In diverse recente artikelen heb ik geprobeerd de lezer gerust te stellen aangaande alle opgeklopte drukte over antichrist, great reset en wat niet al. Gelukkig zijn er meer scribenten die zich hier moeite voor getroosten. Daarom neem ik hier een artikel op van Dirk van Genderen, onder het motto: ‘Hoort u het ook eens van een ander …’

Meneer Van Genderen, ik heb een vraag voor u.’ Het lijkt wel dat steeds meer mensen met vragen rondlopen. Ook veel christenen. De meeste vragen betreffen de actuele ontwikkelingen in de wereld. Zo kreeg ik de afgelopen paar weken opvallend veel vragen over de weerzinwekkende inval van Rusland in Oekraïne. Veel mensen vragen zich af of deze oorlog direct verband houdt met, zoals ze zeggen, ‘de aanstaande opname van de gemeente en de wederkomst van de Heere Jezus’. Is Poetin misschien de antichrist? Vaak genoemde Bijbelgedeelten in dit verband zijn Ezechiël 38 en 39, de eindtijdrede van de Heere Jezus in Mattheus 24, Markus 13 en Lukas 21 en het Bijbelboek Openbaring. 

De afgelopen maanden kreeg ik verder veel vragen over corona en over de vaccinaties. Is het vaccin het merkteken van het beest uit Openbaring 13?

Enkele jaren geleden waren er rondom Joodse feesten enkele bloedmanen. Ook daar werden vergaande conclusies aan verbonden door zogenaamde profeten of eindtijdleraars. Conclusies die overigens niet juist bleken te zijn.

Telkens als er iets heftigs of opmerkelijks in de wereld gebeurt, vragen christenen zich af: Is dit het begin van het einde van de wereld? En dit is niet nieuw, dit is eerder, ook in eerdere eeuwen, al veel vaker gebeurd.

Ik ben altijd zeer terughoudend met mijn antwoorden en reacties op dergelijke vragen. Om ver weg te blijven van speculatie over het moment dat het zover is. In het verleden hebben christenen hierover al veel te vaak stellige uitspraken gedaan, die niet zijn uitgekomen. Daarmee maken we het christelijke geloof tot een aanfluiting.

Ik zeg het u eerlijk: Ik weet niet of de oorlog in Oekraïne erop wijst dat de komst van de Heere Jezus aanstaande is. Zover ik weet, is er geen enkel hard bewijs dat Gog/Magog, die in Ezechiël 38 en 39 worden genoemd, als leiders van een alliantie die op enig moment optrekt tegen Israel, te maken hebben met Rusland. Turkije ligt meer voor hand.

Opmerkelijk in de huidige ontwikkeling vind ik de stroom Joodse mensen die vanuit Oekraïne onderweg is naar Israel. Ik zie daarin een verdere vervulling van de Bijbelse profetieën over de terugkeer van Joodse mensen vanuit de hele wereld naar Israel. Verder valt op dat deze oorlog leidt tot een verdere eenwording van Europa.

Zeker, de Heere Jezus spreekt over oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden en besmettelijke ziekten als signalen voor Zijn aanstaande wederkomst. In die zin leven we in apocalyptische tijden. Maar dat wil niet direct zeggen dat het nu al zover is.

In Mattheus 24:6 zegt de Heere Jezus – ‘Want al deze dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.’

En in ditzelfde hoofdstuk, in vers 36 zegt Hij: ‘Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.’

Laten wij niet wijzer willen zijn dan de Heere Jezus. Wat wel belangrijk is, dat we zoals in de verzen 42 en 44 staat, waakzaam en alert zijn en elk moment bereid zijn om Hem te ontmoeten.

42 Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.

44 Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

Ik leer momenteel veel van de berichten die ik ontvang van christenen uit Oekraïne. Zij zijn helemaal niet bezig met de vraag of ze misschien vandaag nog worden opgenomen of dat de Heere Jezus op het punt staat terug te komen. Veel belangrijker voor hen is het dat ze mensen in nood kunnen helpen, dat ze bidden voor het land en dat ze aan iedereen het Evangelie willen doorgeven.

Ik las over een diaken van een kerk in Marioepol, broeder Vladimir Redkakashin, die tijdens het uitdelen van hulpgoederen werd getroffen door een granaatscherf. Er is nog geprobeerd hem te opereren, maar dat mocht niet meer baten. Tot het laatst zette hij zich in voor zijn naasten en heeft hij geprobeerd te helpen waar hij kon. Hij ving mensen op in het gebedshuis en wees dan iedereen op de Heere Jezus. Voor de operatie vertrouwde hij zich in gebed toe aan de Heere. Nu mag hij voor altijd bij Hem zijn.

Blijf zien op de Heere Jezus en laat u nergens door afleiden. Zet u in om anderen te bereiken met het Evangelie. Het gaat niet alleen om uw redding, de Heere wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. En wellicht wil Hij ook u daarvoor gebruiken.

Christenen die zo gericht zijn op het mogelijke merkteken van het beest, op Armageddon, op Gog en Magog, op mogelijke sinistere plannen om de wereldbevolking minstens te halveren, op ‘The Great Reset’ en op nog zoveel meer, lopen een groot risico hun blijdschap en vreugde in de Heere Jezus kwijt te raken. Richt je liever op de Heere Jezus en vul je geest niet met zoveel negatiefs.

Er is een tijd geweest dat ik ook regelmatig websites bezocht waarop de meest angstaanjagende gebeurtenissen werden voorzegd, vaak met een christelijk sausje erover heen. Je kunt er in de greep van komen, het kan je gaan beheersen. En achteraf gezien kwam er niets uit van al die zogenaamde woorden van wijsheid… Het was werkelijk een bevrijding om die ‘verschrikkelijke artikelen’ niet meer te lezen.

Praat anderen en jezelf geen angst aan. Bedenk dat de Heere op de troon zit, Hij regeert (Openbaring 4). Hij zal Zijn vijanden overwinnen. Laat je vullen met Zijn hoop, Zijn vrede, Zijn genade, Zijn liefde. Vertel de mensen liever over de Heere Jezus en Die gekruisigd.

En de dag komt gegarandeerd zeker dat de hemel opengaat en de Heere Jezus komt om ons tot Zich te nemen en Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. ‘Dan zullen we voor altijd bij de Heere zijn,’ zegt 1 Thessalonicenzen 4:20. ‘Troost elkaar dan met deze woorden,’ voegt het volgende vers er nog aan toe.

(Dirk van Genderen; www.dirkvangenderen.nl)