De Knecht des Heren (67) – Christus, het Beeld van de onzichtbare God (2)

Beelddragers We hebben gezien dat de Here Jezus de ultieme Beelddrager van God is. Maar laten we niet vergeten dat ook Adam en Eva geschapen werden naar het beeld van God. 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.…

De Knecht des Heren (66) – Christus, het Beeld van de onzichtbare God (1)

Beeld Het Nieuwe Testament maakt ondubbelzinnig duidelijk dat geen mens ooit God heeft gezien. Tegelijkertijd leren we dat als we willen weten hoe God ‘er uit ziet’ we naar de Here Jezus moeten kijken. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen. (Johannes 1:18)  Maar ook van de Here Jezus hebben we geen enkele informatie wat Zijn uiterlijk betreft. Sterker nog, Jesaja schetst een ontmoedigend beeld:  (…) hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. (Jesaja 53:2) …