Beschrijving van de komst van de valse christus

We zijn toegekomen aan Mattheus 24:23-31. In de verzen 23 tot en met 26 worden de toehoorders van Jezus’ rede opnieuw gewaarschuwd voor het gevaar van misleiding. Aan het begin van Zijn toespraak (vers 4-5) sprak de Heer ook al over bedrog.

4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.

5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. (Mattheus 24:4-5)

We hebben gezien dat dit op de witte ruiter uit Openbaring 6:2 slaat. Deze figuur lijkt op Christus de vredevorst. Hij is echter een valse Christus. Hij gaat uit om te overwinnen. Zijn zegetocht gaat niet gepaard met bloedvergieten, want hij heeft slechts een boog, de pijl ontbreekt. Maar die heeft hij ook niet nodig. Zijn wapen is zijn overtuigingskracht, een gladde tong. Hij is de wolf, die spreekt als het lam. Hij brengt vrede. Dat hij in staat is in de gehele wereld vrede te brengen wijst op bovennatuurlijke krachten – hem gegeven door boze machten. De vrede die hij brengt is echter een schijnvrede.

Het optreden van de bedriegers waarover de Heer in de verzen 23 tot en met 26 spreekt is van een andere orde. Was het bedrog van de witte ruiter voornamelijk gelegen in de aantrekkelijkheid van zijn verkondiging, de waarschuwing die de Here Jezus nu geeft slaat op het vermogen van deze bedriegers tekenen en wonderen te doen. We vinden dit (uiteraard) ook weer terug in Openbaring.

Mattheus 24 Openbaring 13
23 Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; En de hele aarde ging het (eerste) beest met verwondering achterna. (Openbaring 13:3)

En allen die op de aarde wonen, zullen het (eerste beest) aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. (Openbaring 13:8)

24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden. het (tweede beest) maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. (Openbaring 13:12)

het (tweede beest) misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. (Openbaring 13:14)

25 Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!  
26 Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet  

Voor alle aardbewoners zal het intussen wel duidelijk zijn dat de komst van Christus aanstaande is. Daar speelt satan op in. In Openbaring 13 wordt de komst van twee ‘beesten’ beschreven. Het eerste komt op uit de zee, het tweede uit de aarde. Het eerste beest is Daniels ‘vorst die komen zal’ (Daniel 9:26). Het is de leider van het dan herstelde Romeinse rijk. Het tweede beest is de valse messias, de antichrist, die de echte Christus nadoet.

Satan stuurt dus de antichrist – uiteraard nog voordat de ware Christus verschijnt, want erna zou geen zin hebben. De komst van Christus wordt zodoende door satan geïmiteerd. Dat gebeurt op het moment dat de verkondiging van de 144.000 nog steeds gaande is. Zij verkondigen de komst van het koninkrijk en de komst van de Koning van dat rijk. Satan laat nu verkondigen dat de Christus al gekomen is. De Here Jezus waarschuwt hier met klem voor.

‘Als iemand tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet!’

‘Als men tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit!’

‘Als men tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet!’

De meester van de verwarring zal er een grote warboel van maken. Hij stuurt niet een, maar vele christussen – een imitatie van de alomtegenwoordigheid van God. Hij stuurt hordes valse profeten, compleet met de macht tekenen en wonderen te doen. Zo waarschuwt de Here Jezus dat er van vele kanten geprobeerd zal worden gelovigen wijs te maken dat Hij al is teruggekomen. De bedoeling is uiteraard dat zij de valse messias zullen aanbidden in plaats van de echte. Tevergeefs, want de Here Jezus verklaart het meteen voor onmogelijk dat uitverkorenen misleid zouden kunnen worden. Hier krijgt de gevreesde tekst aangaande het doen van wonderen en tekenen, en het uitspreken van profetieën uit Mattheus 7 een wel heel bijzondere lading.

22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?

23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt! (Mattheüs 7:22-23)

De uitverkorenen zullen niet verleid worden, maar velen uit het afvallige jodendom helaas wel. Luisteren we weer naar de Here Jezus, als Hij redetwist met de Joden. Een regelrechte profetie.

Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen. (Johannes 5:43)

Die ander is de antichrist, de satan zelf. Velen uit het afvallige Jodendom (en het bij de opname achtergelaten naamchristendom) zullen hem aanbidden. Dit is meteen ook de reden waarom we moeten aannemen dat het tweede beest, de valse profeet, de antichrist, iemand uit het Joodse volk zal zijn. Israël zal nimmer een messias aanvaarden die uit de volkerenwereld komt.

Met dit al wordt de verkondiging van de 144.000 gedwarsboomd. De valse christussen en valse profeten zullen grote tekenen en wonderen doen. Miljoenen en nog eens miljoen zullen voor de verleiding vallen.

