Zelfverheerlijking

In het vorige artikel (‘Afgoderij’) hebben we gezien dat beeldendienst van alle tijden en plaatsen is. Ook in onze ‘moderne’ tijd tiert afgoderij welig. Uiteindelijk zal dit uitlopen op de aanbidding van satan in de persoon van de antichrist.

Er is echter een tweede spoor. Dat loopt via de menselijke hoogmoed, de eerste van de zeven hoofdzonden volgens Spreuken 6:16-19.

  1. Hoogmoedige (trotse) ogen.
  2. Een valse / leugenachtige tong.
  3. Handen die onschuldig bloed vergieten.
  4. Een hart dat misdadige plannen smeedt.
  5. Voeten die zich haasten om naar het kwade te lopen.
  6. Een vals getuige die leugens verspreidt.
  7. Een mens die twist teweegbrengt tussen broers.

Wie deze zeven zaken zorgvuldig leest en overdenkt, kan niet anders dan toegeven dat hier een in- en inslecht mens wordt geschetst. Dit sluit naadloos aan op twee beknopte Bijbelse portretten: dat van Lamech en Nimrod.

19 Lamech nam voor zichzelf twee vrouwen; de naam van de ene was Ada, en de naam van de andere Zilla.

(…)

23 En Lamech zei tegen zijn vrouwen: Ada en Zilla, luister naar mijn stem, vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan: Voorzeker! Ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem!

24 Want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zeventig maal zevenmaal. (Genesis 4:19,23-24)

Kortweg: Lamech had lak aan Gods geboden, hij nam twee vrouwen. Hij was meerdere malen gewond geraakt. Het zou best eens zo kunnen zijn dat Lamech zelf de aanleiding had gegeven, en tengevolge van zijn eigen bruutheid verwondingen had opgelopen. En toen? Hij had wraak genomen. Op een brallende toon vertelde hij zijn beide vrouwen hoe geweldig hij wel niet was. Hij had zichzelf immers zeer hoog zitten. Als nazaat van Kaïn bleek duidelijk hoe hoog. Kaïn was belangrijk, want hij diende zevenvoudig te worden gewroken, aldus Lamech. Maar dat was niets vergeleken met Lamech zelf. Zeventig maal zeven maal! Voor minder deed hij het niet.

Ziet u het contrast met de beroemde woorden van de Here Jezus?

21 Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?

22 Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal. (Mattheüs 18:21-22)

Een tweede voorbeeld vinden we in de persoon van Nimrod.

8 En Cusj verwekte Nimrod; die begon een geweldenaar op de aarde te worden.
9 Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE; daarom wordt gezegd: Als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE.

10 Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear. (Genesis 10:8-9)

Nimrod was een geweldenaar, dat is iemand die geweld gebruikt, een bullebak, despoot, dictator, of onderdrukker. Zijn daden waren zo aansprekend, dat men hem al gauw een geweldig jager noemde. Een jager die waarschijnlijk allereerst op menselijke prooi joeg. ‘Voor het aangezicht van de Here’ betekent dat hij zich onafhankelijk van God opstelde. Hij was zichzelf tot wet. Bovendien was hij een bouwer. Nimrod was de grondlegger van Babel. En waarschijnlijk net als latere Babelse koningen bijzonder trots op zijn prestaties.

Nebukadnezar

Nebukadnezar is zonder twijfel de bekendste Babelse koning. En net als Lamech en Nimrod was hij bijzonder tevreden met zichzelf en zijn prestaties. Zie hem op het dak van zijn paleis staan. Hij overziet de grote stad Babel met al zijn schitterende gebouwen, en niet in het minst, de beroemde hangende tuinen.

29 Na verloop van twaalf maanden was hij aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel.

30 De koning nam het woord en zei: Is dit niet het grote Babel, dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? (Daniël 4:29-30)

Nebukadnezar stelt vast dat hij Babel heeft gebouwd. Dat kon hij vanwege zijn ‘sterke macht’ en diende (let op:) ’ter ere van zijn majesteit’.

Nu staat er in vers 29 ‘na verloop van twaalf maanden’. Er was een jaar eerder dus iets belangrijks gebeurd. God had Nebukadnezar bij monde van Daniël gewaarschuwd.

25 Men zal u (…) uit de mensenwereld verstoten, en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan runderen, en u zult bevochtigd worden door de dauw van de hemel. Zeven tijden zullen over u voorbijgaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie Hij wil.

