Vrijheid van meningsuiting

Spreken vanuit Gods Woord in het openbaar wordt gaandeweg steeds meer ingeperkt. De grondwet geeft ons alle ruimte, maar nieuwe interpretaties van bepaalde termen in die grondwet maken dat iedere gelovige ‘op zijn woorden moet letten’. In mijn artikel ‘De gelovige tijdens de corona-crisis‘ schreef ik al dat misleiding vandaag de dag het duidelijkste teken van de tijd is. Satan heeft er alle belang bij dat Gods Woord zo weinig mogelijk gehoord wordt. Daarom zullen we steeds vaker meemaken dat bij elke denkbare gelegenheid, op straat, thuis, in het stadion, en ook in onze kerken en lokalen mensen bezwaar aantekenen tegen uitspraken die hun gezag ontlenen aan de Bijbel. De voorbeelden verderop in dit artikel spreken wat dat betreft boekdelen.

Enkele termen

Vrijheid van meningsuiting: elke burger van de Nederlandse staat mag zijn of haar mening uiten zonder angst daar gevolgen van te ondervinden, of zonder het eerst door de staat te moeten laten controleren. Deze vrijheid is niet zonder grenzen. Belediging en smaad kunnen in Nederland strafbaar zijn (hangt van een aantal factoren af). We zeggen wel dat mijn vrijheid grenst aan de vrijheid van de ander. Als mijn vrijheid de vrijheid van een ander inperkt, is er iets fout gegaan. Dit laatste is overigens niet in alle landen gelijk.

In Nederland, maar ook in verschillende andere westerse democratische landen, is een ontwikkeling gaande waarbij de vrijheid van meningsuiting ingeperkt wordt. Het criterium dat wordt toegepast is het zogenaamde haatzaaien (aanzetten tot haat, hate speech of ook wel haatspraak).

Onder haatzaaien wordt verstaan het doen van uitspraken die leiden tot haat of onverdraagzaamheid, bijvoorbeeld over ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming. Haatzaaien leidt meer en meer tot pogingen de ‘daders’ te straffen. Wat hierbij opvalt is dat de al dan niet aanwezige intentie om haat te verspreiden steeds minder telt. Wat de benadeelde groep als ‘kwetsend’ beschouwt, wordt maatgevend.

Voorbeelden

Het ‘aanpakken’ van haatzaaien kan leiden tot christenvervolging. Immers, wie gelooft dat de Bijbel Gods Woord is, zal de daarin gevonden waarheid willen uitdragen. Uiteraard niet met de bedoeling anderen te kwetsen, maar als uitgangspunt om het evangelie te verkondigen.

Om te laten zien dat het oproepen tot gehoorzamen van Gods Woord wereldwijd steeds meer wordt uitgelegd als haatzaaien, heb ik voorbeelden gekozen uit zoveel mogelijk verschillende landen.

Finland

De procureur-generaal van Finland heeft een gerechtelijk onderzoek ingesteld naar Päivi Räsänen, een christelijk parlementslid. Zij postte een deel uit de Romeinenbrief op Twitter.

24 Daarom heeft God hen in de begeerten van hun harten overgegeven aan onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren;

25 zij die de waarheid van God vervangen hebben door de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de Schepper, die gezegend is tot in eeuwigheid. Amen.

26 Daarom heeft God hen overgegeven aan onterende hartstochten; want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke;

27 en evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in hun lust tegen elkaar ontbrand, zodat mannen met mannen schandelijkheid bedrijven en het verdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangen. (Romeinen 1:24-27)

Räsänen tweette de passage bij wijze van reactie op het promoten van de homoseksuele praktijk door de Lutheraanse Kerk van Finland. Het onderzoek naar deze christelijke parlementariër richt zich ook op een pamflet dat ze vijftien jaar geleden schreef over de Bijbelse definitie van het huwelijk, met als titel: ‘Man en vrouw, Hij schiep hen’. Ook de dominee die het pamflet publiceerde, wordt momenteel onderzocht en riskeert evenals Räsänen gevangenisstraf.

