Tegenzin

Ik doe het niet graag, maar voel me toch geroepen te waarschuwen tegen het fenomeen van de complottheorie. Ze doen al sinds de zondeval de ronde, maar nu – tijdens de coronacrisis – zijn er meer dan ooit, en niet zelden kwaadaardiger dan ooit.

Helaas doen ze ook onder christenen de ronde. Er zijn talrijke websites die niets anders doen dan complottheorieën propageren en voortdurend ‘nieuwe bewijzen’ aandragen. Wat opvalt bij al deze fantasten en paniekzaaiers is dat ze weinig Bijbelkennis hebben, en geen goed beeld van de christelijke leer.

Wat is een complottheorie?

Een complottheorie is een samenzweringstheorie. Het gaat in deze theorieën altijd over gewetenloze en voor niets terugschrikkende mensen die in het geheim aan voor de mensheid gevaarlijke doelen werken.

Complottheorieën kunnen zeer schadelijk zijn. Een van de oudste theorieën beweert dat de Joden uit zijn op de wereldmacht, en dat het ‘dus’ niet toevallig is dat zoveel Joden rijke industriëlen of bankiers zijn. Het heeft bijgedragen aan talloze Jodenvervolgingen. Deze theorieën kunnen er ook toe leiden dat het vertrouwen in de overheid afneemt. Dat kan zelfs zo ver gaan dat de samenleving erdoor ontwricht wordt. Zie bijvoorbeeld de complottheorie aangaande 5G. Het leidt tot het in brand steken van antenne-installaties, wat weer leidt tot het onbereikbaar zijn van hulpdiensten. En dat in deze tijd van grote medische nood!

Eerst een paar kenmerken die alle complottheorieën gemeen hebben:

– Men ziet bedrog op grote schaal, het is kwaadaardig, geheim en illegaal.

– De theorie is strijdig met wat ‘officieel’ verteld wordt. Die strijdigheid is voor de belijders van complottheorieën een van de bewijzen voor de geldigheid van de theorie.

– Complottheorieën zijn gebaseerd op geen of zwak bewijs. Er wordt geschermd met ‘uit betrouwbare bron’, die er bij nader inzien niet is, of niet betrouwbaar.

– In de complottheorie zijn de samenzweerders altijd zeer machtig en/of bijzonder intelligent. Gewone mensen hebben geen schijn van kans tegen deze machten.

– Vaak zijn complottheorieën niet te ontkrachten. En als er tegenbewijs is, dan wordt dat vaak gezien als extra bewijs (!).

– Complottheorieën zijn vaak gericht op de ‘elite’ (zie Thierry Baudet met zijn partijkartel).

– De mensen die volgens de complottheorie ‘iets van plan zijn’ hebben volgens de theorie vaak een band met satan.

– De complottheorie veronderstelt dikwijls de komst van een wereldregering, die zal leiden tot de komst van het herstelde Romeinse Rijk en de komst van de antichrist.

Geen vals getuigenis

Christenen zouden zich moeten realiseren dat een onbewezen complottheorie gelijk staat aan het uiten van valse beschuldigingen. Ze houden zich bezig met halve waarheden en hele leugens. Dit is oneerlijk en onheilig. Waarom? We zondigen met dit gepraat tegen God en tegen onze medemensen. Onbewezen theorieën zijn valse beschuldigingen. Een christen behoort dat niet te doen. Wees eerlijk, wat is het verschil tussen een complottheorie en een roddel? Er is geen verschil. En de (denkbeeldige) mensen die worden beschuldigd kunnen zich niet verdedigen. Zou u uw complottheorie voor de rechter in een rechtszitting durven te verdedigen? Nee? Dan kunt u er beter helemaal over zwijgen.

De Bijbel waarschuwt voor valse leer. Welnu, een complottheorie is valse leer en heeft een wonderlijke aantrekkingskracht. Er gaat een vreemde bekoring vanuit, die maakt dat de gelovige steeds minder tijd besteedt aan Bijbelstudie, en zich meer en meer met niet ter zake doende dingen bezighoudt. De Bijbel waarschuwt nadrukkelijk voor dit risico op afdrijven van de gezonde leer. In de volgende tekstplaatsen wordt de tegenstelling steeds verwoord in termen ‘doe dit niet‘, maar ‘doe liever dat!

