Hedendaagse profeten verkondigen dat God in deze laatste dagen een leger opricht om de aarde te oordelen en te onderwerpen. Dit leger luistert naar de naam Joel’s Army. De naam Joel refereert aan het gelijknamige Bijbelboek, waarin inderdaad de komst van een groot leger wordt aangekondigd. Selectief shoppen in de tekst moet het gelijk van deze profeten aantonen.

1 Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg!

2 (…) is een talrijk en machtig volk; desgelijks is er van ouds niet geweest

10 Voor hun aangezicht siddert de aarde, beeft de hemel;

11 (…) en de Here verheft zijn stem voor zijn strijdmacht heen, want zijn leger is zeer talrijk; (Joel 2:1, 2, 10, 11)

Wie een goed beeld wil hebben over hedendaagse ontwikkelingen in met name de charismatische wereld zou eerst mijn tweede artikel over het boek ‘The Trump Prophecies’ moeten lezen. Het helpt u tevens de informatie in dit artikel te begrijpen.

Het leger van Joel

Ik begin dit artikel met een paar citaten uit het Christian Research Journal, volume 32, nummer 03.

Er is vandaag de dag een verontrustende ontwikkeling gaande in de kerk die een bedreiging vormt voor christenen. We hebben het hier over zelfverklaarde apostelen en profeten die steeds meer aanhangers naar zich toe trekken, bewerend dat ze nieuwe openbaringen hebben die buiten de Schrift om tot hen komen. Ze beweren dat er een nieuwe groep christenen zal opstaan, die de macht zal hebben om tekenen en wonderen te verrichten, en menigten het koninkrijk binnen te brengen voordat Christus kan terugkeren. We hebben het over een deel van de late regenbeweging dat bekend staat als Joels leger.

Uit hetzelfde artikel over een van de leidende figuren – Rick Joyner:

In een vermeend hemels gesprek tussen Adam (!) en profeet Rick Joyner, vertelde Adam hem: “Degenen die in jullie tijd leven, zullen de aarde gereedmaken zodat Hij kan regeren. (…) Hij zal door Zijn volk Zijn oordelen brengen en Zijn volk zal in de laatste dagen als Elia zijn. Hun woorden zullen de hemel sluiten of regen brengen; ze zullen aardbevingen en hongersnoden profeteren, en ze zullen gebeuren; ze zullen hongersnoden en aardbevingen stoppen. Wanneer zij legers in de hemel ontbinden, zullen legers op aarde marcheren. Wanneer zij legers binden, zal er vrede zijn. Ze zullen beslissen waar Hij genade toont en waar Hij Zijn toorn toont.”

De ongehoorde claims in dit citaat zouden bij ieder weldenkend christen alle alarmbellen moeten doen rinkelen.

Nieuwe apostelen

De Joel’s Army-beweging roept veel vragen op. Allereerst zijn er de zogenaamde apostelen. De Bijbel geeft ons een aantal kenmerken van apostelen. Een apostel in Bijbelse zin is iemand die ooggetuige is van de opgestane Heer Jezus Christus.

Ben ik niet vrij? Ben ik geen apostel? Heb ik niet Jezus, onze Here, gezien? Zijt gij niet mijn werk in de Here? (1 Korinthiërs 9: 1),

Apostelen worden door de Heilige Geest uitgezonden.

Maar de Here zeide tot hem (Ananias): Ga, want deze (Paulus) is Mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen Israëls; (Handelingen 9:15)

Apostelen hebben het vermogen tekenen en wonderen te verrichten.

En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen. (Handelingen 2:43)

De tekenen van een apostel zijn bij u verricht met alle volharding, door tekenen, wonderen en krachten. (2 Korinthiërs 12:12).

De Bijbel zegt dat er twaalf apostelen waren en zij legden het fundament van de kerk.

(…) gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. (Efeziërs 2:20).

En de muur der stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen des Lams. (Openbaring 21:14)

Conclusie: er zijn eenvoudigweg geen hedendaagse apostelen.

Nieuwe profetieën

Tot de leer van Joels leger behoort ook de opvatting dat God nieuwe profeten heeft geroepen. Hedendaagse Jesaja’s, Jeremia’s en Ezechiëls dus. Men stelt dat de aan hun gegeven profetieën hetzelfde gezag hebben als de Bijbelse profetie. In feite betekent dit een toevoegen aan de Schrift waarvan we toch al eeuwen vertrouwen dat die afgerond is.

Om welke profetieën gaat het?

  1. Er komt een grote opwekking – ‘Latter rain’, of ‘Spade regen’ genoemd.
  2. Tijdens deze opwekking zullen grote aantallen christenen uit de dood worden opgewekt.
  3. Zij zullen allerlei wonderen en tekenen doen.
  4. Joels Army zal grote delen van de aarde in bezit nemen.
  5. Punt 4 is noodzakelijk om punt 5 (de wederkomst van Christus) mogelijk te maken.
  6. Het optreden van Joels Army zal grote angst zaaien in de harten van ongelovigen.

Dit alles gaat regelrecht in tegen Gods Woord. Maar Hij spreekt Zichzelf niet tegen, en Hij voegt ook niet toe. Ook niet als het gaat om lieden die zichzelf allerlei titels en bevoegdheden aanmeten.

Overige dwalingen

Men stelt dat Joel’s Army onder zonde zal zijn. Het leger van Joel, de zondelozen, zullen de werktuigen zijn door wie God alle zonden van de wereld zal oordelen. De apostel Johannes echter schrijft:

Als we beweren zonder zonde te zijn, misleiden we onszelf en de waarheid is niet in ons. (1 Johannes 1: 8).

Nergens in de Bijbel lezen we dat christenen geroepen zijn om ongelovigen te oordelen. God zal oordelen tijdens de Grote Verdrukking en tijdens de algemene opstanding voor de Grote Witte Troon. Evenmin vinden we in de Bijbel aanwijzingen dat het Koninkrijk van God door christenen moet worden veroverd. In de Here Jezus zal God het Duizendjarig Rijk op aarde vestigen.

Paulus roept in Efeze 6 de gelovigen op, stand te houden in de geestelijke strijd. De Joel’s Army-beweging breidt deze geestelijke oorlogvoering uit: ze zullen over de aarde marcheren, elke demon aanspreken en uitdrijven en elke ziekte in hun midden genezen.

Ja, er is een geestelijke strijd, maar niet zoals Joel’s Army die ziet. Gelovigen dienen de wil van God te zoeken, pal te staan voor Gods woord en in de kracht van de Heilige Geest stand te houden.

De Bijbel waarschuwt tegen valse profeten, valse leraren en bedriegers van Christus.

17 Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die voor dezen gesproken zijn door de apostelen van onze Here Jezus Christus,

18 dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. (Judas: 17-18)

Laat niemand zich door dit alles voor de gek houden, al valt te vrezen dat bij velen dat wel het geval is. Laten we de waarschuwing van de apostel Johannes ter harte nemen.

Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. (1 Johannes 4:1)