Risto Soramies, verbonden aan de ‘Evangelical Lutheran Mission Diocese of Finland’, stelt dat beiden worden onderzocht op de beschuldiging van het aanzetten tot haat tegen een deel van de samenleving. Volgens hem wordt dat in Finland geassocieerd met ‘oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.’ (Bron)

Verenigde Staten

Banketbakker Jack Phillips uit Lakewood weigerde in 2012 een bruidstaart te maken voor het homopaar Charlie Craig en David Mullins. Dit kwam hem duur te staan. Er werd een aanklacht tegen de banketbakker ingediend. Ook kreeg de bakker een hoop doodsbedreigingen. (…) Bakker Jack Phillips is een gelovig man. Hij heeft altijd gebeden of hij trouw mocht blijven aan zijn geloof. ‘De Bijbel is duidelijk: een huwelijk is een unieke, onverbrekelijke relatie tussen een man en een vrouw. Een taart maken voor een homobruiloft staat daar haaks op. Ik wil gehoorzamen aan de Bijbelse geboden (…)’ Volgens de bakker was de druk op het Amerikaanse hooggerechtshof hoog om toe te geven aan de eisen van de homolobby. ‘Ze dwingen je om afstand te doen van je principes en willen heersen over je geweten. Het trieste is dat de rechters in de staat Colorado daarin meegaan.’ De banketbakker ontkent dat hij homoseksuelen discrimineert. ‘Als ze me om een brood vragen, verkoop ik dat. Ze zijn mensen, net als ik. Ze moeten ook eten. Maar een taart maken is meewerken aan hun zondige leven.’ Conclusie: de weigering om een cake te bakken voor een koppel van hetzelfde geslacht is ‘haat’. (Bron)

Onlangs werd een christelijke predikant, die zich van de islam tot het christendom had bekeerd, in een winkelcentrum in Minnesota gearresteerd omdat hij daar in een privégesprek zijn getuigenis had gegeven. Hij werd gearresteerd omdat, zoals de bewakers die hem vastnamen stelden, ‘je hier niet over religie mag praten’. Hij stond niet eens op een podium met een luidspreker en microfoon. Zoiets verwacht je van communistisch China, waar je in de gevangenis kunt worden gegooid omdat je een bijbel bij je hebt! Waarom mag iemand geen gesprek voeren over zijn religieuze overtuigingen in een openbare ruimte? (Bron)

De predikant is inmiddels ontslagen van rechtsvervolging.

Verenigd Koninkrijk

Een christelijke evangelist werd beschuldigd van een haatmisdaad en opgesloten in een gevangeniscel na prediking uit de Bijbel ten overstaan van een homoseksuele tiener. De 42-jarige Gordon Larmour werd door de politie aangeklaagd nadat hij het verhaal van Adam en Eva had verteld aan de 19-jarige die hem vroeg naar Gods opvattingen over homoseksualiteit. De straatprediker verwees naar het boek Genesis en zei dat God Adam en Eva heeft geschapen om kinderen voort te brengen. (Bron)

Nederland

Het Reformatorisch Dagblad (RD) publiceerde de Nashville Verklaring begin 2019 onder de titel ‘Gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit’. De verklaring in de krant was door een groot aantal mensen ondertekend, onder meer door SGP-politicus Kees van der Staaij. De publicatie van de Nashvilleverklaring zorgde voor veel meldingen bij antidiscriminatiebureaus en bij de politie. Ook zijn er meerdere aangiften gedaan, zowel tegen de inhoud van de verklaring als tegen de opstellers, ondertekenaars en ondersteuners.

De Nashvilleverklaring bevestigt de traditionele christelijke leer over seksuele ethiek en gender, spreekt zich uit tegen homoseksualiteit en betoogt dat ‘God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw.’

