Beoordeling

The proof of the pudding is in the eating

Het boek dat we voor onze aandacht hebben, draagt de titel ‘The Trump Prophecies’. In het eerste artikel uit deze reeks heb ik geschreven dat het niet over Trump zal gaan. Daar bedoelde ik mee dat ik in deze stukken geen oordeel zal geven over de persoon Trump en zijn presidentschap. Nu we zijn aangekomen bij de beoordeling van het boek van Mark Taylor, is het echter onvermijdelijk Donald Trump ter sprake te brengen, immers over hem gaan veel van de profetieën, en de titel van het boek draagt zelfs zijn naam.

Wie de samenvatting van ‘The Trump Prophecies’ in het vorige artikel heeft doorgenomen – of beter: het boek heeft gelezen – en een vergelijking heeft gemaakt met de inhoud van het tweede artikel, kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat de inhoud van de profetieën en de leerstellingen van New Apostolic Reformation, Dominionisme en Kingdom Now sterke overeenkomsten vertonen. Dat zou gemakkelijk tot twee conclusies kunnen leiden.

 1. De leerstellingen van New Apostolic Reformation, Dominionisme en Kingdom Now zijn correct, want ze worden in deze profetieën bevestigd.
 2. De profetieën zijn echt, want de inhoud komt overeen met de leerstellingen New Apostolic Reformation, Dominionisme en Kingdom Now.

Dit lijkt een aantrekkelijke en logische gedachtegang, maar is in feite een cirkelredenering. Laten we daarom twee vragen formuleren.

 1. Zijn de leerstellingen van New Apostolic Reformation, Dominionisme en Kingdom Now Bijbels correct? In het tweede artikel hebben we aangetoond dat dit niet het geval is.
 2. Zijn de profetieën in ‘The Trump Prophecies’ echt van God afkomstig en dus inhoudelijk betrouwbaar? Dat is het onderwerp van dit artikel.

Eerst zullen we kijken naar de voorgeschiedenis van Donald Trump. Daarna onderzoeken we het bewijs dat wordt gegeven om aan te tonen dat de profetieën van God afkomstig zijn.

Hoe zit het nu eigenlijk met Trump?

In mijn samenvatting heb ik twee opmerkingen van Mary Colbert aangaande Donald Trump opgenomen.

 1. Trump was voor Colbert een onbekende. (p. 61)
 2. Trump heeft zich nimmer kandidaat gesteld voor het presidentschap. (p. 62)

Mark Taylor zelf was redelijk bekend met de persoon van Trump, hij had hem honderden keren op TV gezien, maar nooit veel aandacht aan hem besteed. (p. 4)

Het lijkt erop dat men in het boek wil benadrukken, hoe verrassend het was dat Trump de voorzegde president zou zijn. Zakenman, ja, maar op politiek gebied een volslagen onbekende, sterker, nooit actief geweest binnen welke partij dan ook. Dit is geheel bezijden de waarheid. Ons ontbreekt hier de ruimte om gedetailleerd op ’s mans politieke activiteiten in te gaan. Op Wikipedia wordt niettemin uitgebreid aandacht besteed aan de ‘Donald Trump Presidential Campaign 2000’. Er is zelfs een vignet beschikbaar:

Trump was actief binnen de Reform Party, een alternatief voor de Republikeinen en Democraten. In diezelfde periode schreef hij het boek ‘The America we deserve’.

 

Al op de eerste pagina’s van dat boek maakt hij duidelijk waarom hij in 2000 niet heeft doorgezet.

“Ik zal er niet omheen draaien. Ja, ik overweeg serieus me kandidaat te stellen voor het presidentschap van de Verenigde Staten. De reden waarom heeft niets te maken met ijdelheid, zoals sommigen hebben gesuggereerd, of om andere kandidaten tegen te werken. Ik stel me alleen kandidaat als ik ervan overtuigd ben dat ik kan winnen. Twee dingen zijn op dit moment echter zeker: ik geloof dat kandidaten met een niet-politieke achtergrond de toekomst hebben en indien gekozen zou ik het soort president zijn, waaraan Amerika behoefte heeft in het nieuwe millennium.”

