De Knecht des Heren (72) – Jezus Christus, de Profeet (3)

Een Profeet Die in Jeruzalem gedood werd De godsdienstige leiders van Israël vertoonden een merkwaardige houding ten opzichte van de tot Israël gezonden profeten. Ze eerden de profeten uit vroeger dagen, maar negeerden de profeten van hun eigen tijd. En dat niet alleen ten tijde van het optreden van de Here Jezus. Zelf onderkenden ze deze tegenstrijdigheid niet. De profeten die zij vereerden waren gedood door hun ‘voorvaderen’. De ‘huidige’ leidslieden meenden echter dat zijzelf in dergelijke gevallen ‘natuurlijk’ niet hadden meegedaan aan het doden van profeten. De Here Jezus zegt het hun in glasheldere bewoordingen. (…) Als wij in…

Lees verder!

Wat zegt de Bijbel over COVID-19?

Het antwoord op deze vraag kan kort zijn: niets. En toch ook heel veel.  Leviticus 11 Nu we midden in de coronacrisis zitten, wil ik graag de aandacht vestigen op de Bijbel: Gods Woord. De reden? Ook in de tijd van het Oude Testament bestonden virussen en bacteriën. God wist ervan, de mensen (zeer waarschijnlijk) niet. Hoe kun je er nu voor zorgen dat mensen die niet op de hoogte zijn van dergelijke belangrijke (medische) kennis, toch gezond blijven? God heeft een geniale oplossing gegeven. Hij gaf Israël allerlei inzettingen (voorschriften) die te maken hebben met de dienst aan God.…

Lees verder!

De Knecht des Heren (71) – Jezus Christus, de Profeet (2)

Een Profeet die wonderen verrichtte De wonderen die de Here Jezus deed, behoorden bij Zijn bediening als profeet voor Israël. Daarom ook hielden deze (!) wonderen op, toen de apostel Paulus het voorlopig einde van Israëls geschiedenis en het begin van de gemeente aankondigde. Christus predikte het evangelie van het koninkrijk en gaf in Zijn wonderen een voorsmaak van het duizendjarig vrederijk. Het zijn ‘de krachten van de toekomende eeuw’ (Hebreeën 6:5). De beloften aan Israël waren uitsluitend aards: gezondheid, overvloed en overwinningen over zijn vijanden. De discipelen moesten aankondigen ‘Het koninkrijk is nabij’, en hiermee samenhangend kregen zij het…

Lees verder!

De Knecht des Heren (70) – Jezus Christus, de Profeet (1)

De beloofde Profeet In Israël functioneerden drie typen ‘overheden’: koningen, priesters en profeten. Zoals bekend verenigt de Here Jezus deze drie in Zichzelf. De Here Jezus’ bediening als profeet heeft dan ook betrekking op het volk Israël. We kunnen deze Profeet op twee manieren beschouwen. Zijn Persoon: Hij was Degene Die in het Oude Testament was aangekondigd; Zijn boodschap: ‘Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.’ Aanleiding Het volk Israël gaf bij de berg Sinaï aan niet langer naar de stem van God te kunnen luisteren. (…) tot het geklank van een bazuin en tot het geluid…

Lees verder!

De Knecht des Heren (69) – Jezus Christus, de Onderhouder

Het heelal Het was groot nieuws afgelopen week! ‘Een internationaal team van astronomen heeft zo’n 300.000 nieuwe sterrenstelsels ontdekt. De ruim 200 onderzoekers bestudeerden het heelal met een groot netwerk van telescopen, dat deels op Nederlandse bodem staat. Vandaag publiceerden ze hun eerste resultaten.’ Niet helemaal onverwacht kwam het accent te liggen op de wetenschappelijke verrichtingen van het onderzoeksteam. Gelovigen weten echter dat de ware prestaties van Iemand anders zijn. Neem nu de omvang van het heelal. Die is verbijsterend. Een sterrenstelsel (ook wel Melkweg) bevat gemiddeld zo’n 200 miljard sterren. Vermenigvuldig dat met de 300.000 nieuw ontdekte sterrenstelsels en…

Lees verder!

De Knecht des Heren (68) – Jezus Christus, de eerstgeborene der schepping

In den beginne De Bijbel opent met de magistrale woorden ‘In den beginne schiep God de hemel en de aarde.’ De apostel Johannes opent zijn evangelie niet minder indrukwekkend. 1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. (Johannes 1:1-3) Johannes stelt vast dat er ‘geen ding is geworden zonder het Woord’. Hoe men ook denkt over schepping versus evolutie, deze woorden sluiten ’toeval’ als…

Lees verder!

De Knecht des Heren (67) – Christus, het Beeld van de onzichtbare God (2)

Beelddragers We hebben gezien dat de Here Jezus de ultieme Beelddrager van God is. Maar laten we niet vergeten dat ook Adam en Eva geschapen werden naar het beeld van God. 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.…

Lees verder!

De Knecht des Heren (66) – Christus, het Beeld van de onzichtbare God (1)

Beeld Het Nieuwe Testament maakt ondubbelzinnig duidelijk dat geen mens ooit God heeft gezien. Tegelijkertijd leren we dat als we willen weten hoe God ‘er uit ziet’ we naar de Here Jezus moeten kijken. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen. (Johannes 1:18)  Maar ook van de Here Jezus hebben we geen enkele informatie wat Zijn uiterlijk betreft. Sterker nog, Jesaja schetst een ontmoedigend beeld:  (…) hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. (Jesaja 53:2) …

Lees verder!

De Knecht des Heren (65) – Jezus Christus, de wijsheid Gods (4)

De gelovigen zijn kinderen der wijsheid In Lukas 7 zien we hoe de discipelen van Johannes de Doper de Here Jezus vragen of Hij de beloofde Messias is. In Zijn antwoord wijst de Here op alle dingen die door Zijn handen plaatsvinden: blinden worden ziende, lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en armen ontvangen het evangelie. Volgens Jesaja tekenen van de aanwezigheid van de Messias. Daarna spreekt Hij tot de mensen over het werk van Johannes de Doper. Dat was Gods werk, want Johannes was de bode die voor de komende Messias is uitgegaan en de weg voor Hem heeft bereid.…

Lees verder!

De Knecht des Heren (64) – Jezus Christus, de wijsheid Gods (3)

De Wijsheid in de schepping We hebben al gezien hoe het Woord, de Zoon van God, de Wijsheid Gods van alle eeuwigheden af aanwezig was. Hij was aanwezig bij de schepping – sterker nog, God heeft door Hem de wereld geschapen. (…) door Wie Hij ook de werelden gemaakt heeft. (Hebreeën 1:2) In de hieronder weergegeven verzen vinden we enkele andere aspecten. 30 Toen was ik een troetelkind bij Hem, ik was een en al verrukking dag aan dag, te allen tijde mij verheugend voor zijn aangezicht, 31 Mij verheugend in de wereld van zijn aardrijk, en mijn vreugde was…

Lees verder!