26 Dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortels van de boom moest laten staan – uw koningschap zal bestendig zijn nadat u erkend zult hebben dat de God van de hemel de Heerser is. (Daniël 4:25-26)

Als Nebukadnezar niet van houding en toon veranderde, zou God ingrijpen. Maar meneer de koning had niet geluisterd. En daar stond hij dan, vervuld van zichzelf, op te hakken over alles wat hij wel niet gepresteerd had. En toen was de maat vol …

31 Dit woord was nog in de mond van de koning of er klonk een stem vanuit de hemel: U, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd: Het koningschap is van u weggegaan!

32 Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven zoals aan de runderen, en er zullen zeven tijden (jaar?) over u voorbijgaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie Hij wil.

33 Op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, hij at gras zoals runderen, en zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat zijn haar zo lang werd als de veren van arenden en zijn nagels als die van vogels. (Daniël 4:31-33)

En inderdaad, als de zeven tijden (jaren?) voorbij zijn, keert zijn verstand in hem terug. Hij ziet waar hij is, en wat zijn toestand is. Dit brengt hem tot bezinning.

Na verloop van die dagen sloeg ík, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug, en ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte Hem Die eeuwig leeft. (Daniël 4:34)

Deze geschiedenis toont aan hoe hoog God hoogmoed opneemt. Hoogmoed leidt er uiteindelijk toe dat de mens zich eer toe-eigent die alleen God toekomt.

Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, (Jesaja 42:8)

Nu lijkt het wel wat cru om na een zo’n opmerking meteen een zeven jaar durende bestraffing te moeten ondergaan. Maar dat is slechts schijn, Nebukadnezar werkte immers allang actief aan zijn reputatie. Daartoe gaan we naar een nog iets eerder verhaalde geschiedenis. Stelt u zich de volgende enormiteit voor.

1 Koning Nebukadnezar maakte een gouden (!) beeld, waarvan de hoogte zestig el (± 30 m!) was, en zijn breedte zes el (± 3 m!). Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel.

2 En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen, om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht.

3 Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht.

4 En een heraut riep met kracht: Men zegt u aan, volken, natiën en talen:

5 Op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht.

6 Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. (Daniël 3:1-6)

Nu had Nebukadnezar in zijn tweede regeringsjaar al eens van een beeld gedroomd. Het bekende grote beeld dat was opgebouwd uit goud, zilver, koper, ijzer en ijzer met leem gemengd. Uit Daniëls uitlegging vernam hij destijds dat hij door God was uitverkoren als de eerste koning van een geheel nieuw tijdperk, de tijd van de heidenen (Lukas 21:24). Een positie die aanvankelijk aan het huis van David was toegedacht. In de persoon van Nebukadnezar kregen echter nu de heidenvolken het hoogste gezag. Daarom kon Daniël tegen Nebukadnezar zeggen: 

37 U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven.

38 Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft Hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. (Daniël 2:37-38)

Nebukadnezar was een heiden, maar ervoer via de droom dat hij zijn koninkrijk gekregen had van de God des hemels en Hem verantwoording verschuldigd was. Door een gouden beeld te maken, waarvoor iedereen moest buigen, loochende hij bruutweg de enige ware God. Het hoofd van de heidenvolken werd een afgodendienaar. Door van iedereen te eisen voor zijn beeld te knielen, roofde hij de eer van de enige ware God en gaf die aan de demonen (Jesaja 42:8). Dit alles maakt hem tot een uitgesproken type van de antichrist.

Augustus en Caligula

De Romeinse keizercultus was een complex systeem waarbij de keizer werd verheven tot een bijna goddelijke status. Deze cultus was niet alleen een manier om de keizer te vereren als een goddelijke figuur, maar ook een krachtig politiek instrument om de eenheid en stabiliteit van het Romeinse rijk te bevorderen. De keizers Augustus en Caligula behoorden tot de fanatiekste bevorderaars van dit systeem. In de praktijk uitte dit zich op verschillende manieren:

