hemels koren’ is zeer belangrijk voor ons geestelijk leven. Het helpt ons om los te komen van deze wereld, maar ook over strijd, tegenslag en ziekte heen te kijken. Vergelijk het met een catalogus van een reisorganisatie. De beschrijvingen zijn bedoeld om de reiziger een idee te geven wat hij mag verwachten. En als het goed is krijgt zo iemand er ‘zin in’. In gedachten is hij al op reis. Bezig zijn met ‘hemels koren’ helpt ons…

Lees verder!

De Knecht des Heren (54) – Niet alleen manna, ook hemels koren

Geestelijk voedsel nuttigen wil zeggen: ons voeden met de Here Jezus. Daar zitten – zoals al eerder opgemerkt – twee kanten aan. Manna: Het leven van de Here Jezus op aarde; Hemels koren: De opgestane Christus.  Manna Ietwat generaliserend gesproken zou je kunnen zeggen dat het manna betrekking heeft op: Het kindje Jezus in de armen van Maria; Het aardse leven van Christus; Zijn verzoenend sterven op Golgotha. En werkelijk, er zijn gelovigen die niet verder komen dan de eerste hoofdstukken uit Mattheus en Lukas. Van alles wat de Bijbel leert over de geboorte van onze Messias genieten ze volop.…

Lees verder!

De Knecht des Heren (53) – Het Brood des levens (3)

De Here Jezus is het Brood des Levens. Geestelijk voedsel dus. Voedsel heeft alleen nut als we het tot ons nemen en verteren. Christus moet onze eerste levensbehoefte zijn. Zoals brood uit meerdere bestanddelen bestaat (bloem, zemelen, gist, water), zo kunnen we aan geestelijk voedsel verschillende aspecten herkennen. Geestelijk voedsel  Vorige keer zagen we dat twee bestanddelen nodig zijn voor ons behoud: Gods Zoon werd mens en Gods Zoon stierf plaatsvervangend. Pas als er sprake is van wedergeboorte kunnen we onze aandacht richten op het geestelijk leven. Dat leven dient te groeien. Ook daar hebben we het Brood des levens…

Lees verder!

De Knecht des Heren (52) – Het Brood des levens (2)

De Here Jezus is het Brood des Levens. Geestelijk voedsel dus. Voedsel heeft alleen nut als we het tot ons nemen en verteren. Christus moet onze eerste levensbehoefte zijn. Zoals brood uit meerdere bestanddelen bestaat (bloem, zemelen, gist, water), zo kunnen we aan geestelijk voedsel verschillende aspecten herkennen. Twee bestanddelen nodig voor ons behoud a. Gods Zoon werd mens De Here Jezus is God. Hij is mens geworden, heeft vlees aangenomen. Dit is de eerste waarheid die we ’tot ons moeten nemen’. Het is het eerste bestanddeel van het geestelijk voedsel. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel…

Lees verder!

De Knecht des Heren (51) – Het Brood des levens (1)

Brood Misschien is brood wel het meest bekende voedsel dat onze wereld kent. Vrijwel overal komen we het tegen. Zelfs onder onze zegswijzen zijn er vele met brood als onderwerp. ‘Iemand het brood uit de mond stoten’, ‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’, en ‘Zich de kaas niet van het brood laten eten’ zijn maar een paar van de vele voorbeelden. De Bijbel getuigt van het feit dat mensen voedsel nodig hebben. De Here Jezus leerde ons bidden ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Hij leerde ons echter ook dat de mens ‘niet alleen van brood zal leven,…

Lees verder!

De Knecht des Heren (50) – De Zoon van God is het eeuwige leven (3)

Het doel van het eeuwig leven Eeuwig leven is meer dan een leven zonder einde. Wie verloren gaat en in de hel geworpen wordt heeft daar een leven zonder einde, en, laat dat duidelijk zijn, dat is geen leven. De apostel Johannes beschrijft het doel van eeuwig leven in de aanhef van zijn eerste brief. 3 hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4 En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. (1 Johannes…

Lees verder!

De Knecht des Heren (49) – De Zoon van God is het eeuwige leven (2)

Hemelen? Onder mensen heerst een merkwaardig soort lichtzinnigheid. Als het gesprek komt op het leven na de dood, over hemel en hel, dan is de reactie heel vaak ‘met mij zit het wel goed’. Men benadrukt vervolgens dat men geen misdadiger is en dat men altijd ‘iedereen het zijne heeft gegeven’. Als de balans van hun leven zou worden opgemaakt, zou die naar de positieve kant uitslaan. En natuurlijk komen ze in de hemel. Dat er andere zaken meespelen komt niet in hen op. Of willen ze het liever niet weten? Hoe het ook zij, het is een vreemde houding,…

Lees verder!