In dit boek en ook in vele geregistreerde verkiezingstoespraken komen tal van onderwerpen aan de orde, waaronder een aantal beleidspunten die ons zeer bekend in de oren klinken (denk er aan: geschreven / uitgesproken in het jaar 2000!).

 • strikte anti-misdaadmaatregelen (dus harder optreden),
 • verhoogde druk op China,
 • eerlijke handel,
 • grenscontrole,
 • verhoogde militaire uitgaven,
 • steun voor openbare doodstraf,
 • de invoering van gezondheidszorg voor individuele betalers (dus niet zoiets als Obama-care),
 • bied Noord-Korea de keuze tussen ontwapenen of militair te worden aangevallen,
 • privé-wapenbezit: “als de slechteriken wapens hebben, dan behoren goede mensen ze ook te hebben.”

Trump vindt dat Japan, Saoedi-Arabië en Koeweit misbruik maken van Amerikaans geld en bescherming zonder enig voordeel te bieden aan de Verenigde Staten.

Hij uit zijn ergernis over het feit dat de Verenigde Staten slecht worden behandeld door hun bondgenoten en stelde dat “de landen die ons oplichten het tekort van $ 200 miljard moeten afbetalen.”

Hij maakt zich zorgen over terrorisme, stelt de oprichting voor van een nationale loterij om fondsen te werven voor antiterrorisme-programma’s.

Hij bekritiseert Japan voor het feit dat het de Verenigde Staten de afgelopen 25 jaar ‘bezwendelde’.

Hij noemt Rusland ‘volledig verknipt’ door ‘mensen waarvan niemand ooit heeft gehoord het beheer over kernraketten te geven.’

Is tegen het vrijhandelsverdrag NAFTA, is tegen wapenbeheersing,

Hij spreekt over Frankrijk, Japan, Duitsland en Saoedi-Arabië als landen die misbruik maken van de Verenigde Staten, ten gevolge van slecht onderhandelde handelsovereenkomsten.

Is voor een verbod op gedeeltelijke geboorte-abortus (een wet van die strekking is in 2003 onder Bush aangenomen)

Wat zijn eventuele eerste presidentiële ambtsperiode treft: “Ik wil de goede dingen doen: de sociale zekerheid corrigeren, de handelstekorten rechtzetten en de belastingen verlagen, maar zal (zichzelf afficherend als ‘een groot zakenman’), “de beste handelsverdragen afsluiten, die dit land in lange tijd heeft gezien.”

“Ik heb niets te verliezen. Er is niemand die ik moet behagen. Daarom kan ik ook te allen tijde mijn eigen mening uitspreken. Ik ben van niemand afhankelijk wat financiële steun betreft.

Trump heeft één financiële steunpilaar: Trump. Vergelijk wat ik zeg met wat je kandidaat zegt. Bepaal dan wie je kunt vertrouwen.”

Het is dus niet terecht de opkomst van Trump voor te stellen als iets wat iedereen volkomen verraste. Het zat er al jaren aan te komen. Ik kan me dan ook niet aan de indruk onttrekken dat iemand Trumps programmapunten en diens boek ‘The America we deserve’ nauwkeurig heeft bestudeerd. Merk vooral op dat de profetieën spreken over ‘for such a time as this’ (voor een tijd als deze). Vergelijk dit met Trump aan het begin van diens boek:

“I believe nonpoliticians represent the wave of the future and if elected I would make the kind of president America needs in the new millennium.”

“Ik geloof dat kandidaten met een niet-politieke achtergrond de toekomst hebben en indien gekozen zou ik het soort president zijn, waaraan Amerika behoefte heeft in het nieuwe millennium.”

Trump noemt het nieuwe millennium een bijzondere tijd, die bijzondere eisen aan het presidentschap stelt. God zegt in de profetie dat Hij Trump heeft gekozen voor ‘een tijd als deze’, implicerend dat deze tijd bijzondere eisen aan de nieuwe president stelt.

