Beeld

Het Nieuwe Testament maakt ondubbelzinnig duidelijk dat geen mens ooit God heeft gezien. Tegelijkertijd leren we dat als we willen weten hoe God ‘er uit ziet’ we naar de Here Jezus moeten kijken.

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen. (Johannes 1:18) 

Maar ook van de Here Jezus hebben we geen enkele informatie wat Zijn uiterlijk betreft. Sterker nog, Jesaja schetst een ontmoedigend beeld: 

(…) hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. (Jesaja 53:2) 

En toch schrijft Paulus: 

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping (Kolosse 1:15) 

Wat is een beeld?

Het woord beeld kan vele betekenissen hebben. In ons geval beperken we het tot drie.

1 Een beeld is een voorstelling van iets of iemand, gemaakt van steen, hout, brons enz.;

2 Een beeld is een voorstelling d.m.v. een beschrijving;

3 Een beeld is een voorstelling in iemands geest.

Betekenis 1 is de bekendste. In duizenden kerken en kloosters hangen zogenoemde crucifixen: dat is een beeld van de gekruisigde Christus.

Betekenis 2 kennen we uit boeken en verhalen. Als een belangrijk personage wordt geïntroduceerd, gaat dat vaak gepaard met een beschrijving van diens uiterlijk en kleding. Opvallend is dat het lezen van de Bijbel ons geen enkel zicht geeft op het uiterlijk van de Here Jezus.

Betekenis 3 is het gevolg van betekenis 2. Alles wat er verteld wordt veroorzaakt in onze gedachtenwereld een ‘idee’ van hoe iemand er uit ziet.

Maar dit alles levert ons niets op. In geen enkel opzicht krijgen we een idee over het uiterlijk van God. Dat kan ook niet, want niemand heeft ooit God gezien. Alle (af)beeld(ing)(en) zijn dan ook gebaseerd op menselijk voorstellingsvermogen, dat is het vermogen iets in gedachten voor zich te zien. Helaas ligt dat vermogen dicht naast het begrip fantasie, en dat is het vermogen om dingen te verzinnen. Alle beelden van God zijn dan ook gebaseerd op fantasie.

En toch schrijft Paulus: 

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping (Kolosse 1:15)

Dit lijkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. Het beeld dat Christus is, is niet voortgekomen uit menselijke fantasie, maar uit Gods wijsheid. God heeft – rekening houdend met het menselijke begripsvermogen – een ‘Middel’ gegeven Hem te leren kennen. En in dat Middel gaat het niet om uiterlijkheden, maar om de geestelijke essentie. Immers, Christus is de openbaring en het karakter van God:

(…) de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen (Hebreeën 1:3)

Anne de Vries vertaalt dit als volgt: ‘De Zoon is de afstraling van Gods majesteit, het afgietsel van Gods diepste wezen.’ Je kunt dan ook met een gerust hart zeggen dat God Zich in Christus aan de mens bekend maakt.

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen. (Johannes 1:18)

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; (Johannes 14:9)

Het Woord

Mensen die de Here Jezus hebben gekend lijken te zijn bevoorrecht. Maar ook voor hun gold dat het uiterlijk van de Persoon Jezus van Nazareth niet de essentie was. Pas als ze luisterden naar Zijn Woord en het geloofden, leerden zij zien hoe God is. Hetzelfde geldt voor ons. Wij horen de Here echter niet spreken, wij hebben het Woord. En in het bestuderen van het Woord ligt het leren kennen van de Here Jezus. En in het leren kennen van de Here Jezus ligt het leren kennen van God. Deze reeks artikelen over de Knecht des Heren is bedoeld om iets te laten zien van Wie de Here Jezus is. Dit is artikel 66. We zouden eeuwig kunnen doorgaan, en steeds weer nieuwe eigenschappen van God ontdekken. Gelukkig ligt er een eeuwigheid in het verschiet, waarin we God steeds beter mogen leren kennen.