En de hele aarde ging het (eerste) beest met verwondering achterna. (Openbaring 13:3)

En allen die op de aarde wonen, zullen het (eerste beest) aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. (Openbaring 13:8)

het (tweede beest) maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. (Openbaring 13:12)

het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. (Openbaring 13:14)

Merk op dat de 144.000 alleen over het Woord beschikken! Zij doen geen wonderen en tekenen. Hiermee wordt eens te meer duidelijk dat het doen van bijzondere wondertekenen geen garantie is voor een betrouwbare verkondiging. We zijn gewaarschuwd!

Gelukkig is de zegen op hun werk zeer groot: de schare die niemand tellen kan.

Beschrijving van de komst van Christus

Nog afgezien van het gegeven dat de antichrist een bedrieger is, valt op dat niet voor de volle 100% duidelijk is waar de zogenaamde messias zich bevindt. Hij is in de woestijn, hij is hier of daar, ergens in een huis etcetera. Niet bepaald overtuigende aanwijzingen. Hoe anders is het als de Here Jezus komt! Mattheus 24:27-31 toont ons dat Zijn komst niets aan duidelijkheid te wensen over zal laten!

Mattheus 24 Openbaring 19
27 want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.  
28 Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. 17 En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God,

18 om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.

21 (…) En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. (Openbaring 19:17-19)

29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.  
30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. 11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.

12 En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.

13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God.

14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.

16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.  

Allereerst wijst de Here Jezus op de aard van Zijn komst. Niet ergens hier of daar, maar zo duidelijk als de bliksem flitst tijdens een zware onweersbui. De hele wereld zal er getuige van zijn.

Vervolgens legt de Here Jezus de nadruk op het oordeel over het afvallige Jodendom en het bij de opname achtergelaten naamchristendom (het dode lichaam). De gieren (of de arenden in een andere vertaling) zijn beeld van het oordeel over de afvalligen. In Openbaring 19 lezen we van dit lugubere maal. Vogels worden opgeroepen deel te nemen aan een schranspartij.

17 En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God,

18 om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.

19 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.

21 En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. (Openbaring 19:17-19, 21)

Het is niet helemaal duidelijk of de Here Jezus in Zijn rede op deze gebeurtenis doelt. Maar het zou heel goed kunnen dat het hier beschreven oordeel (over een heel groot deel van de mensheid), ook het afvallige Jodendom en het naamchristendom omvat. Bedenk bovendien dat ‘de oorlog van de grote dag van God de Almachtige’ – beter bekend als Armageddon ook nog zal plaatsvinden, of inmiddels heeft plaatsgehad. Kortom, in het eindoordeel vlak voor de vestiging van het duizendjarig rijk onderscheiden we verschillende gebeurtenissen waarvan de Here Jezus in Mattheus 24:28 één specifiek benoemt: vogels als instrument van oordeel.

Hierna noemt de Here Jezus de tekenen van Zijn wederkomst. Aan vier ‘verschijnselen’ zal de mensheid herkennen dat Zijn komen ophanden is.

  • de zon zal verduisterd worden;
  • de maan geeft geen schijnsel;
  • sterren vallen van de hemel;
  • krachten van de hemelen worden heftig bewogen.

Deze eerste vier verschijnselen kunnen we als zodanig wel plaatsen. Het duidt alle vier op enorme beroeringen in de natuur. Het zijn evenzovele vervullingen van Oudtestamentische profetieën. We begrijpen hieruit dat het om waarneembare gebeurtenissen gaat, niet om symboliek.

Als bijzondere extra eigenschap valt op dat het niet om een enkelvoudig teken gaat. De Here spreekt niet over ‘bloedmanen’ of over ‘bijzondere samenstanden van sterrenbeelden’, nee, Hij spreekt over vier tekenen die gelijktijdig optreden.

Merk daarbij op dat de Here zegt dat dit allemaal zal gebeuren ‘meteen na de verdrukking van die dagen’. De wederkomst valt dus niet op het hoogtepunt (of dieptepunt) van de verdrukking, maar meteen er na. Deze wederkomst kan worden onderverdeeld in drie stappen.

  • het teken van de Zoon des mensen zal aan de hemel verschijnen;
  • Hij komt daadwerkelijk;
  • Engelen worden uitgestuurd om de uitverkorenen te verzamelen.

Bijzonder is ‘het teken van de Zoon des mensen’. Wat wordt daarmee bedoeld? Hoewel het niet met zekerheid is te zeggen, wordt doorgaans aangenomen dat het teken ‘de sjechina’ zal zijn. Het is de wolk die met Israël meetrok door de woestijn. Het is de wolk die de Here Jezus tijdens de hemelvaart aan de ogen van de discipelen onttrok. In het evangelie van Lukas blijkt dat te worden bevestigd.