Publieke eredienst De keizer werd vereerd in officiële ceremonies en tempels. Altaren en standbeelden werden opgericht ter ere van de keizer, waar mensen offers konden brengen en hem als een godheid konden aanbidden.
Propaganda De keizerlijke propaganda verspreidde de verering van de keizer als een machtig en goddelijk figuur. Dit gebeurde via munten, inscripties, monumenten en kunstwerken die de grootsheid van de keizer benadrukten.
Verbondenheid tussen keizerlijke macht en goddelijke gunst De keizerlijke autoriteit werd gepresenteerd als door de goden gegeven. Het idee was dat de keizer werd begunstigd door de goden en dat zijn heerschappij gunstig was voor het rijk.
De keizer als vredevolle heerser Keizers gebruikten de keizercultus soms om zichzelf te presenteren als brengers van vrede en welvaart. Ze werden afgebeeld als redders en beschermers van het rijk.
Politieke implicaties Het deelnemen aan de keizercultus werd ook gezien als een teken van loyaliteit aan de keizer en aan de stabiliteit van het rijk. Het weigeren om de keizer te eren kon worden gezien als een daad van opstand of rebellie.

Vermenging van verantwoordelijkheden

Bij de figuren Nimrod, Nebukadnezar, Augustus en Caligula zien we een vermenging van regering en godsdienst. Dit valt des te meer op omdat in het Israël van het Oude Testament de koning absoluut geen priesterlijke dienst mocht verrichten. Iemand met een priesterlijke functie kwam uit de stam Levi (Numeri 3:5-51), terwijl de koning uit de stam Juda diende te komen. Hoe zwaar God aan dit gebod tilde bleek toen koning Uzzia zich wilde bemoeien met het priesterschap. Hij werd ogenblikkelijk door de Heere gestraft met melaatsheid (2 Kronieken 26:16). 

De wijsheid van dit goddelijke verbod is nog steeds actueel. Als wereldlijke en godsdienstige macht in één persoon worden samengevoegd, ontstaan grote problemen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie in Iran. Ali Khamenei, de huidige geestelijk leider van Iran, heeft tevens het laatste woord als het op politieke zaken aankomt. Pas als het Duizendjarig Rijk is aangebroken zal de Here Jezus zowel Koning als Hogepriester zijn. Zijn goddelijke wijsheid maakt dat er dan geen problemen ontstaan, maar juist een situatie waarin rechtvaardigheid heerst. 

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. (Jesaja 9:5-6)

Persoonsverheerlijking vindt plaats omdat men er zelf naar zoekt, of omdat men door derden wordt opgehemeld, of vanwege een combinatie van die twee.

Narcisme

Er is een relatie tussen het gedrag van lieden als Lamech, Nimrod en Nebukadnezar en sommige spraakmakende politici van onze tijd, zoals Trump en Bolsonaro, of in eigen land Fortuyn (Bron) en Baudet (Bron). Die relatie staat bekend als narcisme.

Een narcistische persoonlijkheidsstoornis is moeilijk te herkennen. Sommige mensen hebben narcistische trekjes, maar dit betekent niet direct dat je een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebt.

Wanneer je een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebt, vind je jezelf belangrijker dan anderen. Je verwacht dan ook een speciale behandeling van anderen en vindt dat je recht hebt op bewondering, aanzien en aandacht. Je mag van jezelf geen zwakheden hebben of tonen. Je laat je vooral van je goede kant zien, vertelt over je fantastische leven, je prestaties en je capaciteiten. Hierdoor kom je over als iemand met veel zelfvertrouwen. De behoeften van anderen doen jou niet zoveel.

(…) Narcistische personen zijn (…) erg gevoelig voor kritiek, waardoor ze geïrriteerd en kwaad kunnen reageren. Wanneer je last hebt van een narcistische persoonlijkheidsstoornis voelt kritiek namelijk alsof je onderuit gehaald wordt. (Bron)

Narcisme op het kerkelijk erf

Hier volgen enkele citaten uit een artikel van Dick Schinkelshoek, gepubliceerd in het Nederlands Dagblad van vrijdag 18 februari 2022.

Dominees sturen geen dickpics als ze ‘iets willen’, ze sturen iets ergers: bijbelteksten. 

(…)

Misbruik in de kerk gaat in de regel slinks, en narcisme komt onder predikanten relatief vaak voor. Als we een veilige kerk willen, moeten we eerst bedenken hoe dat komt.

(…)

Wat maakt het geestelijk ambt zo aantrekkelijk voor narcisten? Het belangrijkste is het idee door God geroepen te zijn en (bijna) namens God te kunnen spreken, en de mogelijkheid dicht bij mensen te komen en geestelijke macht uit te oefenen. 

