Licht en Liefde

In de Bijbel worden heel wat eigenschappen van God genoemd. Zo lezen we dat God rechtvaardig, heilig en alwetend is. Een eigenschap is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaald persoon. Als we zeggen dat iemand driftig is, dan weten we precies wat we bedoelen. Maar zeggen dat die persoon driftigheid is gaat tegen ons gevoel van logica in. Zo zeggen we ook niet dat God Heiligheid is, of Rechtvaardigheid, of Alwetendheid. Het zijn eigenschappen van God. Deze begrippen vertellen ons ‘iets’ van Zijn Persoon. Maar we zeggen wel dat God Liefde is, en ook dat Hij Licht is. Liefde en Licht drukken uit wat Zijn wezen is.

God is Licht

Er is een opmerkelijke verhouding tussen God is Licht en God is Liefde. Het is de apostel Johannes die schrijft over het feit God Licht is. Maar dat gaat op een bijzondere manier. In zijn evangelie staat de Liefde voorop. Gods Liefde voor verloren zondaars. Maar in zijn brieven gaat het altijd eerst over Gods Licht en dan pas over Gods Liefde. Waarom? Omdat de brieven voor de gelovigen zijn geschreven. Licht maakt alles zichtbaar, ook dat wat we liever in het duister bewaren. De zondaar heeft eerst behoefte aan Gods reddende Liefde, van de gelovige wordt echter verwacht dat hij niet in het duister schuilt, maar juist in Gods Licht gaat staan. Hij is al gered, hij heeft Gods reddende Liefde al ervaren.

Duisternis

In de tijd van het Oude Testament werd God omringd door wolken en dikke duisternis. Dat was niet omdat Hij toen niet Licht was, zie wat de apostel Johannes hierover schrijft.

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. (1 Johannes 1:5)

Het was niet mogelijk voor de mens om in Gods Licht te verkeren. Gods Licht was dodelijk voor de mens. Wolken en duisternis waren er om de mens te beschermen.

In het Nieuwe Testament is dit helemaal anders geworden. God is genadig, en op grond van Zijn genade worden gelovigen toegelaten tot Gods Licht, ja zelfs opgeroepen om dat te doen. Komen in Gods Licht betekent afzondering van zonde, en naderen tot de Goddelijke heiligheid en reinheid.

Licht en Liefde

We horen heel vaak spreken over de Liefde van God. Dat gaat ons gemakkelijk af. Het spreken over Gods Liefde kan ons zelfs verleiden gering te denken over de zonde. Maar Gods Licht is een andere zaak. Daar worden al onze tekortkomingen zichtbaar, en kunnen we niets vergoelijken. Daarom wordt terecht gezegd dat de gelovige Gods Licht even hard nodig heeft als Gods Liefde. Dit wordt duidelijk als we Liefde en Licht vergelijken met menselijke benen. Een mens heeft twee benen nodig om te kunnen lopen. Om te wandelen in Gods nabijheid hebben we ook twee benen nodig. Liefde en Licht. Met alleen Gods Liefde gaat het niet. Zoals gezegd, het zou ons onzorgvuldig en nalatig maken. Maar met Gods Licht alleen zal het ook niet gaan. We worden moedeloos en zelfs bang als al onze tekortkomingen voortdurend in het Licht komen. Toch zijn beide nodig, het is de enige manier om vooruit te komen.

Jezus Christus: het Licht der wereld

God heeft het Licht de wereld ingebracht door Zijn Zoon. Hieronder vier tekstplaatsen waaruit dat duidelijk blijkt.

Deze, die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen (…) (Hebreeën 1:3)

In Hem was leven, en het leven was het licht van de mensen. (Johannes 1:4)

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (Johannes 8:12)

Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht van de wereld. (Johannes 9:5)