En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met kracht en grote heerlijkheid. (Lukas 21:27)

In de woestijn gaf de sjechina Israël licht. Het licht, dat de Here kenmerkte op de berg van de verheerlijking, zal de wolk tot een schitterend blinkend schouwspel maken, zodat met recht kan worden gezegd dat Hij komt ‘met kracht en grote heerlijkheid’.

Daarna lezen we in Mattheus 24 dat ‘al de stammen van de aarde rouw bedrijven’. Opnieuw een merkwaardige manier van zeggen. Meestal worden in het boek Openbaring onderscheidene bevolkingsgroepen in een adem benoemd.

En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. (Openbaring 5:9)

Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. (Openbaring 7:9)

We lezen dus over stam, taal, volk en natie, of ook wel stammen, talen, volken, en naties. Je kunt stellen dat het een manier is om het wereldomvattende karakter van de menigten aan te duiden.

Stam in het Nieuwe Testament alle personen die afstamden van de twaalf zonen van de aartsvader Jacob
Taal de taal of het dialect dat een bepaald volk spreekt in onderscheid van die van andere volken
Volk allen die dezelfde afkomst en taal hebben
Natie een menigte die bij elkaar hoort op grond van nationaliteit

De vier aanduidingen lijken als het ware bedoeld om te voorkomen dat iemand niet genoemd zou worden. Voor alle mensen geldt dat ze in een of meer van deze categorieën thuishoren. Deze conclusie werkt verduidelijkend op de aanduiding ‘al de stammen’ die de Here Jezus in Mattheus gebruikt.

(…) en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven (…) (Mattheus 24:30)

Al in het begin van Openbaring deelt Johannes zijn lezers hetzelfde mee.

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. (Openbaring 1:7)

Zelfs in het Oude Testament wordt deze gebeurtenissen al aangekondigd.

Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. (Zacharia 12:10)

Met stammen wordt een kleinere groep mensen bedoeld dan wanneer het over stam, taal, volk en natie gaat, zoveel is wel duidelijk. Als we Mattheus 24:30, Openbaring 1:7 en Zacharia 12:10 met elkaar vergelijken dan kunnen we niet anders dan concluderen dat het hier om alle stammen van Israël gaat – waar op aarde ze zich op dat moment ook zullen bevinden. Met de uitverkorenen wordt hier dus niet de gemeente bedoeld. Dat zou ook niet kunnen, want zij is ruim zeven jaar eerder al opgenomen in de hemel. Met de uitverkorenen wordt Gods uitverkoren aardse volk bedoeld. Dat wordt ook duidelijk als we nauwkeurig naar de woorden van de Here Jezus luisteren. Lees wat Hij zegt in Zijn rede op de Olijfberg.

En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. (Mattheus 24:31)

Engelen worden ingezet om heel Israël thuis te brengen. Dit mag diegenen die de huidige terugkeer van Joden naar Israël toejuichen wel iets zeggen. Het ‘aliyah maken’ is een mooi iets, zonder twijfel, maar we moeten ons ervan bewust zijn dat het in onze jaren hoogstens een gedeeltelijke terugkeer zal zijn. Het overgrote deel van Israël zal gedurende de grote verdrukking nog steeds verspreid zijn over de gehele wereld. Pas als de Here Jezus is teruggekeerd zal Hij ervoor zorgen dat heel Israël wordt teruggebracht – door engelen.

Mattheus 24:31 kan ook niet op de opname slaan. De gebeurtenissen zijn totaal verschillend. In 1 Thessalonicenzen 4:15-18 is het de Here Jezus Zelf die de gemeente komt halen, dat laat Hij niet aan Zijn engelen over. Dat de gemeente al is opgenomen blijkt ook uit een opmerkelijke toevoeging bij de beschrijving van de wederkomst.

11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.

12 En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.

13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God.

14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. (Openbaring 19:11-14)

Christus komt als Overwinnaar, alle aandacht gaat uiteraard uit naar Hem. Maar Hij komt niet alleen. Hij wordt vergezeld door de ‘legers in de hemel’. Paulus beschrijft in zijn tweede brief aan de Thessalonikers dezelfde waarheid.

wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd (2 Thessalonica 1:10)

Christus komt, de wereld ziet Hem komen. Maar gelijktijdig met Hem komen de heiligen, allen die in Hem hebben geloofd. Christus zal worden bewonderd in al die miljoenen christenen!

Ook het Oude Testament maakt melding van deze indrukwekkend komst. Zacharia heeft het gezien in een van de visioenen die hij ontving.

En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem. (NBG)(Zacharia 14:5

Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U! (HSV)(Zacharia 14:5)

Tot zover de vergelijking van Mattheus 24 met Openbaring 6-19. In het laatste artikel zullen we proberen enkele conclusies aan dit alles te verbinden.