Het OM realiseert zich dat de Nashvilleverklaring en passages en woorden daaruit mensen zeer hebben geraakt, maar de mate waarin uitingen ophef en onrust veroorzaken dan wel onwenselijk of kwetsend zijn, is niet beslissend voor de juridische toets. (Bron)

Slovenië

Een rechtszaak vanwege haatzaaierij tegen de secretaris-generaal van de Sloveense bisschoppen-conferentie, Tadej Strehovec, ging woensdag van start voor het gerechtshof van Ljubljana. Het is het hoogtepunt van een botsing over gebeden voor ongeboren kinderen georganiseerd door anti-abortusactivisten buiten de Gynaecologische kliniek van Ljubljana.

De openbare aanklager van het district Ljubljana, die een gevangenisstraf eist van twee jaar, heeft Strehovec ervan beschuldigd de verspreiding van haat te hebben toegestaan. Hij zou dat hebben gedaan als redacteur van de website24kul.si, de spreekbuis van de plaatselijke kerk. (Bron)

Conclusie

Niet alle aanklachten leiden tot vervolging. Niet elke vervolging leidt tot veroordeling. Maar het valt niet te ontkennen dat de beschuldiging van haatzaaierij steeds vaker gehoord wordt. Christenen moeten altijd zorgvuldig zijn in hun woordkeus. Maar het moet niet ontaarden in zelfcensuur. Dat zou elke prediking bij voorbaat krachteloos maken. En dat is precies waar satan op uit is.

Sociale Netwerken

Meer en meer zien we dat de tech-reuzen van vandaag meewerken aan het ‘bestrijden van hate-speech’. Bijbels getinte uitingen tegen het homohuwelijk, tegen abortus, tegen transgenderisme, of pro het Bijbels huwelijk, het zondig zijn van de mens, de noodzaak tot bekering enzovoort worden verwijderd. Hoewel bijvoorbeeld Tim Cook van Apple geen enkele regeringsverantwoordelijkheid draagt, gaat hij (en met hem mensen als Mark Zuckerberg van Facebook, en Larry Page en Sergey Brin van Google) op de stoel zitten van wetgever en rechter. Eén uitspraak van Cook spreekt boekdelen in dit verband.

‘We only have one message for those who seek to push hate, division, and violence: You have no place on our platforms. You have no home here.’ ‘We hebben maar één boodschap voor degenen die proberen om haat, verdeeldheid en geweld te pushen: je hebt geen plaats op onze platforms. Je hoort hier niet thuis. ‘

Het kan ook anders. Als iemand zich niet langer thuis voelt op Facebook zijn er alternatieven. Neem nu GAB. GAB is een nieuw sociaal netwerk waar vrije meningsuiting wel daadwerkelijk is toegestaan en gehandhaafd. Apple echter weigert de app voor GAB op te nemen in hun App Store. En dat is regelrechte censuur. Ze zeggen dat bij GAB ‘hate speech’ plaatsvindt, en dus verbannen ze het van hun platforms. (bron)

Wat zegt de Bijbel?

Al vanaf de dagen van Adam en Eva in de Hof van Eden is satan met wisselend succes bezig Gods Woord te ondermijnen. Hij is niet in staat God Zelf te bedreigen, maar Zijn Woord in twijfel trekken kan hij wel. En dat is om zo te zeggen zijn ‘core business’. Zo lang de mens luistert naar Gods Woord is de speelruimte van satan beperkt. Dus zal hij proberen Gods Woord krachteloos te maken. Hij speelt vooral de ‘gezag-kaart’. Het gezag dat van de Bijbel uitgaat noemt men wel gedelegeerd gezag. God heeft absoluut gezag. Omdat de Bijbel Gods Woord is, heeft het absoluut gezag. Anders gezegd, het gezag is van bovenaf opgelegd.

Er is altijd strijd (geweest) over de geldigheid van dit gezag. Ongelovigen trekken het in twijfel in hun gesprekken met gelovigen. Vrijzinnige theologen ondergraven het gezag van de Bijbel door te wijzen op het menselijke karakter van de Schrift. Orthodoxe theologen daarentegen attenderen juist op het goddelijke in de Bijbel. Dat de verhoudingen verschuiven blijkt wel uit het feit dat diezelfde orthodoxie zich tegenwoordig afzet tegen hen die bijbelgetrouw willen zijn.

