De Knecht des Heren (35) – Zijn gezindheid (2)

Wat is onze Here een fantastisch Persoon! Lees alleen maar het eerste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën en het wordt duidelijk Wie de Here Jezus is: God Zelf. Ik wil deze aflevering gebruiken om nog eens goed naar de Here Jezus te kijken. Ja, ons onderwerp is de Knecht des Heren. Maar deze Knecht stelt alle andere personen in de schaduw. Er is een vertaling van het Nieuwe Testament van de hand van Anne de Vries. U weet wel, die van ‘Ik bid niet voor bruine bonen’. Ik neem hoofdstuk 1 van de brief aan de Hebreeën over.…

De Knecht des Heren (34) – Zijn gezindheid (1)

De titel van deze reeks artikelen is ‘De Knecht des Heren’. In deze en in een volgende aflevering zullen we ons bezighouden met het Knecht-zijn van de Here Jezus. ‘Knecht’ lijkt een wat oneerbiedige benaming. Maar het is de Bijbel zelf die ons deze naam aanreikt. De benaming ‘Knecht’ voor de Here Jezus heeft helaas niet zelden geleid tot verkeerde veronderstellingen aangaande de Persoon Jezus Christus. De meest voorkomende dwaling is dat Hij een engel zou zijn! Nu is een engel ook een indrukwekkend persoon, maar uiteindelijk toch slechts een schepsel als wij. Ook de benaming van de Here Jezus…

De Knecht des Heren (33) – De grote Herder, de overste Herder

De uitdrukking ‘De Grote Herder’ vinden we in de brief aan de Hebreeën. In de Telos-vertaling lezen we: De God nu van de vrede, die uit de doden heeft teruggebracht de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus, door het bloed van het eeuwig verbond (Hebreeën 13:20) De Hebreeënbrief laat ons de voortreffelijkheid van de Here Jezus zien. Jezus is: Hoger dan de engelen Hoger dan de mensen op het toekomstig aardrijk Hoger dan de vele zonen van God Hoger dan Mozes, de grootste man van het jodendom Hoger dan Jozua, die Israël Kanaän binnenvoerde Hoger dan David, die…

De Knecht des Heren (32) – Herders

We hebben eerder gezien dat menselijke herders – zij die een pastorale taak hadden – er in het algemeen niet zo best afkomen in de Bijbel. En dan bedoel ik natuurlijk niet herders die verantwoordelijk waren voor een kudde schapen – het echte herderswerk om zo te zeggen. Abraham was herder, Lot was herder, ze hadden herders in dienst (Genesis 13:7). Ook Mozes heeft een carrière als herder gehad, en ook David bevond zich jarenlang op het veld. Overigens was het de herder Abraham die als eerste de komst van de Messias mocht aanschouwen (Johannes 8:56). En niet toevallig waren…

De Knecht des Heren (31) – Jezus Christus, de Goede Herder

Herders in het OT Herders zijn in de Bijbel, in zowel het Oude als in het Nieuwe Testament bekende verschijningen. Abel was herder, Abraham, Izak en Jakob, Mozes, David en ook een profeet als Amos. In veel gevallen kunnen we deze Oudtestamentische herders beschouwen als type van de Here Jezus waar het zijn Herder-zijn betreft. Het woord herder wordt echter ook in overdrachtelijke zin gebruikt, namelijk als beeldspraak om een koning of andere leiders aan te duiden. Zij hadden de verantwoordelijkheid als ‘herder’ te functioneren temidden van hun ‘kudde’, het volk. Er waren in die zin goede en slechte herders.…

De Knecht des Heren (30) – De bediening der verzoening

Bediening Het woord bediening betekent in wereldlijke zin iets als ‘iemand helpen, iemand van dienst zijn’. Zo spreken we van ‘een goede bediening’ in een restaurant. Proberen we de betekenis in godsdienstig opzicht te verwoorden, dan vinden we definities als ‘de rang, stand of functie van Apostel, Profeet, Leraar, Evangelist en Herder in de gemeente van Jezus Christus’. Maar deze definitie heeft ook iets ‘werelds’. Het zet de deur op een kier voor zelfverheffing, alsof iemand die een bediening heeft hoger staat dan de ‘gewone’ gelovige. Als we – met eerbied gesproken – door Gods ogen naar de betekenis kijken,…

De Knecht des Heren (29) – Middelaar van een nieuw verbond

Als we de benaming ‘Middelaar van een nieuw verbond’ willen begrijpen is het nodig een juist zicht te krijgen op wat bedoeld wordt met een nieuw verbond. In Jeremia 31 wordt over dit nieuwe verbond gesproken. 31 Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. 32 Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik…

De Knecht des Heren (28) – Jezus Christus de Middelaar

Middelaar De betekenis van het woord middelaar is niet zo eenvoudig vast te stellen. Wie even zoekt komt al gauw tot een flinke opsomming: Arbiter, Bemiddelaar, Intermediair, Onderhandelaar, Scheidsman, Trait-d’union, Tussenpersoon, Verzoener. In de Bijbel is een middelaar iemand die tussenbeide treedt bij twee strijdende partijen. Het doel is de partijen met elkaar te verzoenen. Bij mensen is verzoenen doorgaans een zaak van geven en nemen. Want wie nauwkeurig kijkt, ziet altijd dat beide partijen wel iets valt te verwijten. Denk maar eens aan de verhalen uit het EO-programma het Familiediner! De verzoening waar we het echter nu over hebben…

De Knecht des Heren (27) – Lichamelijke opstanding?

Lichamelijke opstanding?  Er zijn in het Nieuwe Testament nogal wat teksten die lijken te gaan over de opstanding van het lichaam, terwijl dat niet het geval is. Deze teksten gaan over de bekering, de wedergeboorte van verloren zondaars. 21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil. 25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven. (Johannes 5:21,25) Er wordt wel gesuggereerd dat bovenstaande tekst bijvoorbeeld slaat…

De Knecht des Heren (26) – de Opgestane

De opstanding van de Here Jezus Als Israël de woestijn heeft verlaten en is gaan wonen in het Beloofde Land, is het zwervende bestaan voorbij. Israël wordt een volk met een agrarische levenswijze, en dientengevolge met een agrarische kalender. De inhoud van deze kalender klinkt door in de voorschriften voor de ‘feesten des Heren’, bijvoorbeeld in Leviticus. 9 En de Here sprak tot Mozes: 10 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen,…