Lijken op de Here Jezus

In dit en volgende artikelen wil ik proberen een aantal voorbeelden te geven van het ‘hemels koren’. Dit ‘hemels koren’ is zeer belangrijk voor ons geestelijk leven. Het helpt ons om los te komen van deze wereld, maar ook over strijd, tegenslag en ziekte heen te kijken. Vergelijk het met een catalogus van een reisorganisatie. De beschrijvingen zijn bedoeld om de reiziger een idee te geven wat hij mag verwachten. En als het goed is krijgt zo iemand er ‘zin in’. In gedachten is hij al op reis.

Bezig zijn met ‘hemels koren’ helpt ons bovendien weg te zien van onze onvolmaakte wandel. We richten ons automatisch meer en meer op onze verheerlijkte Heer, en zullen merken dat de Heilige Geest ons dichter brengt bij het doel dat God heeft met ons leven: lijken op Zijn Zoon de Here Jezus Christus.

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is. (2 Korinte 3:18)

Paulus en de Efeziërs

Laten we eerst eens kijken naar een voorbede van Paulus ten behoeve van de Efeziërs.

15 Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de heiligen,

16 niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden,

17 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht tekennen (…):  (Efeze 1:15-17)

De voorbede van Paulus voor de Efeziërs geldt alle gelovigen. Hij heeft dit dus ook met het oog op ons geloofsleven gebeden. Het eerste wat hij vraagt is: ‘(…) u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen’. Iedere gelovige ontvangt de Heilige Geest, maar blijkbaar kan het nodig zijn te bidden om een speciale werkzaamheid van de Geest. Hier worden dus de Geest van wijsheid en de Geest van openbaring genoemd. We kunnen hierbij denken aan de profetie van Jesaja aangaande de komst  van de Messias.

En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren; (Jesaja 11:2).

Of zoals Paulus schrijft aan de Korintiërs:

(…) dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil. (1 Korinte 12:11)

en ook de Here Jezus Zelf spreekt in deze trant:

(…) wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; (Johannes 16:13a)

In vers 17 van Efeze 1 (zie hierboven) benoemt Paulus wat het primaire doel van dit alles is: ‘Hem recht te kennen’. Daar is blijkbaar wijsheid en openbaring voor nodig. Het gaat hierbij overigens niet om kennis (in de zin van veel weten) alleen. Paulus gebruikt het Griekse woord epignōsis, waarmee doorleefde kennis wordt bedoeld. Doorleefde kennis is kennis gebaseerd op levenservaring. Denk maar aan de uitdrukking ‘een doorleefd gezicht’. Dat is een gezicht met veel rimpels en groeven. In dit verband moeten we dus denken aan kennis over, en kennis van God gebaseerd op een regelmatige en langdurige omgang met Hem. Een omgang die niet mogelijk is zonder de door Paulus bedoelde bijzondere werking van de Heilige Geest.

Conclusie

‘Hemels koren’ is geestelijk voedsel. Lezen en begrijpen van de Bijbel is niet mogelijk zonder de Heilige Geest. Zoveel te meer hebben we de leiding van de Heilige Geest nodig bij het leren kennen van God. Paulus leert ons te bidden om die bijzondere werking van de Geest.