De Spreker

De Here Jezus is de Leraar bij uitstek. Al in het Oude testament werd Hij als zodanig aangekondigd: de leraar ter gerechtigheid.

En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; (…)(Joel 2:23)

De aanduiding gerechtigheid kan hier betekenen dat de Leraar Zelf rechtvaardig is, maar ook dat Hij leert wat rechtvaardigheid is en hoe die te verkrijgen. Duidelijk is in ieder geval dat dit alles maar op de Ene kan slaan, de Here Jezus, de grote Leraar.

En inderdaad, in het Nieuwe Testament wordt Hij Rabbi, Meester of Leraar genoemd. Zijn gezag als Leraar is in volmaakte harmonie met Zijn gedrag. Hoe anders is dat bij ons mensen. Maar al te vaak is er verschil tussen dat wat we zeggen en dat wat we doen. Bij de Here Jezus is daar geen sprake van. Neem nu het bezoek van Nicodemus aan de Here Jezus. Let op wat Nicodemus zegt.

deze (Nicodemus) kwam ‘s nachts bij Hem en zei tot Hem: Rabbi, wij weten dat U van God bent gekomen als leraar; want niemand kan deze tekenen doen die U doet, tenzij God met hem is. (Johannes 3:2)

Hij is er van overtuigd dat de Here Jezus van God is gezonden om te onderwijzen. Waarom? Omdat Hij zo mooi kan preken? Omdat Hij de moeilijkste zaken begrijpelijk kan maken? Nee, om de dingen die Hij doet. Het zijn de wonderen en tekenen die Hem aanwijzen als Iemand die door God gestuurd is. En als zo Iemand onderwijs geeft, kan het niet anders dan dat het volmaakt is. Een verstandig mens zal met aandacht luisteren. De Here Jezus Zelf legt ook deze koppeling.

En waarom noemt u Mij Heer, Heer, en doet niet wat Ik zeg? (Lukas 6:46)

Als de Here inderdaad Heer is, wie zou dan nog de euvele moed hebben Zijn woorden in de wind te slaan? Wie zal beter weten hoe te leven dan de Schepper van het leven Zelf?

Het gesprokene

Uit bovenstaande kunnen we dan ook met recht afleiden dat alles wat de Here Jezus zegt bijzonder is. Het zijn niet zomaar praatjes voor de vaak. Je hoort dit bijzondere echoën in diverse getuigenissen. Neem de reactie van de mensen op Zijn toespraken in de synagoge.

En zij stonden versteld over zijn leer, want zijn woord was met gezag. (Lukas 4:32)

Naar aanleiding van Zijn onderwijs in de tempel kwam dezelfde respons.

De Joden dan verwonderden zich en zeiden: Hoe is Deze zo geleerd zonder onderwezen te zijn? (Johannes 7:15)

Ook de dienaars die de Here Jezus moesten arresteren waren diep onder de indruk van Zijn woorden.

De dienaars antwoordden: Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. (Johannes 7:46)

En als de Here Jezus uit het midden van de Emmaüsgangers is verdwenen, getuigen ook zij van het wonder van het onderwijs van onze Heiland.

En zij zeiden tot elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak, toen Hij ons de Schriften opende? (Lukas 24:32)

De kracht van het gesprokene

De Here Jezus is God, Zijn Woorden zijn goddelijke Woorden. Dat betekent dat Zijn Woorden goddelijk gezag en goddelijke kracht in zich dragen. De Woorden van de Here Jezus zijn derhalve gelijk aan de Woorden die weerklonken tijdens de schepping. De Psalmist getuigt ervan.

Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er. (Psalm 33:9)

De Woorden van de Here Jezus zijn ook gelijk aan de woorden die gehoord werden bij de berg Sinaï.

(…) een geluid van woorden waarvan zij die ze gehoord hadden, smeekten dat het woord niet tot hen zou worden gericht (Hebreeën 12:19)

Zijn Woord is het eeuwige Woord.

Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. (Jesaja 40:8)

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. (Mattheus 24:35)

Zijn Woord is het werkzame Woord.

mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, zal alzo zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend. (Jesaja 55:11)

Zijn Woord geneest.

5 De hoofdman echter antwoordde en zei: Heer, ik ben niet belangrijk genoeg dat U onder mijn dak binnenkomt, maar spreek slechts met een woord en mijn knecht zal gezond worden.

(…)

13 En Jezus zei tot de hoofdman: Ga heen, en zoals u geloofd hebt, laat het u gebeuren. En zijn knecht werd op dat uur gezond. (Mattheus 8:5-13)

Zijn Woord verandert levens.

40 Toen dan de Samaritanen naar Hem toe waren gekomen, vroegen zij Hem bij hen te blijven; en Hij bleef daar twee dagen.

41 En er geloofden er veel meer om zijn woord;

De verlossing

Er is een prachtige parallel te trekken tussen de schepping en Golgotha.

God schiep hemel en aarde. Aanvankelijk was het een en al duisternis. Dan, plotseling, klinkt een stem: Er zij licht! En er was licht.

1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.

3 En God zeide: Er zij licht; en er was licht. (Genesis 1:1-3)

Op Golgotha kwam de duisternis van het begin terug. De zon hield op te schijnen, drie uren achtereen. Dan, plotseling klinkt een stem: Het is volbracht. Op dat moment keert het zonlicht terug, en wat meer is, vanaf dat moment beschijnt het licht van de verlossing de wereld.

44 En het was al ongeveer het zesde uur, en er kwam duisternis over het hele land tot het negende uur toe,

45 daar de zon ophield te schijnen. (…)

46 En Jezus riep met luider stem de woorden: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dit gezegd had, stierf Hij. (Lukas 23:44-46)

Toen Jezus dan de zure wijn had genomen, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog zijn hoofd en gaf zijn geest over. (Johannes 30:19)

Dit alles moeten we ons realiseren bij het lezen van de vier Evangeliën, het begin van Handelingen en Openbaring. Elke keer als we lezen dat de Here Jezus iets zegt, horen we God spreken. Aandacht dus!