Zijn deze profetieën afkomstig van God? Over de leerstellingen …

Je zou enigszins simplistisch kunnen stellen dat de verkiezing van Trump het ultieme bewijs is dat deze profetieën echt van God afkomstig zijn. In mijn eerste artikel over ‘The Trump Prophecies’ heb ik echter al laten zien dat de Bijbel leert dat een vervulling van een profetie niet voldoende bewijs is.

In Deuteronomium zien we dat het heel wel mogelijk is dat het aangekondigde wonder of teken wordt vervuld. Toch gaat het om valse profetie, want de prediking van de profeet stemt niet overeen met Gods Woord. Immers, elke afwijking in de uitleg van de Bijbel is in principe een poging mensen van God af te trekken.

1 Wanneer onder u een profeet optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt,

2 En het teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft met de woorden: laten wij andere goden achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en laten wij hen dienen;

3 Dan zult gij naar de woorden van die profeet of van die dromer niet luisteren; want de Here, uw God, stelt u op de proef om te weten, of gij de Here, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

4 De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen. (Deuteronomium 13:1-4)

De inhoud van ‘The Trump Prophecies’ bevat vele voorbeelden van verkeerde leer. Deze komen in de profetieën (!) tot uiting en ook in de begeleidende teksten van Taylor en Colbert. Laten we een paar voorbeelden onder de loep nemen.

 1. Territoriale geesten (demonen die regeren over bepaalde geografische gebieden – landen of delen van landen, steden en stadswijken).

Op pagina 34 lezen we hoe Jezus tot Taylor komt en hem een kaart laat zien. Jezus zegt: “Dit is waar de vijand en zijn legioenen op dit moment zijn. We zijn op dit moment bezig de radar van de vijand te storen.” (p. 34)

De pagina’s 184 tot en met 187 zijn geheel aan dit onderwerp gewijd en dragen de titel ‘Er is kwaad in de rechtszaal’. Taylor beschrijft hoe hij in een gerechtsgebouw aanwezig was op uitnodiging van een goede vriend. De hele avond door werd hij geplaagd door een onheilspellend, duidelijk waarneembaar gevoel. Naderhand realiseerde hij zich dat er een waarschuwing van uit ging. De daar aanwezige boze machten bedreigden hem. “Ik had me uitgesproken tegen de machten van het kwaad die bolwerken hebben op hoge plaatsen, maar toch waagde ik me op hun territorium!” (p.184-187)

Dit idee van geestelijke oorlogvoering is een onderdeel van de Koninkrijk Nu-theologie die stelt dat Jezus niet kan terugkeren tenzij en totdat ‘de Kerk’ de aarde onderwerpt en regeert. En dus promoot men geestelijke oorlogvoering tegen zogenaamde ‘spirituele bolwerken’. Nergens vinden we in de Bijbel een aansporing deze vorm van oorlogsvoering tot uitvoer te brengen (zie ook artikel 2). De suggestie dat de Here Jezus Taylor een spirituele kaart toont, grenst mijns inziens aan blasfemie. En wat te denken van de mededeling dat de radar van de vijand gestoord wordt… ?

 1. De leer dat er wereldwijd wordt gewerkt aan een nieuwe wereldorde.

Op pagina 136-137 vinden we een profetie getiteld ‘Full Circle’:

De Geest van God zegt: “(…) de Elite, de Globalisten en de Illuminati zullen door Mijn licht worden ontmaskerd.” (…)

Op pagina 138 lezen we de profetie ‘Shatter and scatter’:

De Geest van God zegt: “De Illuminati en ISIS zijn tevoorschijn gekomen (…)”

Op pagina 137 geeft Taylor een toelichting:

“In de tijdlijn waarin we ons nu bevinden, zal ISIS verslagen worden en zal Amerika welvarend zijn. We zien niet dat de Nieuwe Wereldorde het overneemt; we zien dat het wordt weggehaald.”

En op pagina 138:

“De Luciferiaanse regering komt ten einde! Ik ben er vast van overtuigd dat we op het punt staan de Nieuwe Wereld Orde te zien instorten.”