Vandaag de dag hebben we dus te maken met een strategie die vasthouden aan Gods Woord gelijkstelt aan haatzaaien en discriminatie, aan het moedwillig oproepen tot inperking van menselijke vrijheden. Het is een onderdeel van de voorbereidingen op de komst van de antichrist, zoals Daniel dat al aankondigt in zijn profetie aangaande de zeventig jaarweken.

Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd; (Daniel 7:25)

Hij zal er dus op uit zijn tijden en wet te veranderen. Het veranderen van tijden en wet zal de dienst aan God doen vervagen. Hoewel deze profetie in laatste instantie over Israël tijdens de grote verdrukking gaat, zien we nu al de contouren van dat proces. Stel dat de antichrist komt in een wereld die zeer trouw vasthoudt aan Gods Woord. Hij maakt als eerste regeringsdaad bekend dat het vanaf dat moment verboden is de Bijbel te bezitten, te lezen en te gehoorzamen. Zo’n maatregel zou tamelijk kansloos zijn. Daarom probeert satan nu al de wereld rijp te maken voor het buitenspel zetten van Gods Woord. Alles is gericht op het vervagen van Gods inzettingen en verordeningen. We zien het gebeuren. Wanneer wordt het wapen ‘haatzaaien’ ingezet? Op het moment dat het gezag van Gods Woord de vrijheid van de mens lijkt in te perken. Daarom is het benadrukken van het Bijbelse huwelijk bedreigend voor hen die (om welke reden dan ook) een andere weg willen gaan. Daarom is het opkomen voor het ongeboren leven bedreigend voor hen die de mens het recht willen toekennen te beslissen over leven en dood – denk aan abortus en euthanasie. Daarom heet het prediken van de eeuwige straf voor hen die niet willen knielen voor Jezus Christus haatzaaien. De mens knielt niet; de mens waant zichzelf de hoogste autoriteit. Enzovoort.

In mijn artikel Wat zegt de Bijbel over COVID-19? laat ik zien dat de Bijbel in Leviticus 11 de absoluut juiste informatie bevat aangaande het tegengaan van besmettelijke ziekten. En dat in geschriften van ruim 3000 jaar oud! Hoe zal het dan met andere onderwerpen zijn? Waarom zou de Bijbel het over andere onderwerpen niet bij het rechte eind hebben? Het kan dan ook niet anders dan dat we als gelovigen in toenemende mate in conflict komen met de overheid. Er zullen allerlei wetten komen die bepaalde op de Bijbel gebaseerde uitingen aangaande huwelijk en samenleving verbieden. Wat zal dan onze houding zijn? De apostelen geraakten in de problemen vanwege het verkondigen van de naam van de Here Jezus.

18 En na hen geroepen te hebben bevalen zij (de toenmalige overheid) hun in het geheel niet te spreken of te leren in de naam van Jezus.

19 Petrus en Johannes echter antwoordden en zeiden tot hen: Of het recht is voor God naar u meer te horen dan naar God, moet u beoordelen;

20 want ons is het onmogelijk niet te spreken over wat wij hebben gezien en gehoord. (Handelingen 4:18-19)

Petrus en Johannes brachten het probleem terug tot de vraag of ze de overheid of God zouden moeten gehoorzamen. Maar in plaats van een antwoord te geven op deze vraag, getuigden ze eenvoudigweg dat het hun onmogelijk was te zwijgen over alles wat ze gezien en gehoord hadden van de Here Jezus.

We zullen er dus mee moeten rekenen dat onze gesprekken, onze getuigenissen, onze prediking, of een weblog als dit in de gaten zullen worden gehouden. Het aantal aanklachten zal toenemen – het aantal gelovigen dat wordt aangehouden en verhoord eveneens. Laten we dan vertrouwen op de belofte van de Here Jezus dat Hij ons het juiste getuigenis zal geven.

14 Neemt u dan in uw harten voor u niet van tevoren te oefenen hoe u zich zult verantwoorden.

15 Want Ik zal u mond en wijsheid geven, die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. (Lukas 21:14-15)