De Knecht des Heren (76) – Jezus Christus, de Zoon van David (2)

Weerstand David werd de opvolger van Saul. De vestiging van zijn koningschap ging echter niet vanzelf. Het duurde enige tijd voordat heel Israël hem als koning erkende. Dat moment vinden we beschreven in het tweede boek van Samuël. Toen de koning in zijn paleis was gaan wonen en de Here hem aan alle zijden van al zijn vijanden rust gegeven had (……)(2 Samuël 7: 1) Er was dus weerstand tegen David. Eeuwen later zou de Zoon van David ook op weerstand stuiten. Een weerstand die tot op de dag van vandaag voortduurt. Eenmaal in zijn paleis zat David met een…

Lees verder!

De Knecht des Heren (75) – Jezus Christus, de Zoon van David (1)

In Egypte Toen God Israël uit Egypte bevrijdde deed Hij dat niet alleen uit medelijden, hoewel dat uiteraard wel een grote rol speelde. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de woorden die God tot Mozes sprak bij de brandende braamstruik. 7 En de Here zeide: Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord, ja, Ik ken hun smarten. 8 Daarom ben Ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land (…). (Exodus 3:7-8) Maar voordat er…

Lees verder!

De Knecht des Heren (74) – Jezus Christus, de Zoon van Abraham (2)

Geloof Paulus zet in zijn brief aan de Romeinen uiteen hoe Abraham werd gerechtvaardigd: op grond van geloof. Werken, besnijdenis en wet speelden geen enkele rol. Want wat zegt de Schrift? ’En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend’. (Romeinen 4:3) Maar wat was nu dat geloof van Abraham? De Farizeeën geloofden ook: in het bestaan van God bijvoorbeeld: een algemeen geloof, zonder relatie. Abraham echter gaf blijk van geloof in de messiaanse beloften die God hem gedaan had. 5 Toen leidde Hij hem naar buiten, en zeide: Zie toch op naar de hemel en tel de…

Lees verder!

De Knecht des Heren (73) – Jezus Christus, de Zoon van Abraham (1)

Het evangelie van Mattheus begint met het geslachtsregister van onze Here Jezus Christus. Dit register bewijst voor de joodse gelovige dat Hij de Beloofde is Die zou zitten op de troon van Zijn vader David. Maar ook bewijst het register dat Hij het zaad van Abraham is, door Wie alle geslachten der aarde gezegend zullen worden en de volken geestelijke zegeningen zullen ontvangen. 1 Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. 17 Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de…

Lees verder!

De Knecht des Heren (72) – Jezus Christus, de Profeet (3)

Een Profeet Die in Jeruzalem gedood werd De godsdienstige leiders van Israël vertoonden een merkwaardige houding ten opzichte van de tot Israël gezonden profeten. Ze eerden de profeten uit vroeger dagen, maar negeerden de profeten van hun eigen tijd. En dat niet alleen ten tijde van het optreden van de Here Jezus. Zelf onderkenden ze deze tegenstrijdigheid niet. De profeten die zij vereerden waren gedood door hun ‘voorvaderen’. De ‘huidige’ leidslieden meenden echter dat zijzelf in dergelijke gevallen ‘natuurlijk’ niet hadden meegedaan aan het doden van profeten. De Here Jezus zegt het hun in glasheldere bewoordingen. (…) Als wij in…

Lees verder!

Wat zegt de Bijbel over COVID-19?

Het antwoord op deze vraag kan kort zijn: niets. En toch ook heel veel.  Leviticus 11 Nu we midden in de coronacrisis zitten, wil ik graag de aandacht vestigen op de Bijbel: Gods Woord. Ook in de tijd van het Oude Testament bestonden virussen en bacteriën. God wist ervan, de mensen (zeer waarschijnlijk) niet. Hoe kun je er nu voor zorgen dat mensen die niet op de hoogte zijn van dergelijke belangrijke (medische) kennis toch gezond blijven? God heeft een geniale oplossing gegeven. Hij gaf Israël allerlei inzettingen (voorschriften) die te maken hebben met de dienst aan God. Zo wist…

Lees verder!

De Knecht des Heren (71) – Jezus Christus, de Profeet (2)

Een Profeet die wonderen verrichtte De wonderen die de Here Jezus deed, behoorden bij Zijn bediening als profeet voor Israël. Daarom ook hielden deze (!) wonderen op, toen de apostel Paulus het voorlopig einde van Israëls geschiedenis en het begin van de gemeente aankondigde. Christus predikte het evangelie van het koninkrijk en gaf in Zijn wonderen een voorsmaak van het duizendjarig vrederijk. Het zijn ‘de krachten van de toekomende eeuw’ (Hebreeën 6:5). De beloften aan Israël waren uitsluitend aards: gezondheid, overvloed en overwinningen over zijn vijanden. De discipelen moesten aankondigen ‘Het koninkrijk is nabij’, en hiermee samenhangend kregen zij het…

Lees verder!

De Knecht des Heren (70) – Jezus Christus, de Profeet (1)

De beloofde Profeet In Israël functioneerden drie typen ‘overheden’: koningen, priesters en profeten. Zoals bekend verenigt de Here Jezus deze drie in Zichzelf. De Here Jezus’ bediening als profeet heeft dan ook betrekking op het volk Israël. We kunnen deze Profeet op twee manieren beschouwen. Zijn Persoon: Hij was Degene Die in het Oude Testament was aangekondigd; Zijn boodschap: ‘Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.’ Aanleiding Het volk Israël gaf bij de berg Sinaï aan niet langer naar de stem van God te kunnen luisteren. (…) tot het geklank van een bazuin en tot het geluid…

Lees verder!

De Knecht des Heren (69) – Jezus Christus, de Onderhouder

Het heelal Het was groot nieuws afgelopen week! ‘Een internationaal team van astronomen heeft zo’n 300.000 nieuwe sterrenstelsels ontdekt. De ruim 200 onderzoekers bestudeerden het heelal met een groot netwerk van telescopen, dat deels op Nederlandse bodem staat. Vandaag publiceerden ze hun eerste resultaten.’ Niet helemaal onverwacht kwam het accent te liggen op de wetenschappelijke verrichtingen van het onderzoeksteam. Gelovigen weten echter dat de ware prestaties van Iemand anders zijn. Neem nu de omvang van het heelal. Die is verbijsterend. Een sterrenstelsel (ook wel Melkweg) bevat gemiddeld zo’n 200 miljard sterren. Vermenigvuldig dat met de 300.000 nieuw ontdekte sterrenstelsels en…

Lees verder!

De Knecht des Heren (68) – Jezus Christus, de eerstgeborene der schepping

In den beginne De Bijbel opent met de magistrale woorden ‘In den beginne schiep God de hemel en de aarde.’ De apostel Johannes opent zijn evangelie niet minder indrukwekkend. 1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. (Johannes 1:1-3) Johannes stelt vast dat er ‘geen ding is geworden zonder het Woord’. Hoe men ook denkt over schepping versus evolutie, deze woorden sluiten ’toeval’ als…

Lees verder!