(…)

Na gesprekken met 65 predikanten die overspel hadden gepleegd met een gemeentelid, concludeerde de Amerikaanse hoogleraar Peter Steinke in 1989 dat bij zeker veertig van hen een ziekelijk narcisme een rol had gespeeld. 

Vandaag spreken veel kerken in zo’n geval overigens niet meer van overspel, maar van misbruik – ambtsmisbruik of ook seksueel misbruik. De dader heeft zijn machtspositie gebruikt voor zijn eigen gewin of zijn eigen lust.

(…)

Ken je eigen hart. Dat is ongetwijfeld de eerste opdracht voor iedereen die aan een veilige kerk wil bouwen. Het probleem is dat zeker narcisten daartoe niet in staat zijn. Dus moeten anderen dat voor hen doen. Het Amerikaanse Outreach Magazine kwam in april met ‘tien signalen waaraan je een narcistische kerkleider herkent’. 

Handig, maar hoe dichter je erop zit, hoe moeilijker die signalen bij je binnenkomen. ’Slow down’ is het belangrijkste advies dat veel kenners geven. Negeer nooit rode vlaggen of een vaag gevoel dat er iets niet klopt, maar praat erover met kerkleden die je vertrouwt. En wend niet meteen je hoofd vol afkeer af als iemand vertelt over een verschrikkelijke ervaring met jouw geliefde voorganger. Slachtoffers van narcisten worden vaak niet geloofd.

En verder: geef nooit iemand te veel eer en te veel macht, en zorg ook dat jouw kerk of (huis)gemeente nooit helemaal op zichzelf staat. Want een kerk zonder verband en zeker een kerk zonder kerkenraad, schreef theoloog Scot McKnight vorig jaar op een weblog van Christianity Today, dat is vragen om problemen. (Bron)

Ziet u hoe giftig de combinatie wereldlijke macht en religieuze macht kan zijn? Dit alles betekent uiteraard niet dat iedere narcist een potentiële dictator of overspelige voorganger is. Niet alle narcisten komen tot grensoverschrijdend gedrag, evenmin als lieden die grenzen overschrijden allemaal narcisten zijn. Maar áls narcisme iemands gedrag en besluitvorming beïnvloedt, moet die persoon wel degelijk verantwoordelijk worden gehouden voor zijn acties.

Poetin

Half december 2023 stond een opvallend bericht in de krant. 

‘Onderbelicht in de westerse media is een bijeenkomst in Moskou. Een enorm congres over het Russische volk onder leiding van patriarch Kirill. Via een kolossaal videoscherm verscheen ook Poetin in beeld, geflankeerd door twee iconen van Jezus Christus.’

Poetin kent zijn klassiekers. Hij legitimeert zijn (mis)daden door de schijn van goddelijke rechtvaardiging te wekken.

De antichrist

Dit alles leidt tot een profiel van de antichrist. In alles wat hij zal doen en zeggen, toont hij zich de ultieme tegenstander van God en Zijn Gezalfde. Hij zal de mensheid verleiden tot ongekende afgoderij, en die idiolatrie gebruiken om de totale controle te grijpen.

Zijn optreden zal fascinerend zijn. Zeer intelligent, bijzonder welbespraakt en charmant, in alles de al zo lang verwachte leider. 

Op de achtergrond zal al dit talent nog eens vele malen worden versterkt doordat hij van satan alle medewerking krijgt die hij maar nodig denkt te hebben.

(…) En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. (Openbaring 13:2)

Stelt u zich eens een man voor met de elegantie van George Clooney, de welbespraaktheid van Thierry Baudet, de overtuigingskracht van Ronald Reagan, de intelligentie van Einstein en de daadkracht van Napoleon. Zo iemand zal moeiteloos miljoenen achter zich krijgen. 

(…) En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. (Openbaring 13:3)

Hij zal bovendien pochen als een Donald Trump over zijn eigen daden en vaardigheden. Weet u het nog? Trump grossierde in zelfverheerlijkende uitspraken.

‘I am the chosen one.’ (Ik ben de uitverkorene.) – augustus 2019, terwijl hij sprak over handelsovereenkomsten met China.

