We beleven gevaarlijke tijden. We horen over grote milieuproblemen, economische tegenslagen en oorlogsdreiging. Ook op het gebied van de geestelijke werkelijkheid worden we voortdurend belaagd. Treffend is dat, hoewel de Bijbel er voortdurend voor waarschuwt, veel gelovigen blind lijken te zijn voor wat er allemaal gebeurt. Blind, en dus kwetsbaar. In deze reeks artikelen – Gevaarlijke tijden – probeer ik een (zeer onvolledig!) overzicht te geven van wat er de laatste decennia allemaal speelt. U herinnert zich ongetwijfeld de ophef die ontstond naar aanleiding van de boeken van Hal Lindsey. De toenmalige EEG was uitgebreid tot 10 leden en dat kon niets anders betekenen dan dat de wederkomst van de Here Jezus zeer nabij was. We horen er nooit meer over. Recenter was de onrust over ELS (Equidistant Letter Sequence). De Bijbeltekst bevat geheime informatie die gevonden kan worden door de vaste afstand tussen letters op te sporen. Juist dat geheime schijnt voor velen onweerstaanbaar te zijn. ELS is je reinste onzin, ga liever een potje Scrabble spelen. Wat was er nog meer? O ja, bloedmanen, het evangelie in de dierenriem, een bijzondere samenstand in het sterrenbeeld Maagd. Het was allemaal loos alarm, drukte om niets, zonde van de tijd. Want daar gaat het om. Al dit soort ‘geheimenissen’ dienen om christenen af te houden van wat wel de Grote Opdracht wordt genoemd. De ‘verbazingwekkende profetieën’, het ‘indrukwekkende inzicht’ in Gods plannen verslaat zijn miljoenen. De Here Jezus gaf ons geboden. De belangrijkste daarvan is toch wel deze.

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. (Mattheus 28:19)

En dat is heel wat anders dan op zoek te gaan naar Dan Brown-achtige theorieën.

Jonathan Cahn

Wie zou toch achter al die ‘afleidingsmanoeuvres’ zitten? Veel van deze narigheid komt uit de Verenigde Staten. Vrij recent trok het boek van Mark Taylor ‘The Trump Prophecies’ de aandacht. Nu hebben we weer ene rabbi Jonathan Cahn die de nodige verborgen informatie uit het Oude Testament weet te peuren. De ronkende teksten waarmee de boeken worden aangeprezen doen bijna komisch aan.

‘Zoals het oude Israël negen specifieke waarschuwingen en voortekens van nationale vernietiging ontving, – manifesteren deze zelfde negen voorboden zich nu in Amerika met diepgaande consequenties aangaande de positie van Amerika in de toekomst – en eindtijdprofetie. Naarmate het verhaal zich ontvouwt, wordt elke openbaring een ander stuk in een grotere puzzel, waarvan de gevolgen zelfs nu de koers van Amerika en de wereld veranderen.’

 

‘Bereid je voor om verbluft, geschokt, verlicht en verbaasd te zijn. ‘The Paradigm’ onthult geheimen en mysteries die overal om je heen plaatsvinden en laat je zien wat je je nooit had kunnen voorstellen. Jonathan Cahn neemt je mee van het oude Midden-Oosten naar het nieuws van de moderne wereld op een reis die je nooit zult vergeten. Terwijl je ‘The Paradigm’ leest, zul je de wereld nooit meer op dezelfde manier zien.’

Amerika verbondsnatie?

Cahn leert (en hij is bepaalde niet de enige) dat Amerika een verbondsnatie met God is zoals Israël dat is. Omdat de leiders van Amerika dit vermeende verbond hebben veronachtzaamd, zoals ook Israël deed, zal Amerika hetzelfde lot ondergaan als Israël.

Maar klopt dat wel, dit idee van Amerika als een verbondsnatie? Kunnen we Amerika op een lijn stellen met Israël?

De Bijbel leert duidelijk dat Israël geschapen is door God. Niet slechts geroepen of uitverkoren, maar geschapen. Zonder Gods actieve ingrijpen was Israël er niet geweest. Zie ook mijn Waarom is Israël Gods uitverkoren volk? God wilde via Israël Zijn Zoon op deze wereld brengen, immers, het heil is uit de Joden. De Bijbel leert ook duidelijk dat Israël het ENIGE volk is dat door God is geschapen.

En wie is gelijk uw volk, gelijk Israel, het enige volk op aarde, dat God Zich tot een volk ging vrijkopen, om Zich een naam te maken, en voor hen grote en vreselijke daden te doen: voor uw land, voor het aangezicht van uw volk, dat Gij uit Egypte, uit de volken en hun goden hebt vrijgekocht? (2 Samuel 7:23)

19 Hij heeft Jakob zijn woorden bekendgemaakt, Israel zijn inzettingen en zijn verordeningen.

20 Aldus heeft Hij aan geen enkel volk gedaan, en zijn verordeningen kennen zij niet. Halleluja. (Psalm 147: 19-20)

Er is geen overeenkomst tussen Amerika en Israël. Geen van bovenstaande Bijbelse feiten is toepasbaar op Amerika. Men heeft er voorts een handje van teksten uit het Oude Testament die uitsluitend voor Israël zijn bestemd op Amerika toe te passen. Vooral onderstaande tekst is erg geliefd in dit verband.

En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen. (2 Kronieken 7:14)

Deze passage is van toepassing op Israël. Als we verder lezen dan blijkt namelijk dat de Here God niet alleen de inhoud van het gebed noemt, maar ook de plaats vanwaar deze bede wordt opgezonden.

