De Knecht des Heren (70) – Jezus Christus, de Profeet (1)

De beloofde Profeet In Israël functioneerden drie typen ‘overheden’: koningen, priesters en profeten. Zoals bekend verenigt de Here Jezus deze drie in Zichzelf. De Here Jezus’ bediening als profeet heeft dan ook betrekking op het volk Israël. We kunnen deze Profeet op twee manieren beschouwen. Zijn Persoon: Hij was Degene Die in het Oude Testament was aangekondigd; Zijn boodschap: ‘Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.’ Aanleiding Het volk Israël gaf bij de berg Sinaï aan niet langer naar de stem van God te kunnen luisteren. (…) tot het geklank van een bazuin en tot het geluid…

De Knecht des Heren (69) – Jezus Christus, de Onderhouder

Het heelal Het was groot nieuws afgelopen week! ‘Een internationaal team van astronomen heeft zo’n 300.000 nieuwe sterrenstelsels ontdekt. De ruim 200 onderzoekers bestudeerden het heelal met een groot netwerk van telescopen, dat deels op Nederlandse bodem staat. Vandaag publiceerden ze hun eerste resultaten.’ Niet helemaal onverwacht kwam het accent te liggen op de wetenschappelijke verrichtingen van het onderzoeksteam. Gelovigen weten echter dat de ware prestaties van Iemand anders zijn. Neem nu de omvang van het heelal. Die is verbijsterend. Een sterrenstelsel (ook wel Melkweg) bevat gemiddeld zo’n 200 miljard sterren. Vermenigvuldig dat met de 300.000 nieuw ontdekte sterrenstelsels en…

De Knecht des Heren (68) – Jezus Christus, de eerstgeborene der schepping

In den beginne De Bijbel opent met de magistrale woorden ‘In den beginne schiep God de hemel en de aarde.’ De apostel Johannes opent zijn evangelie niet minder indrukwekkend. 1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. (Johannes 1:1-3) Johannes stelt vast dat er ‘geen ding is geworden zonder het Woord’. Hoe men ook denkt over schepping versus evolutie, deze woorden sluiten ‘toeval’ als…

De Knecht des Heren (67) – Christus, het Beeld van de onzichtbare God (2)

Beelddragers We hebben gezien dat de Here Jezus de ultieme Beelddrager van God is. Maar laten we niet vergeten dat ook Adam en Eva geschapen werden naar het beeld van God. 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.…

De Knecht des Heren (66) – Christus, het Beeld van de onzichtbare God (1)

Beeld Het Nieuwe Testament maakt ondubbelzinnig duidelijk dat geen mens ooit God heeft gezien. Tegelijkertijd leren we dat als we willen weten hoe God ‘er uit ziet’ we naar de Here Jezus moeten kijken. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen. (Johannes 1:18)  Maar ook van de Here Jezus hebben we geen enkele informatie wat Zijn uiterlijk betreft. Sterker nog, Jesaja schetst een ontmoedigend beeld:  (…) hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. (Jesaja 53:2) …

De Knecht des Heren (65) – Jezus Christus, de wijsheid Gods (4)

De gelovigen zijn kinderen der wijsheid In Lukas 7 zien we hoe de discipelen van Johannes de Doper de Here Jezus vragen of Hij de beloofde Messias is. In Zijn antwoord wijst de Here op alle dingen die door Zijn handen plaatsvinden: blinden worden ziende, lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en armen ontvangen het evangelie. Volgens Jesaja tekenen van de aanwezigheid van de Messias. Daarna spreekt Hij tot de mensen over het werk van Johannes de Doper. Dat was Gods werk, want Johannes was de bode die voor de komende Messias is uitgegaan en de weg voor Hem heeft bereid.…

De Knecht des Heren (64) – Jezus Christus, de wijsheid Gods (3)

De Wijsheid in de schepping We hebben al gezien hoe het Woord, de Zoon van God, de Wijsheid Gods van alle eeuwigheden af aanwezig was. Hij was aanwezig bij de schepping – sterker nog, God heeft door Hem de wereld geschapen. (…) door Wie Hij ook de werelden gemaakt heeft. (Hebreeën 1:2) In de hieronder weergegeven verzen vinden we enkele andere aspecten. 30 Toen was ik een troetelkind bij Hem, ik was een en al verrukking dag aan dag, te allen tijde mij verheugend voor zijn aangezicht, 31 Mij verheugend in de wereld van zijn aardrijk, en mijn vreugde was…

De Knecht des Heren (63) – Jezus Christus, de wijsheid Gods (2)

Christus, de tweede Persoon van de Godheid, wordt in het Oude Testament de wijsheid Gods genoemd. We komen deze waarheid in het Nieuwe Testament weer tegen. Het is Paulus die de wijsheid Gods in verband brengt met het evangelie. (…) voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, (prediken wij) Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. (1 Korinte 1:24) In vers 23 constateert hij dat een gekruisigde Christus voor Joden een ergernis is, en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor de gelovigen ligt dat totaal anders. Uit het feit dat dankzij de kruisdood van Christus de…

De Knecht des Heren (62) – Jezus Christus, de wijsheid Gods (1)

Trinitas De Goddelijke Drie-eenheid heeft altijd bestaan, en zal altijd blijven bestaan. Van (de voorbije) eeuwigheid tot (de toekomende) eeuwigheid. We onderscheiden drie Personen in de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit alles gaat ons begrip verre te boven en ook het eeuwige van hun bestaan kunnen we niet begrijpen. Gelukkig hoeft dat ook niet, van ons wordt slechts geloof verwacht. Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. (Hebreeën 11:1) De Bijbel leert duidelijk dat we moeten spreken over God de Vader, God de Zoon en…

De Knecht des Heren (61) – Het fundament

De belijdenis van Petrus Na de Here Jezus als de rots en de hoeksteen bespreken we kort het beeld van het fundament.  We nemen voor dat doel twee belangrijke tekstgedeelten uit het Nieuwe Testament. Beide gedeelten spreken over Christus als het fundament. In Mattheus spreekt de Here Jezus hier Zelf over, echter zonder het woord fundament te gebruiken. De aanleiding tot deze uitspraak is de zogenoemde belijdenis van Petrus. De Here Jezus vraagt wie de mensen zeggen dat Hij is. Er komen allerlei antwoorden. Dan vraagt de Here de discipelen wat hun geloof is. Petrus zegt: ‘Gij zijt de Christus,…