De Knecht des Heren (38) – Zijn gezindheid (5)

Voorbeeld In de vorige afleveringen hebben al het een en ander gezien over de gezindheid van de Here Jezus. In dit artikel een paar gedachten over wat Zijn gezindheid voor ons betekent. Het accent ligt daarbij op ‘de arbeid’ van de Heer.’ Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem. (Handelingen 10:38) We worden opgeroepen Zijn voorbeeld na te volgen. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; (1 Petrus 2:21) Petrus heeft…

De Knecht des Heren (37) – Zijn gezindheid (4)

In het vorige artikel hebben we gekeken naar de gezindheid van de Here Jezus. Een van de conclusies was: ‘De juiste gezindheid blijkt uit de praktijk’. In dit artikel zullen we van die praktijk kennis nemen. De praktijk van de juiste gezindheid voorgeleefd door de Here Jezus. Markus is het Evangelie dat ons in het bijzonder het Dienstknecht zijn van de Here Jezus laat zien. In geen van de andere evangeliën komt het woord ’terstond’ zo vaak voor als in dat boek. ‘Terstond’ betekent zoveel als ‘zonder zich te bedenken’. De Dienstknecht des Heren weet dat er in zijn functioneren…

De Knecht des Heren (36) – Zijn gezindheid (3)

Gezindheid Deze keer begin ik met de tekst die misschien wel het meest wordt voorgelezen in onze samenkomsten. ‘Laat die gezindheid bij (of ook: in) u zijn’, schrijft Paulus. Hij neemt de Here Jezus als voorbeeld en beschrijft waaruit bij Hem die gezindheid blijkt. 5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 6 die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. (Filippi 2:5-7) Ik kan me vergissen,…

De Knecht des Heren (35) – Zijn gezindheid (2)

Wat is onze Here een fantastisch Persoon! Lees alleen maar het eerste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën en het wordt duidelijk Wie de Here Jezus is: God Zelf. Ik wil deze aflevering gebruiken om nog eens goed naar de Here Jezus te kijken. Ja, ons onderwerp is de Knecht des Heren. Maar deze Knecht stelt alle andere personen in de schaduw. Er is een vertaling van het Nieuwe Testament van de hand van Anne de Vries. U weet wel, die van ‘Ik bid niet voor bruine bonen’. Ik neem hoofdstuk 1 van de brief aan de Hebreeën over.…

De Knecht des Heren (34) – Zijn gezindheid (1)

De titel van deze reeks artikelen is ‘De Knecht des Heren’. In deze en in een volgende aflevering zullen we ons bezighouden met het Knecht-zijn van de Here Jezus. ‘Knecht’ lijkt een wat oneerbiedige benaming. Maar het is de Bijbel zelf die ons deze naam aanreikt. De benaming ‘Knecht’ voor de Here Jezus heeft helaas niet zelden geleid tot verkeerde veronderstellingen aangaande de Persoon Jezus Christus. De meest voorkomende dwaling is dat Hij een engel zou zijn! Nu is een engel ook een indrukwekkend persoon, maar uiteindelijk toch slechts een schepsel als wij. Ook de benaming van de Here Jezus…

De Knecht des Heren (33) – De grote Herder, de overste Herder

De uitdrukking ‘De Grote Herder’ vinden we in de brief aan de Hebreeën. In de Telos-vertaling lezen we: De God nu van de vrede, die uit de doden heeft teruggebracht de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus, door het bloed van het eeuwig verbond (Hebreeën 13:20) De Hebreeënbrief laat ons de voortreffelijkheid van de Here Jezus zien. Jezus is: Hoger dan de engelen Hoger dan de mensen op het toekomstig aardrijk Hoger dan de vele zonen van God Hoger dan Mozes, de grootste man van het jodendom Hoger dan Jozua, die Israël Kanaän binnenvoerde Hoger dan David, die…