De Knecht des Heren (47) – Jezus Christus, het Licht der wereld (6)

Gelijkenissen De vorige keer lazen we dat de Here Jezus het licht van de wereld is (zie bijvoorbeeld Johannes 1:9). In Mattheus 5 geeft de Here Jezus een aantal beelden over dat licht. 14 Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. 16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen…

De Knecht des Heren (46) – Jezus Christus, het Licht der wereld (5)

Het evangelie is de boodschap van het licht De vorige keer hebben we gelezen over het Licht in relatie tot de Here Jezus. Nu zullen we zien dat dit licht ook betrekking heeft op de gelovigen. Allereerst twee verzen uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. 12 (…) en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. 13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde (…) (Colossenzen 1:12-13) Paulus roept de gelovigen op God te danken en…