Gods Woord (lees: de Bijbel) ligt voortdurend onder vuur. Eeuw na eeuw worden er pogingen ondernomen het gezag van de Schrift te ondermijnen. En altijd draait het om het ‘bewijzen’ van eigen verzinsels, of het ontkomen aan Gods rechtvaardige oordeel over onze opvattingen en levenswandel. Een oordeel dat we het liefst willen ontlopen, nu of straks bij de voleinding van deze eeuw. En altijd klinkt op de achtergrond de stem van de vader van de leugen.

1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?

2 Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten,

3 Maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven.

4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven,

5 Maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. (Genesis 3:1-5)

Een geniepige vorm is twijfel zaaien aan de betrouwbaarheid van wat we in handen hebben. Gods Woord wordt dan wel erkend als zijnde betrouwbaar en gezaghebbend, ware het niet dat de versie die we nu hebben niet correct is. Maar geen nood, degenen die weten van de tekortkomingen van onze Bijbel, weten ook meteen waar de juiste versie dan wel te vinden is. Die juiste versies kunnen worden gepresenteerd als de correcte vertaling (Jehova Getuigen), als de noodzakelijke aanvulling (Mormonen), als rechtstreekse openbaringen die meer gezag krijgen toegekend dan de Bijbel zelf (vele stromingen in de charismatische beweging) etc. etc.

In dit artikel nog weer een andere vorm …

Hebrew Roots Movement

Voorstanders van de Hebrew Roots Movement (Hebreeuwse Wortels Beweging) geloven dat de kerk sinds vele eeuwen van de ware Bijbelse leer is afgeweken. De leer van de kerk is vergeven van allerlei heidense invloeden, en dan met name Griekse en Romeinse filosofieën. De gevolgen van deze infectie zijn ernstig, aldus deze bepleiters van een terugkeer naar de ware Bijbelse grondslagen van het christendom.

Verbond

Om te beginnen stelt de Hebrew Roots Movement dat de dood van de Here Jezus helemaal niet het einde van het oude verbond inhield. Integendeel, Jezus’ dood betekende juist een vernieuwing en versterking van dat verbond. Deze en andere ideeën worden gevoed door de theorie dat het Nieuwe Testament oorspronkelijk in het Hebreeuws werd geschreven. Wat nu ons Nieuwe Testament is, is een vertaling van de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst in het Grieks. Deze vertaling is echter niet erg betrouwbaar, met als gevolg dat we de echte nauwkeurige evangelietekst zijn kwijtgeraakt. De gevolgen zijn verstrekkend. Gesteld dat dit waar is, dan beschikken we wat het Nieuwe Testament betreft niet over Gods Woord. En dat betekent dat we geen absolute standaard meer hebben waarmee we allerlei dubieuze leerstellingen kunnen beoordelen.

Nieuwe Testament

De Hebrew Roots Movement pretendeert in de teksten van het Nieuwe Testament te kunnen aanwijzen waar Griekse en Romeinse filosofieën hun verderfelijke werk hebben gedaan. Ze beschouwen het Nieuwe Testament als ondergeschikt aan het Oude Testament. Ze claimen dat je het Nieuwe Testament alleen maar kunt begrijpen en uitleggen als je uitgaat van het Oude Testament. In essentie betekent dit dat men de vier evangeliën en de brief van Jakobus als redelijk betrouwbaar beschouwt. De brieven van Paulus daarentegen zijn onbetrouwbaar, want – nogmaals – doordrenkt met Griekse en Romeinse filosofieën.

Oude Testament

De gelovige die wil leven zoals God dat graag ziet laat zich leiden door het Oude Testament, en dan met name door de vijf boeken van de Thora. In dit praktijk betekent dit dat men zich graag in Joodse stijl kleedt (zoals in de tijd van Jezus), zich bedient van zogenaamde Davidische dansen om God te eren, Hebreeuwse namen en uitdrukkingen gebruikt. Men spreekt niet van Jezus, maar van Jeshua of YHWH, omdat dit volgens hen de ware namen van God zijn. Men houdt de sabbat op de zevende dag van de week, viert Joodse feesten, leeft de voedingswetten na en zet zich af tegen het heidense in het christendom: Kerstfeest, Pasen etc.

Hebreeuwse Bijbeluitleg

Ter illustratie geef ik drie voorbeelden van ‘Hebreeuwse Bijbeluitleg’ weer uit de brochure ‘Hebreeuwse versus Griekse Bijbeluitleg’ die Willem Pluym in 2015 het licht deed zien. Mijn reactie op het gestelde staat er meteen onder. Bedenk dat voor de Hebrew Roots Movement die reacties geen hout snijden. Immers, het Nieuwe Testament waaruit ik citeer is in hun opvatting corrupt. Dat ligt uiteraard geheel anders voor gelovigen die het huidige Nieuwe Testament wel als goddelijk geïnspireerd en dus als volledig juist aanvaarden.

