Vaak komen in gesprekken met zoekenden en/of geïnteresseerden dezelfde punten aan de orde. Een van de meest voorkomende is de gedachte dat in wezen alle godsdiensten gelijk zouden zijn. Wie als Bijbelgetrouw gelovige deze dingen beluistert, moet goed weten hoe dit te weerleggen. Immers, het eeuwige behoud staat voor deze mensen op het spel. Vaak wordt gewezen op de overeenkomsten tussen Christendom en Islam. De gedachte is dat beide godsdiensten dezelfde god aanbidden. Niets is echter minder waar. Bijbel en Koran sluiten elkaar uit. Hieronder een paar teksten uit beide boeken ter illustratie.

Wat zegt de Bijbel?

De Here Jezus noemt Zichzelf ‘de Weg’!, niet ‘een Weg’.

(…) Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6)

Er is maar een naam tot behoudenis:

En in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. (Handelingen 4:12)

Er is maar een evangelie:

8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen naast dat wat wij u als evangelie verkondigd hebben, die zij vervloekt!

9 Zoals wij vroeger hebben gezegd, zo zeg ik ook nu weer: als iemand u een evangelie verkondigt naast dat wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt! (Galaten 1:8-9)

Over de Godheid van Jezus Christus:

2 Hieraan kent u de Geest van God: iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen belijdt, is uit God;

3 en iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen belijdt, is niet uit God; en dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en hij is nu al in de wereld. (1 Johannes 4:2-3)

Over de drie-eenheid – De Here Jezus noemt Vader, Zoon en Heilige Geest in direct verband:

7 Maar Ik zeg u de waarheid: het is nuttig voor u dat Ik wegga; want als Ik niet wegga, zal de Voorspraak niet tot u komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.

8 En als Die is gekomen, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel;

9 van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;

10 en van gerechtigheid, omdat Ik naar de Vader heenga en u Mij niet meer aanschouwt; (Johannes 16:7-10)

Wat zegt de Koran?

De Koran ontkent de drie-enige God van de Bijbel:

O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: “Drie (in één).” Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende. (Soera 4,171)

Zij lasteren God, die zeggen: “Waarlijk Allah, Hij is de Messias, de zoon van Maria,” terwijl de Messias zelf zeide: “O, kinderen Israëls, aanbidt Allah, Die mijn Heer en uw Heer is.” Gewis, voor hem die iets met Allah vereenzelvigt, heeft Allah de Hemel verboden en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. Er is voor de onrechtvaardigen geen helper. (Soera 5,72)

Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe slechts: “Wees”, en het wordt. (Soera 19,35)

88 En zij zeggen: “De Barmhartige heeft zich een zoon genomen.”

89 Gij hebt voorzeker een lastering uitgesproken.

90 De hemelen dreigen vaneen te scheuren, en de aarde te splijten en de bergen
in stukken te vallen.

91 Daar zij aan de Barmhartige een zoon hebben toegekend.

92 Terwijl de Barmhartige te verheven is om een zoon te hebben. (Soera 19, 88-92)

De Koran beweert dat Jezus Christus niet de Zoon van God is:

O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: “Drie (in één).” Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende. (Soera 4,171)

Allah heeft zich geen zoon genomen, noch is er enige God naast Hem, anders zou elke God hetgeen Hij schiep, voor zich houden, en sommigen hunner zouden zeker anderen hebben overwonnen. Verheven is Allah boven al hetgeen zij beweren. (Soera 23,91)

Indien de Barmhartige een zoon had, dan zou ik de eerste der aanbidders zijn. (Soera 43,81)

En de Majesteit van onze Heer is hoog verheven. Hij heeft noch echtgenote noch zoon. (Soera 72,3)

De Koran beweert dat Jezus Christus niet is gekruisigd:

En om hun zeggen: “Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood”, – maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), – doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet, (Soera 4,157)

Leugens

De aartsleugenaar van den beginne heeft er alle belang bij de godendiensten gelijk te schakelen. Voor de mens is dat levensgevaarlijk. Ten overvloede nog dit. Alle godsdiensten – behalve het Christendom – leert dat de mens zijn eeuwig heil moet bewerken. Het is ‘doe dit, doe dat, laat dit, laat dat’, en misschien (!) komt het dan goed. De mens moet zelf opklimmen om het eeuwige te bereiken. In de Bijbel lezen we hoe God Mens werd. God daalde af, omdat Hij wist dat de mens nooit tot Hem zou kunnen opstijgen. Al het ‘doe dit, doe dat, laat dit, laat dat’ laat de Bijbel achterwege. God heeft in Christus alles in orde gemaakt. De mens rest (gelukkig!) maar een ding: geloof.

16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

18 Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld; maar wie niet gelooft is al geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. (Johannes 3:16-18)