17 U dan, geliefden, (…) weest op uw hoede dat u niet, door de dwaling van de zedelozen meegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid;

18 maar groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. (2 Petrus 3:17-18)

6 Als je deze dingen de broeders voorhoudt, zul je een goed dienaar van Christus Jezus zijn, opgevoed in de woorden van het geloof en van de goede leer, die je nauwkeurig hebt nagevolgd.

7 Verwerp echter de ongoddelijke oude-vrouwenfabels. Oefen je echter in de godsvrucht. (1 Timotheüs 4:7)

4 en zij zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden.

5 Maar jij, wees nuchter in alles, lijd verdrukking, doe het werk van een evangelist, vervul je dienst ten volle. (2 Timotheüs 4:4)

20 Timotheüs, bewaar het jou toevertrouwde pand, terwijl je je afwendt van het ongoddelijk gezwets en de tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis.

21 Sommigen zijn, door die te belijden, van het geloof afgedwaald. (1 Timotheüs 6:20-21)

Verantwoordelijk

Gelovigen moeten zich er van bewust zijn dat wie zich bezighoudt met complottheorieën een grote verantwoordelijkheid op zich neemt. En dat reikt verder dan alleen diegenen die deze theorieën in de wereld brengen. Ook het verder vertellen van wat je gehoord hebt hoort hierbij. We moeten kwaad gerucht niet helpen verspreiden. Wees er van doordrongen dat je eigen geloofwaardigheid op het spel staat als je dat doet. Wat blijft er van je getuigenis aangaande de Here Jezus over, als je dit soort verhalen mee helpt verspreiden (via Facebook, of gewoon van mond-tot-mond).

Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Want wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. (Galaten 6:7)

Verspreiders van complottheorieën die wantrouwen zaaien ten aanzien van de overheid vinden Gods Woord tegenover zich. Zij zullen een oordeel voor zichzelf ontvangen, waarschuwt Paulus.

Wie zich dus tegen de overheid verzet, weerstaat de instelling van God; en zij die weerstaan, zullen oordeel voor zichzelf ontvangen. (Romeinen 13:2) 

Voorbeelden van complottheorieen

5G-straling 5G-straling zou de eigenlijke oorzaak zijn van de corona-epidemie. 5G-straling bemoeilijkt de opname van zuurstof in het bloed. De symptomen zijn onder meer hoesten en kortademigheid. Waar 5G komt, zoals in Wuhan, lijkt dus een epidemie van longontsteking te volgen.
Corona-virus is kunstmatig Rusland zegt dat het virus in de Verenigde Staten is ontwikkeld, in Arabische landen wordt beweerd dat het door Israël is gemaakt, weer andere ‘bronnen’ noemen China als boosdoener.
Illuminati De Illuminaten (‘verlichten’) waren een historisch ‘geheim’ genootschap dat werd opgericht door de Beierse academicus Adam Weishaupt. De groep wordt gezien als de grondlegger van de Nieuwe Wereldorde, die de macht over de hele wereld zou willen verkrijgen. Dit zal het machtsimperium van de antichrist zijn.
Chemtrails Bepaalde chemische stoffen worden moedwillig in de atmosfeer verspreid vanuit straalvliegtuigen. Deze stoffen hebben als doel om de bevolking ziek te maken en hun ontwikkeling te remmen. Deze operatie is een onderdeel van het streven van de illuminati om de wereldbevolking tot controleerbare proporties terug te dringen (ca. 500 miljoen). Ze wordt geleid door de NAVO, die net als de VN een illuminati-organisatie is.
Bilderbergers De Bilderbergconferenties zijn politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter waarbinnen internationale beeldvorming en ideeën centraal staan. Deelnemers zijn invloedrijke figuren uit de Westerse wereld, voornamelijk uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap, media en de financiële wereld. De Bilderbergers zijn heimelijk bezig de wereldpolitiek te beïnvloeden.