Thans zullen mijn ogen geopend zijn, en zullen mijn oren luisteren naar het gebed te dezer plaatse. (2 Kronieken 7:15)

Maar ook uit 1 Koningen 8 blijkt dat het gaat om gebeden uit te spreken door Israël, getuige de plaatsaanduidingen die Salomo gebruikt: ‘voor uw altaar in dit huis’, ‘in dit huis’, ’te dezer plaatse’, ‘in de richting van de stad en van het huis’, ‘in de richting van het land en van de stad en van dit huis’.

Overigens, ook talloze christenen misbruiken deze tekst uit 1 Kronieken. Zij verklaren hem van toepassing op de kerk als onderdeel van de vervangingstheologie.

Pilgrims en puriteinen

Hoe komt men er nu toe om Amerika op een lijn te stellen met Israël? Dat heeft alles te maken met mythevorming rond de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten. Men claimt dat het land is gevestigd op gebeden van de Founders (Stichters). Tot de eerste Founders behoorden puriteinen. Puriteinen zijn gelovigen voor wie de persoonlijke relatie met God en Christus vooropstaat. Men legt veel nadruk op de levensheiliging. Gedegen Bijbelstudie en consequente zondagsheiliging zijn speerpunten in het leven van deze vrome christenen.

De puriteinen die hun land Engeland verlieten staan bekend als Pilgrims. Onder de Engelse koning Jacobus I werd het leven van deze gelovigen erg bemoeilijkt. Sommigen vertrokken al in het begin van de 17e eeuw van Europa naar Amerika. Daar konden ze in vrijheid een nieuw bestaan opbouwen.

Verschillende puriteinen stonden aan de wieg van staten in de latere Verenigde Staten. Hun levensbeschouwing bepaalde lange tijd de manier waarop men in Amerika in het leven stond.

Stel nu dat deze gelovigen een verbond met God waren aangegaan – wat ze overigens niet hebben gedaan – zou God het dan met hen eens zijn geweest? God schiep Israël. Het initiatief lag bij God. We hebben geen enkele aanwijzing dat God Amerika heeft geschapen. Hij heeft ongetwijfeld toegelaten dat Amerika ontstond, maar dat is een geheel andere zaak.

De Founders en de mythe

Niettemin wil de mythe dat het verbond dat de founding fathers met God aangingen voor God (!!) voldoende grond was om Amerika een gelijk(w)aardige positie als Israël te geven. De mythe draait vooral om een verondersteld gebed. Zoals hierboven gemeld, de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten laat zien dat de eerste kolonisten reeds in het begin van de 17de eeuw naar Amerika vertrokken. De officiële geschiedenis van de Verenigde Staten wordt geacht in 1789 te zijn begonnen met de ondertekening van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. Bij die gelegenheid zou het nieuwe Amerika in gebed zijn opgedragen aan God. Als je dat zo leest kom je onwillekeurig tot de conclusie dat die Founding Fathers dus allemaal christenen waren.

De waarheid is echter dat het overgrote deel van deze mensen zich met occulte zaken bezighield – onder andere langs de weg van de vrijmetselarij en de rozekruisers. Vrijmetselarij staat voor de persoonlijke ontplooiing van de mens in volkomen vrijheid en zelfstandigheid. De menselijke geest is autonoom en niemand, noch staat noch kerk heeft het recht om de persoonlijke vrijheid van de mens aan te tasten. Ze nemen bewust afstand van elke godsdienst en elk maatschappelijk systeem. Bij rozekruisers is sprake van reïncarnatie, zelfverlossing, een goddelijke vonk in de mens die tot ontwikkeling en vervolmaking moet komen. Het wezenlijke van het christelijke geloof – Christus en Die gekruisigd – komt niet aan bod.

Deïsme

George Washington – de beroemdste van de Founders – was een Deïst, geen christen. Noch uit zijn eigen geschriften, noch uit die van anderen over hem blijkt dat hij christen was. Deïsme leert dat God weliswaar de Schepper is, maar verder dan dat gaat het niet. Deze Schepper laat de wereld verder op zijn beloop en staat aan de zijkant toe te kijken. De Bijbel moet volgens het deïsme figuurlijk en symbolisch worden begrepen.

Gebed… tot wie?

De Verenigde Staten werden dus gesticht door mensen die geen christen waren! En dat fameuze gebed dan? Tot WIE hebben de Founders gebeden? De vrijmetselaars, rozekruisers en deïsten onder hen kenden de God van de Bijbel niet. Ze hebben God nooit gediend. Ze dienden zichzelf door de leugens van Lucifer te geloven. Leugens verpakt in de leer van deïsten, vrijmetselaars en rozenkruisers. Ze baden tot de Grote Architect van het Universum, maar niet tot de God van de Bijbel! De Verenigde Staten werden dus niet aan God gewijd, maar eerder aan Lucifer. Er is veel historisch materiaal dat Amerika’s duivelse oorsprong bewijst.

Opgepast

Amerika is beslist niet een aan God gewijde natie. Alle leerstellingen die zijn gebouwd op dit bedrog kunnen derhalve worden afgewezen. En dat zijn er nogal wat. Kingdom Now, het Dominionisme en Bijbeluitleg die ‘geheimen’ in het Oude Testament fundeert op een niet bestaande overeenkomst tussen Israël en de Verenigde Staten zijn maar enkele van de vele voorbeelden.