‘I’m really rich.’ (Ik ben echt rijk.) – Verschillende gelegenheden tijdens zijn campagne en presidentschap, waarin hij zijn financiële status benadrukte.

‘I am the least racist person there is anywhere in the world.’ (Ik ben de minst racistische persoon waar dan ook ter wereld.) – Veelvuldig herhaald tijdens verschillende interviews en persconferenties.

‘I am the best thing that’s ever happened to the Secret Service.’ (Ik ben het beste wat de geheime dienst ooit is overkomen.) – oktober 2019, tijdens een toespraak bij een politieke rally.

‘I am the least anti-Semitic person that you’ve ever seen in your entire life.’ (Ik ben de minst antisemitische persoon die je ooit in je hele leven hebt gezien.) – februari 2017, in reactie op een vraag tijdens een persconferentie.

Ziet u het patroon? Steeds opnieuw ‘Ik ben …’ Zo zal de antichrist ook over zichzelf spreken. Het verschil met Trump is echter dat de antichrist de waarheid spreekt. Trump is een zielig geval van zelfoverschatting. De antichrist daarentegen zal alles zijn wat Trump niet is. 

Maar pas op: het kwaad broeit achter al die aantrekkelijke eigenschappen. Als hij zijn rijk gevestigd heeft, gaat het masker af.

5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen.

6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. (Openbaring 13:5-6)

Wee degenen die niet willen buigen voor deze tiran.

En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen (…)(Openbaring 13:7)

De antichrist zal een compagnon in het kwade hebben: de valse profeet. Is de antichrist vooral actief op het wereldlijk terrein, deze valse profeet zal zich bezighouden met het godsdienstige, de afgoderij. Het regime van deze beide monsters zal door hem ogenschijnlijk goddelijke legitimiteit hebben. 

13 En het (tweede beest) doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen.

14 En het (tweede beest) misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. (…)(Openbaring 13:13-14)

Hij zal wijzen op de goddelijke grootheid van de antichrist, en de mensen overtuigen dat voor zo iemand alleen de hoogste eer past.

En het (tweede beest) zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest (…)(Openbaring 13:14)

Als het beeld klaar is, gebeurt er iets afschuwelijks. Een demon neemt plaats in het beeld, en doet het beeld spreken.

En hem (het tweede beest) werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken (..)(Openbaring 13:15)

Iedereen zal gedwongen worden de antichrist te aanbidden. Het beeld zal waarschijnlijk een fysiek vergrote versie van de antichrist zijn. Denk aan de monsterachtig grote beelden van Nebukadnezar lang geleden en Kim Il Sung en Kim Jong-il op de Mansu heuvel in Pyongyang. 

Bedenk dan ook nog dat het beeld van de antichrist zal spreken. Niet met een blikkerig, technisch inferieur stemmetje, maar met donderend geweld. Het zal de mensheid imponeren, en haar gelijktijdig alle moed ontnemen.

Angstaanjagend? Zeker. Maar wij verwachten niet de antichrist, wij verwachten de echte Christus.

Eén ding moet je heel goed weten, vrienden: wat er met de mensen gebeurt die gestorven zijn. Wees niet bedroefd over ze, zoals de andere mensen doen, die geen hoop hebben. We geloven immers dat Jezus gestorven is en opgestaan? Welnu, dan zal God ook de mensen die als christenen gestorven zijn samen met Jezus naar zich toe halen.

Dit kunnen we je zeggen als een boodschap van de Heer: al blijven we leven tot de Heer terugkomt, dan hebben we nog geen enkele voorsprong op de gestorvenen. Want terwijl een aartsengel een bevel roept en een hemelse trompet weerklinkt zal de Heer zelf uit de hemel afdalen; dan zullen eerst de gestorven christenen opstaan, en daarna pas worden wij die in leven gebleven zijn, tegelijk met hen weggevoerd op de wolken om de Heer in de lucht te ontmoeten. Dan zijn we voor altijd bij de Heer. Daar kun je elkaar mee troosten. (1 Thessalonica 4:13-18, vertaling Anne de Vries)

Paulus beschrijft hier de komende Opname. Middels deze Opname zal God de Gemeente evacueren, zodat ze veilig is, en niets van deze verschrikkingen hoeft mee te maken. Zie ook mijn ‘Komt er nu wel of niet een Opname?

Noot: zie ook dit artikel uit het Nederlands Dagblad!