Op Acaciasnijdthout.nl heb ik verschillende keren gewaarschuwd tegen valse leer. Opvallend genoeg neemt valse leer in de discussie rond de tekenen der tijden een onderschikte plaats in. Misschien ook wel begrijpelijk, omdat tekenen als aardbevingen, milieurampen, oorlogen en epidemieën veel concreter (spectaculairder?) zijn. Toch ben ik er van overtuigd dat valse leer op dit moment hét in het oog springende teken der tijden is. Het Nieuwe Testament bevat veel profetieën over valse leer, en menigmaal worden ze gebracht als teken van het naderende einde der tijden. Lezen we de brieven van Paulus, Petrus en Johannes dan valt op dat ze veel aandacht besteden aan valse leer. Daarentegen schrijven ze betrekkelijk weinig over de andere, meer bekende tekenen. Dat is ook logisch aangezien de tekenen der tijden in de eerste plaats voor Israël zijn bedoeld. Ze hebben uiteraard ook de Gemeente iets te zeggen, maar meer als algemene aanduiding dat de dag van de Opname dichtbij moet zijn. Valse leer is een groot gevaar voor de Gemeente.

Vrijwel altijd draait het in valse leer om de Persoon van de Here Jezus, Zijn verlossingswerk en de noodzaak van berouw en bekering. Maar ook indirect worden deze aspecten van het evangelie in diskrediet gebracht. Neem nu de evolutietheorie. Zelfs (!) onder bijbelgetrouwe evangelische christenen begint deze theorie steeds meer invloed te krijgen. Zo worden er verwoede pogingen gedaan Genesis 1-3 en de evolutietheorie met elkaar in overeenstemming te brengen. Christenen zouden beter moeten weten.

Paulus profeteerde in zijn tweede brief aan Timotheüs al dat de mensheid (inclusief de belijdende christenheid) niet meer de waarheid wil horen, maar liever luistert naar dat wat ‘een goed gevoel geeft’. Oordeel zelf.

1 De Geest nu zegt uitdrukkelijk, dat in de latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen, terwijl zij zich zullen bezighouden met verleidende geesten en leringen van demonen

2 die in huichelarij leugen spreken en hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid. (1 Timotheüs 4:1-2)

Ziet u wat er staat? De Geest zegt met nadruk! Zo ernstig is het. Zo groot is het gevaar. Nog een tekst.

3 Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen;

4 en zij zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden. (2 Timotheüs 4:3-4)

Frappant nietwaar? We zien en horen het elke dag. Zelfs de meest dwaze verzinsels krijgen een groot publiek. Fabels noemt Paulus het. En wij? Moeten we dit op zijn beloop laten? Tegen Timotheüs is Paulus zeer stellig: zorg dat je in staat bent tegengas te geven!

Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid (2 Timotheus 3:16)

predik het woord, wees paraat, gelegen en ongelegen; weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. (2 Timotheus 4:2

Gelukkig staan we er niet alleen voor. We hebben Gods Woord en de Heilige Geest woont in ons en in de Gemeente. Hij zal ons leiden in alle waarheid. Bovendien geeft God broeders en zusters om ons bij te staan. En daarmee kom ik dan tevens tot de reden voor dit artikeltje. Wat betreft de weerbaarheid ten aanzien van de evolutietheorie kunnen we terugvallen op diverse gelovige deskundigen. Zij publiceren de nodige lezenswaardige boeken en artikelen. Helaas zijn die vaak nogal technisch, zodat het ons gewone christenen boven de pet gaat. Het goede nieuws is dat het Logos Instituut sinds enige tijd een vierjaarlijks gratis (!) tijdschrift verspreidt, waarin artikelen staan die wel door iedereen kunnen worden begrepen. Het kan ons helpen meer zicht te krijgen op wat de Bijbel leert over de schepping, en wat we – als Timotheüs – in eventuele gesprekken als weerwoord kunnen gebruiken.

Klik op deze link (of ga naar https://logos.nl/bijbelvast/) en vul uw persoonlijke gegevens in. U krijgt dan vanaf het eerstvolgende nummer uw eigen exemplaar van Bijbelvast! Gratis en voor niets. Van harte aanbevolen!