4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide!

5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. (Mattheus 24:4-5)

Zie, dezen komen uit de verte, genen uit het noorden en het westen, weer anderen uit het land Sinim. (Jesaja 49:12)

Vanuit China (!) komt groot nieuws (!). Jezus is teruggekeerd in het lichaam van een vrouw, de genadetijd is afgelopen, de tijd van het koninkrijk is aangebroken.

Maar wees gewaarschuwd. Wie teksten op hun website(s) leest, komt terecht in een wirwar van Bijbels aandoende uitspraken vermengd met ‘miljoenen woorden van Almachtige God, Christus van de laatste dagen’.

Enkele citaten

Onderstaande komt uit een tekst genaamd ‘De oorsprong en ontwikkeling van De Kerk van Almachtige God’ (onderlijning door ondergetekende).

God is opnieuw vleesgeworden

In het Tijdperk van Genade beloofde de Heer Jezus aan Zijn volgelingen: “Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben” (Johannes 14:3). En profeteerde: “Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de ​Mensenzoon​ komen” (Mattheus 24:27). Zoals door Hemzelf is beloofd en voorspeld, is God in de laatste dagen opnieuw vleesgeworden en afgedaald naar het oosten van de wereld – China – om met het woord het oordeels-, tuchtigings-, overwinnings- en reddingswerk uit te voeren op het fundament van het verlossende werk van de Heer Jezus.

Genadetijd voorbij

Gods werk van de laatste dagen heeft het Tijdperk van Genade afgesloten en het Tijdperk van het Koninkrijk ingeluid. Toen het evangelie van het koninkrijk van Almachtige God zich snel over het vasteland van China verspreidde, kwam De Kerk van Almachtige God tot stand.

De grote witte troon staat reeds opgesteld

In 1991 begon Almachtige God, Christus van de laatste dagen, Zijn bediening in China officieel uit te voeren. Hij heeft toen miljoenen woorden uitgedrukt en is begonnen met het werk van het oordeel van de grote witte troon in de laatste dagen.

Verlossing door Gods Woord (niet door het bloed van Christus)

De kerk bestaat uit allen die het werk van de laatste dagen van Almachtige God oprecht aanvaarden en overwonnen en verlost zijn door Gods woord.

Ware gelovigen aanvaarden dat Jezus al is teruggekeerd

Vanwege de verschijning en het werk van de vleesgeworden God hebben veel ware gelovigen in de Heer in elke religieuze denominatie uiteindelijk de stem van God gehoord. Zij hebben gezien dat de Heer Jezus al is gekomenen het oordeelswerk in de laatste dagen heeft uitgevoerd en zij hebben allen bevestigd dat Almachtige God de wedergekomen Heer Jezus is. Daarom hebben zij Zijn werk van de laatste dagen aanvaard.

De Heilige Geest werkt alleen nog vanuit China

Toen het evangelie van het koninkrijk over het vasteland van China werd verspreid, nam God al het werk van de Geest in het gehele universum terug en richtte het op deze groep mensen die Gods werk van de laatste dagen aanvaardden en op degenen die voorbestemd en uitverkoren zijn door God en oprecht de ware weg zochten. Omdat het werk van de Heilige Geest werd overgeplaatst, verloren alle denominaties het werk van de Heilige Geest en vervielen in woestenij.

God is vele malen vleesgeworden

Sinds de mens door Satan verdorven werd, is God nooit gestopt met Zijn managementplan voor de redding van de mensheid. De mensheid kent de waarheid echter niet. Nog minder kent hij God. Daarom wordt God, elke keer dat Hij incarneert om een nieuw werk te beginnen, afgewezen en vervolgd door de machthebbers en religieuze groeperingen.

God spreekt tot de gelovigen: Vergeven valt God zwaar

Allen die ik liefheb zullen zeker het eeuwige leven hebben, en allen die tegen mij zijn zullen zeker voor eeuwig door mij worden getuchtigd. Ik ben een na-ijverige God, ik spaar de mensen niet gemakkelijk na alles wat zij gedaan hebben. Ik houd de hele wereld in de gaten en als ik in het oosten verschijn met rechtvaardigheid, majesteit, toorn en tuchtiging, dan openbaar ik mijzelf aan de talloze massa’s mensen!” (‘De zesentwintigste uitspraak’ van Gods uitspraken naar het gehele universum in Het Woord verschijnt in het vlees).

Wartaal

Iedereen met een beetje Bijbelkennis zal meteen door deze onzin heen prikken. Een van de kenmerken van satanische achtergrond bij sekten is namelijk het wollige taalgebruik: eindeloze betogen doorspekt met bijbelteksten en bijbelse klinkende teksten. Zoveel informatie (?) dat er uiteindelijk geen touw aan vast is te knopen. Zo werkt satan al eeuwen. En blijkbaar met succes, want zijn methoden veranderen niet. Het is altijd weer de oude leugen uit Genesis. ‘Ja, God heeft wel gezegd dat …’ En dan komt het grote nieuws, dat God opnieuw spreekt. En altijd zijn het leugens die afbreuk doen aan het Woord van God, zelfs (juist?) als satan de Bijbel citeert. Trap er dus niet in. Ook niet in de dwaalleer van ‘Kerk van de Almachtige God’ uit Sinim (China).

Gevaar via de Sociale media

Leden van deze sekte posten foto’s van witte engelen tegen een blauwpaarse achtergrond, tekeningen van Jezus-figuren met stralende bijbels en kruisen. Aanhangers van de ‘Kerk van de Almachtige God’, duiken geregeld op via Facebook of Twitter. De plaatjes gaan gepaard met teksten over het einde der tijden en de wederkomst van Jezus. De accounts die dit soort teksten verspreiden, als Inés Lee (@InsLee13), Maliya (@maliya40006109) en Linda Zhang (@LindaZh47153282) zijn waarschijnlijk nep.

Dit zou allemaal nog niet zo rampzalig zijn, ware het niet dat ze zonder nadere toelichting bij deze posts namen noemen van christenen die vanuit hun christenzijn actief zijn op sociale media. Zo wekken ze de indruk dat gezaghebbende christenen achter ‘Kerk van de Almachtige God’ staan, Journalisten van het Nederlands Dagblad, de Evangelische Omroep en Groot Nieuws Radio hebben er al mee te maken gehad, maar ook christelijke zangers en dominees krijgen vriendschapsverzoeken of worden ongevraagd vermeld in de Twitterberichten.

23 Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet.

24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

25 Zie, Ik heb het u voorzegd. (Mattheus 24:23-25)