Monotheïsme

Luister, Israël! JHWH, onze Elohim, JHWH is één (Deuteronomium 6:4). Er geldt een strikt monotheïsme. Het begrip “één” is zeker geen samengestelde eenheid. Nergens in de Bijbel wordt het begrip drie-eenheid gebruikt. De uitdrukking: in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest staat slechts één maal in de Bijbel en is zeker niet de oorspronkelijke tekst.

Het is waar dat we het begrip “drie-eenheid” niet in de Bijbel tegenkomen. Maar dat wil nog niet zeggen dat de zaak die met het begrip wordt verklaard dan ook niet bestaat. Mattheus 28:19 zou als eenvoudig tegenargument kunnen worden gebruikt, ware het niet dat dit volgens de Hebrew Roots Movement niet in de oorspronkelijke tekst voorkomt. Tja, wat moet je hiermee? Er zijn duizenden handschriften van het Nieuwe Testament bekend. Van kleine fragmenten tot complete boeken. Tussen al die handschriften bevindt zich NIET EEN exemplaar met zelfs maar enkele woorden in het Hebreeuws! Toch weet men zeker dat het Nieuwe Testament oorspronkelijk in het Hebreeuws werd geschreven. Ook weet men welke teksten uit ons Nieuwe Testament niet in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst hebben gestaan. Rara, hoe kan dit? De consequentie van dit alles is niet misselijk. Er is maar één goddelijke Persoon, JHWH, de Eeuwige.

Jezus

De mens die zich perfect hield aan de wet, de vleesgeworden Thora, voor onze zonden is gestorven en is opgestaan. Hij is de weg tot de Eeuwige. Door Hem kunnen wij een relatie met de Eeuwige krijgen.

Als er maar één goddelijke Persoon is, dan is Jezus een gewoon mens geweest. Het Nieuwe Testament getuigt echter op vele plaatsen dat de Here Jezus God is. Een voorbeeld:

Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, ben ik. (Johannes 8:58)

Jezus zei dat Hij al bestond voor dat Abraham werd geboren. Wie kan zoiets beweren, tenzij Hij God is? Hij geeft deze waarheid extra lading door letterlijk te zeggen: ‘Eer Abraham was, Ik ben’. Hij is de ‘Ik ben, die Ik ben’, die zich aan Mozes openbaarde. Overigens is het treffend dezelfde waarheid te lezen in Jesaja 53, dus in het Oude Testament!!!

Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? (SV)(Jesaja 53:8)

Niemand kan Zijn leeftijd uitspreken (weten), want Hij is God.

De heilige Geest

Dit is de heerlijkheid en de werkzame kracht op aarde van de Eeuwige. Jezus was vol van de heilige Geest. Als wederom geboren mensen om de heilige Geest bidden ontvangen zij die.

Als er maar één goddelijke Persoon is, dan is de Heilige Geest geen Persoon, maar een werking, een kracht, een invloed. Het Nieuwe Testament leert anders, stelt Hem voor als een Persoon.

13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

14 Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. (Johannes 16:13-14)

Dit zijn handelingen van een Persoon. Hij komt, Hij wijst de weg, Hij spreekt, Hij hoort, Hij verkondigt de toekomst, Hij verheerlijkt Jezus, Hij neemt, Hij verkondigt. Hoe de Heilige Geest kan bestaan zonder deel van God te zijn is niet voorstelbaar. Maar als Hij dan deel van God is, is Hij dat als Persoon, de derde Persoon van de drie-eenheid.

In mijn Jezus is God laat ik zien dat het eeuwige behoud van een mens op het spel staat als iemand niet gelooft dat Jezus God is. We hebben dus meer dan slechts een meningsverschil met de Hebrew Roots Movement. Het is een zaak van (eeuwig) leven en van (eeuwig) dood.

