Lofoffers

Ons onderwerp is ‘het brengen van lofoffers’. Het wordt ook wel benoemd als het ‘grootmaken van de Heer’. Het is echter veel meer dan dat. Want, wat houdt dat in, ’grootmaken’? Hoe doe je dat? Het is eerst en vooral een hartenzaak. Om God te kunnen grootmaken, dient de offeraar recht te staan voor God, is hij rein van geest en vurig van hart. In dit artikel ga ik ervan uit dat dat het geval is.

Voordat we lofoffers kunnen brengen, is het belangrijk dat wij iets van het offer van Christus hebben begrepen. Het gaat er immers om dat we met God iets ‘delen’, met Hem iets gemeenschappelijk hebben. Daarom moeten we in de eerste plaats enig besef hebben van de waarde en de betekenis van het offer van de Heer Jezus voor God, Zijn Vader. Vervolgens dienen we ons af te vragen wat de waarde en de betekenis van Christus’ offer voor ons is.

Bij de Oudtestamentische dienst kon iemand een groot dan wel een klein(er) offer brengen. Dat geldt voor de Nieuwtestamentische offers net zo goed. Simpel gezegd: iemand brengt een groot offer als dat spreekt van een groot inzicht aangaande de Persoon en het werk van de Heer Jezus.

Onderscheid

Het Bijbelse ABC aangaande het brengen van (lof)offers wordt gevonden in Leviticus 1 tot en met 5. Wie werkelijk wil groeien in liefde voor en kennis van de Here Jezus en Zijn werk vindt hier een schier onuitputtelijke bron. Elk hoofdstuk beschrijft een offer. De Here heeft Mozes Persoonlijk instructies gegeven aangaande deze offers.

De Here riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting (Leviticus 1:1)

De vijf offers zijn achtereenvolgens het brandoffer, het spijsoffer, het vredeoffer, het zondoffer en het schuldoffer. De eerste drie zijn vrijwillige, de laatste twee verplichte offers. Christipedia geeft de volgende beschrijving.

het brandoffer
Dit staat in de offerdienst van Israël op de voorgrond. In Leviticus wordt het als eerste genoemd. Het is een vrijwillig en bloedig offer. Het moest bestaan uit een dier van vee (rund, geit of schaap) of gevogelte (duif). Het brandoffer verwijst naar het offer van Jezus Christus, die zich offerde aan God om Hem te verheerlijken.
het spijsoffer
Dit is een vrijwillig offer, bestaande uit koren in verschillende vorm: brood, koeken, meel enz. Een deel van dit offer kwam op het vuur van het altaar, het andere deel was tot voedsel voor de priesters. Het spreekt van het reine mens-zijn en zuivere leven van Jezus Christus.
het vredeoffer (of dankoffer)
Het vredeoffer, ook dankoffer genoemd, is een offer waarvan God en offeraar elk een deel kregen. Het is het enige offer waarvan naast de priesters ook het volk mocht eten. Het spreekt ervan dat Christus de gemeenschap tussen God en mens hersteld heeft.
het zondoffer
Het zondoffer of reinigingsoffer is een verplicht offer en spreekt zinnebeeldig van Christus, die voor ons tot zonde is gemaakt, om ons vrij te maken van de macht der zonde die ons van nature in zijn greep houdt en in ons vlees woont.
het schuldoffer
Het schuldoffer of hersteloffer is een verplicht offer dat gebracht werd ter genoegdoening voor de schuld door de zonde veroorzaakt. Het symboliseert het offer van de Here Jezus voor onze schuld bij God.

Dank, lof en aanbidding

Alle offers bieden grond om tot dank, lof en aanbidding te komen. 

Dank: Dank is ons antwoord op wat we gekregen hebben. Het feit dat de Here Jezus voor ons zowel zond– als schuldoffer wilde zijn, stemt tot grote dank.

Lof: We houden ons bezig met de grootheid van God, zoals die blijkt uit Zijn daden. God gaf Zijn Zoon uit liefde. Een voor ons mensen onbegrijpelijke daad, en daarom des te meer lovenswaardig. Het dankoffer spreekt hiervan. God loven voor de schepping is een ander thema voor de lofprijzing.

Aanbidding: Nu gaat het niet om de daden van God, maar om wat God is: zijn majesteit, zijn liefde en barmhartigheid. Hier komen het brandoffer en het spijsoffer in beeld.

Zond- en schuldoffer hebben ook een praktische, persoonlijke betekenis. Als een kind van God zondigt, is de relatie verstoord. Wie zijn zonde belijdt en zich beroept op de Here Jezus als zondoffer, ontvangt vergeving, en zal merken dat de relatie met God hersteld wordt.

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Johannes 1:9)

Behalve deze vijf offers heeft God aan Mozes nog andere voorgeschreven, die in een bepaalde, nauwkeurig omschreven situatie moeten worden gebracht. Zo lezen we in Leviticus 13 en 14 over de melaatsheid, die een beeld is van de zonde. Leerzaam is hoe God wil dat Israël hiermee handelt. Het leert ons hoe God de zonde ziet en welke oplossing Hij heeft gegeven.

Hoe nu verder

Ik kan me voorstellen dat niet iedereen zomaar in staat is allerlei leerzame details te herkennen in deze offers. Het vergt inspanning en gebed. Daarom moet men soms kennisnemen van wat anderen hierover schreven. God geeft in Jeremia aan Israël een tip, die wij ook de onze zouden moeten maken. 

Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. (…) (Jeremia 6:16)

In de ‘wereld’ van de Vergadering is veel Bijbelkennis vergaard. De broeders hebben hele bibliotheken volgeschreven over talloze Bijbelse onderwerpen. Een ware schat voor wie er gebruik van wil maken. Helaas is de belangstelling voor wat ‘onze vaderen’ schreven grotendeels verdampt. Ten onrechte. Daarom het citaat uit Jeremia. Vraag naar de aloude paden en bewandel die. 

De beheerders van de website www.oudesporen.nl hebben zich ten doel gesteld goed en gezond bijbelstudiemateriaal aan te reiken aan allen die zich in Gods Woord willen verdiepen. Een aanrader! In het kader van dit artikel wil ik speciaal de aandacht vestigen op het boekje ‘Aspecten van het werk van Christus’. Hierin worden de vijf offers uit Leviticus 1-5 in eenvoudige bewoordingen besproken. Het is gratis (!) te downloaden via deze link.

Moge het bijdragen tot de verheerlijking van Hem

 …in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn (Kolosse 2:3)