Het heelal

Het was groot nieuws afgelopen week!

‘Een internationaal team van astronomen heeft zo’n 300.000 nieuwe sterrenstelsels ontdekt. De ruim 200 onderzoekers bestudeerden het heelal met een groot netwerk van telescopen, dat deels op Nederlandse bodem staat. Vandaag publiceerden ze hun eerste resultaten.’

Niet helemaal onverwacht kwam het accent te liggen op de wetenschappelijke verrichtingen van het onderzoeksteam. Gelovigen weten echter dat de ware prestaties van Iemand anders zijn. Neem nu de omvang van het heelal. Die is verbijsterend. Een sterrenstelsel (ook wel Melkweg) bevat gemiddeld zo’n 200 miljard sterren. Vermenigvuldig dat met de 300.000 nieuw ontdekte sterrenstelsels en je krijgt een onbegrijpelijk groot aantal. En dan te bedenken dat onze zon een van die sterren is. Miljarden zonnen dus! Het wordt des te onbegrijpelijker als we bedenken dat de onderzoekers verwachten de komende jaren nog zo’n 15 miljoen sterrenstelsels te ontdekken. Een eindeloos aantal in een oneindig heelal.

Schepper en schepping

Hoe terecht is het dan dat in de hemel wordt gezongen van Gods almacht. Heel die fantastische schepping kwam er omdat Hij het wilde.

U bent waard, onze Heer en God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door uw wil bestonden zij en zijn zij geschapen. (Telos)(Openbaring 4:11)

We horen van dit lied in de beschrijving van de Grote Verdrukking. Het mag de gelovigen bemoedigen. Hoe erg de vervolging ook mag zijn, het loopt God niet uit de hand. Kijk maar om je heen naar de schepping.

Maar er valt zoveel meer te zeggen. God is niet alleen de Schepper, Hij is ook de Onderhouder. We mogen God niet afschilderen als een klokkenmaker, Die heel dit grote heelal geschapen heeft, in beweging zette en daarna op vakantie ging. Nee, we leren dat Hij er tot op de dag van vandaag actief bij betrokken is. God de Zoon zorgt er voor dat heel dit fantastische raderwerk dat we het heelal noemen op de juiste manier blijft functioneren. Van heel groot tot heel klein (heelal – sterrenstelsels – zonnestelsels – sterren – planeten – manen – asteroïden – kometen – moleculen – atomen – protonen – elektronen – neutronen – quarks – fotonen – neutrino’s en muonen), alles heeft zijn plaats en alles functioneert zoals God het geschapen heeft, en blijft functioneren omdat Hij alles in stand houdt, onderhoudt.

Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, (Hebreeën 1:3)

(…) Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; (Kolosse 1:17)

De conclusie moet dus zijn dat de Zoon van God zorgt voor het voortbestaan van de schepping. In de tekst uit de brief aan Kolosse leren we dat Christus er altijd al was, ook voordat ook maar iets geschapen was. Let op de formulering in vers 17. Wij zouden schrijven: ‘Hij was voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.’ Maar nee, er staat ‘Hij is’, een duidelijke verwijzing naar het bekende ‘Ik ben’. Deze ‘Ik ben’ is er de Oorzaak van dat er een schepping is. Hij is Degene Die er voor zorgt dat de schepping blijft voortbestaan. Hij is ook Degene Die zorgt draagt voor het in stand blijven van de ordening van alle dingen in het heelal. Planeten draaien om zonnen, manen om planeten etc. En alles werkt met zo’n grote precisie dat je er je horloge op gelijk kunt zetten.

En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren; (Genesis 1:14)

Leven

God heeft ook het leven geschapen. Eerst de engelenwereld, en later al het leven op planeet aarde. Ook dit leven wordt door de Zoon van God in stand gehouden. Zoogdieren, reptielen, amfibieën, vogels, vissen, insecten, planten, niets zou kunnen leven zonder dat er Iemand voor zorgde dat het wel kon. De wetenschap heeft de zogenaamde tweede wet van de thermodynamica opgesteld. Die stelt dat elk systeem dat aan zichzelf wordt overgelaten (niet wordt onderhouden) tot chaos verwordt. Een mooi voorbeeld zijn de kastelen die we overal in Europa vinden. De meesten zijn vervallen tot ruïnes: ze zijn niet onderhouden. Waarom zou dat wel voor menselijke constructies gelden, en niet voor de schepping? God zorgt voor Zijn schepping; zolang Hij dat doet zal het heelal niet tot chaos vervallen.

Ons dagelijks leven

De Here Jezus maakt de consequenties van het onderhoud van de schepping heel praktisch.

29 Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet een daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader.

30 En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. (Mattheüs 10:29-30)

We mogen vertrouwen op God, Die almachtig en alwetend is. Een musje is het goedkoopste diertje dat op de markt te koop was. Het diende als voedsel voor de armen. Meer konden ze niet betalen. Toch bepaalt God hoe het de mussen zal vergaan. Van de mussen gaat de Here naar de mensen. Al hun haren zijn geteld. Niet alleen die van de discipelen, of die van alle Israëlieten, maar van alle mensen die ooit hebben geleefd, of nog zullen leven. De Here Jezus zorgt voor ons.