Talmoed

De Talmoed (Hebreeuws: תלמוד) (= mondelinge leer) is na de Tenach (voor christenen het Oude Testament) het belangrijkste boek binnen het jodendom. Het bevat de commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op de Tenach, veelal in de vorm van discussies tussen voor- en tegenstanders van een bepaald standpunt. Door deze aanvankelijk mondelinge traditie van uitlegging en verklaring van de Wet en profeten vanaf de tijd van Mozes is er zo een zeer uitgebreide samenstelling van mogelijke uitleggingen, wetsprecedenten, anekdotes, legenden en mythen verzameld. (Bron: Wikipedia)

De Hebrew Roots Movement zet zich sterk af tegen het Nieuwe Testament. Des te opvallender is het dan dat een echte buitenbijbelse bron – de Talmoed – wel wordt omarmd. Men wil terug naar het eerste-eeuwse judaïsme, maar raadpleegt bronnen die pas in de jaren 400-500 na Christus werden voltooid. De Talmoed is samengesteld in ongeloof. De schriftgeleerden, farizeeën en sadduceeën ten tijde van de Here Jezus geloofden niet dat Hij Gods Zoon was, en verwierpen al evenzeer zijn Messias-zijn. En nu maakt de Hebrew Roots Movement zich sterk om de levenspraktijk en theologische inzichten van deze mensen als uitgangspunt te nemen om dichter bij de door God gewenste levensinvulling te komen. Om de Here Jezus beter te leren kennen, moeten we dus te rade gaan bij mensen die Hem verwierpen. Maar, hoe zat het ook alweer? Lees de geschiedenis van de blindgeborene.

(…) de Joden waren reeds overeengekomen, dat, indien iemand mocht belijden, dat Hij de Christus was, hij uit de synagoge zou worden gebannen. (Johannes 9:22)

Hoe kunnen zulke mensen ons helpen de juiste weg te bewandelen?

Het gaat in feite om de vraag ‘kerk of synagoge?’ Toen de Here Jezus de discipelen vroeg wie Hij volgens hen was, antwoordde Petrus meteen

(…) Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! (Mattheus 16:16)

De Here Jezus prees Petrus vanwege deze belijdenis. Een belijdenis die Hij rots (petra) noemde. Het geloof in de Here Jezus als de Christus is de ultieme grondslag voor wat komen ging. Wat zei Hij?

En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. (Mattheus 16:18)

De Here Jezus sprak over het bouwen van de gemeente, niet over het bouwen van de synagoge.

De Hebrew Roots Movement gaat regelrecht in tegen een goddelijk verbod, door Paulus opgenomen in zijn brief aan Kolosse.

16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat,

17 dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. (Kolosse 2:16-17)

Laten we dit combineren met een tekst uit de Romeinenbrief.

Deze immers stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. (Romeinen 14:5)

De conclusie moet zijn dat het waarderen van deze zaken niet meer mag zijn dan een individuele keuze. Van plicht kan geen sprake zijn!

Dan is er nog de bewering dat de dood van de Here Jezus helemaal niet het einde van het oude verbond inhield. Helaas, hoe blind kun je zijn? De Here Jezus heeft Zich ten tijde van de instelling van het avondmaal ondubbelzinnig duidelijk geuit.

Want dit is mijn bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. (Telos)(Mattheus 26:28)(Marcus 14:24)(Lukas 22:20)

Als het oude verbond nog steeds (en dan in verbeterde toestand) van kracht is, waarom spreekt de Here Jezus dan over het nieuwe verbond?

Paulus noemt het teruggaan naar het judaïsme ‘onverstandig’ en een uiting van ‘betoverd’ zijn.

1 O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is?

2 Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?

3 Zijt gij zo onverstandig? Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees? (Galaten 3:1-3)

En wat te denken van deze passage uit de Hebreeënbrief?

8 Want Hij berispt hen, als Hij zegt: Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israels en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen,

9 niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen maakte ten dage, dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbonden Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Here.

10 Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israels na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

11 En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen.

12 Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken.

13 Als Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning. (Hebreeën 8:8-13)

Vers 13 is het eind van alle tegenspraak. Het eerste (oude) verbond heeft God voor verouderd en verjaard verklaard. Daarmee staat het op het punt te verdwijnen. Waarom? Hij spreekt van een nieuw verbond!

Dwaalleer

Je verdiepen in gebruiken ten tijde van Jezus is goed. Je kunt je voordeel er mee doen bij het bestuderen van de Bijbel. Voor het bestuderen van de feesten geldt precies hetzelfde. Kennis nemen van resultaten van archeologische opgravingen kan soms voor verrassende inzichten zorgen. Maar wat de Hebrew Roots Movement voorstaat is een brug te ver. Het is je reinste dwaalleer. Het leidt ertoe dat essentiële geloofswaarheden te grabbel worden gegooid. Volgens de Hebrew Roots Movement leert de Bijbel helemaal niet dat er een goddelijke drie-eenheid is, of dat ieder mens de gevolgen van de erfzonde in zich meedraagt. Ook een opname van de gemeente voor de grote verdrukking wordt door deze mensen verworpen. Hebrew Roots Movement brengt gelovigen op het verkeerde spoor, op een weg waarvoor juist dat door hen zo verfoeide Nieuwe Testament waarschuwt. Hebrew Roots Movement? Houd afstand!