In den beginne

De Bijbel opent met de magistrale woorden ‘In den beginne schiep God de hemel en de aarde.’ De apostel Johannes opent zijn evangelie niet minder indrukwekkend.

1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. (Johannes 1:1-3)

Johannes stelt vast dat er ‘geen ding is geworden zonder het Woord’. Hoe men ook denkt over schepping versus evolutie, deze woorden sluiten ’toeval’ als creatieve kracht uit. God schiep, Hij alleen. Punt uit.

Vergelijken we Genesis 1:1 met Johannes 1:1-3, dan valt op dat God en het Woord van elkaar worden onderscheiden. Ze zijn aan elkaar gelijk, maar bestaan blijkbaar toch ook afzonderlijk van elkaar. Verderop in Genesis 1 lezen we dat God met Zichzelf overleg pleegt.

En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis (…)(Genesis1:126)

Ook dit gegeven wijst op iets meervoudigs in de ene God (SB). Een prachtige illustratie van de ene God bestaande uit drie Personen vinden we bij de doop van de Here Jezus. God de Vader spreekt, God de Zoon laat Zich dopen, en God de Heilige Geest daalt neer.

16 Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen.

17 En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. (Mattheus 3:16-17)

Johannes de apostel schrijft in zijn evangelie dat het Woord vlees geworden is.

(…) En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (Johannes 1:14)

De incarnatie van God vond plaats in de Here Jezus. Daaruit mogen we afleiden dat met ‘het Woord’ de tweede Persoon van de Godheid wordt bedoeld, de Here Jezus. Als alles door het Woord werd geschapen zoals Johannes vaststelt, dan volgt daar weer uit dat de Here Jezus de Schepper is. Paulus bevestigt dit in zijn brief aan Kolosse.

15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping,

16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

17 en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; (Kolosse 1:15-17)

In deze verzen legt Paulus in krachtige bewoordingen uit hoe het zit met God en Zijn schepping. Het gaat om de Here Jezus, want alleen van Hem kan worden gezegd dat Hij het beeld is van de onzichtbare God (vers 15a, zie ook vorig artikel). De Here Jezus is ook de eerstgeborene van de hele schepping (vers 15b). Deze uitdrukking zou tot de gedachte kunnen leiden dat de Here Jezus Zelf ook een schepsel is, want ‘geboren’. De uitdrukking ‘eerstgeborene’ betekent echter iets anders. Het wil zeggen dat Christus boven de gehele schepping verheven is. Vergelijk bijvoorbeeld deze tekst uit Psalm 89.

Ik maak hem tot mijn eerstgeborene, tot de hoogste van de koningen der aarde. (NBV) (Psalm 89:28)

Het ‘zijn’ van de ‘eerstgeborene’ houdt in ‘hoogste van allemaal’.

Vervolgens lezen we dat alle dingen zijn geschapen ‘in, door en tot’ de Here Jezus (Kolosse 1:16).

In Hem:          Christus is de reden van het bestaan van de schepping.

Door Hem:     God heeft door Christus de schepping tot stand gebracht.

Tot Hem:        Christus is het doel van de schepping.

Paulus laat in deze passages ook zien dat ‘er meer is tussen hemel en aarde’. De schepping omvat blijkbaar ook het ‘onzichtbare’, de tronen, heerschappijen, overheden en machten. Hiermee worden verschillende soorten engelenmachten bedoeld. Zelfs engelen zijn schepselen. Deze machtige wezens danken net als wij mensen hun bestaan aan Hem. De Psalmist jubelt het dan ook met reden uit:

Hoe talrijk zijn uw werken, o Here, Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; de aarde is vol van uw schepselen. (Psalm 104:24)

Als je dit alles tot je door laat dringen, dan duizelt het je. Heel dat oneindige heelal, met zijn miljarden sterren, al die vele miljoenen engelen, onze planeet aarde, die nog steeds wemelt van het leven (alleen al meer dan een miljoen soorten insecten!). De levende natuur op aarde is zo fantastisch mooi, er zijn geen woorden voor. En dan te bedenken dat deze schepping tweemaal onder Gods oordeel is vernederd. De zondeval betekende een onbeschrijflijk grote achteruitgang – de dood trad in. Daarna kwam de zondvloed, waardoor en waarna de schepping opnieuw sterk in kwaliteit achteruitging. Toch is zelfs nu alles nog steeds onvoorstelbaar mooi, je vraagt je af hoe het dan wel niet in oorsprong moet zijn geweest.

Dit alles, maar dan ook echt alles is door de Here Jezus geschapen. Geen wonder dat de Bijbel Hem de eerstgeborene van de schepping noemt, de allerhoogste.

Deze almachtige, alwijze, oneindig creatieve Schepper werd Mens. De Schepper betrad zijn eigen schepping. Als de Verlosser gaf Hij Zijn leven om zijn schepselen te redden. Een ieder die in Hem gelooft wordt behouden. Aan het begin van het duizendjarig rijk volgt de wederoprichting aller dingen – de huidige schepping zal in zijn oude glorie worden hersteld – hoewel niet voor de volle honderd procent. Uiteindelijk komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik ben er van overtuigd dat die op zijn beurt oneindig veel mooier zal zijn dan de oorspronkelijke. Laten we ons opnieuw verbazen met de woorden van Paulus.

(…) Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. (1 Korinte 2:9)