In het boek ‘The Trump Prophecies’ komt de naam Illuminati (‘de verlichten’) op meerdere plaatsen voor. Met de naam ‘Illuminati’ worden verschillende groepen aangeduid. Vooral binnen de evangelische en pinksterkerken zijn velen geobsedeerd door de Illuminati-mythe. De Illuminati zouden een geheime organisatie zijn (naast vele andere overigens – de Bilderbergers zijn ook al jaren verdacht) die werken aan een ‘geheime wereldwijde samenzwering’. Zij die overtuigd zijn dat deze mythe werkelijkheid is, zien regelmatig bewijzen om zich heen – in allerlei maatschappelijke, politieke en religieuze ontwikkelingen. Aan de Illuminati wordt van alles en nog wat toegeschreven, van het uitlokken van de Franse en Amerikaanse revoluties, het brein achter het communisme, het controleren van alle banken en het geld, tot het beramen van het overnemen van de hele wereld. Tegenwoordig heet het dat de Illuminatie bezig zijn de nieuwe wereldorde te installeren: een dictatuur met satanische achtergrond. De Bijbel noemt dit ‘hersenspinsels’. Wij scharen het onder de zogenaamde complottheorieën. En wat erger is, Mark Taylor laat op dit punt God buikspreken. God zou zo iets nooit de wereld in brengen. Lees Jesaja.

11 Want aldus heeft de Here tot mij gezegd, toen zijn hand mij overweldigde en Hij mij waarschuwde niet op de weg van dit volk te gaan:

12 Gij zult geen samenzwering (complot) noemen alles wat dit volk een samenzwering (complot) noemt en voor hetgeen zij vrezen, zult gij niet vrezen noch schrikken.

13 De Here der heerscharen, Hem zult gij heilig achten en Hij moet het voorwerp van uw vrees en Hij moet het voorwerp van uw schrik zijn. (Jesaja 8:11-13)

God wil niet dat het volk zichzelf angst aanpraat. Jesaja mag dit soort dingen (dat wat het volk een complot noemt) niet overnemen. Er zijn geen samenzweringen, je hoeft er niet bang voor te zijn; vrees God, dat is het voornaamste.

 1. De leer dat er apostelen en profeten zijn die absoluut gezag hebben.

Op pagina 121 stelt Taylor de gelovigen voor een contract te ondertekenen tussen God en gelovige, waarmee men a.h.w. dienst neemt in Gods leger. De voorgestelde tekst luidt:

“Ik (…) zal de bevelen opvolgen van de Opperbevelhebber van het Leger van God, en de bevelen van de officieren boven mij, volgens Efeziërs 4:11, de Regering van God, en de uniforme regels gegrondvest op Gods troon van rechtvaardigheid en gerechtigheid. Ik beveel het en verklaar het op aarde zoals het is in de hemel. Het zij zo, Amen!”

Hier zien we verkeerde leer afkomstig uit de kringen van de New Apostolic Reformation. Deze apostelen en profeten zullen buitenbijbelse (!) openbaringen van God krijgen alsook de macht om grote tekenen te verrichten. In feite is de New Apostolic Reformation dus een beweging die beweert dat God de ‘verloren’ ambten van kerkbestuur herstelt, namelijk de ambten van profeet en apostel.

Men stelt dat alleen deze profeten en apostelen de macht en het gezag hebben om Gods plannen en doeleinden op aarde uit te voeren. Ze zullen de basis leggen voor een wereldwijde kerk, geregeerd door deze profeten en apostelen. Taylor neemt deze leer over in militaire termen. De apostelen en profeten zijn hier de hoogste officieren in het leger van God.

 1. De opvatting dat bezig zijn met de tekenen der tijden, de vijand in de kaart speelt.

Op bladzij 139 vinden we in de profetie ‘Shatter and scatter’ deze passage:

De Geest van God zegt: “(…) Waarom blijven de profeten van verdoemenis en duisternis zeggen dat dit het einde is? Want zij interpreteren de tijden waarin we ons bevinden verkeerd. Want degenen die dit blijven zeggen met bedrieglijke woorden, helpen de vijand door de mensen hun wapens te doen neerleggen, op te geven, de hoop te verliezen, te stoppen met vechten en te zeggen: ‘Het zal onze tijd wel duren.'(…) “

Op pagina 140 herhaalt Taylor deze enormiteit in niet mis te verstane woorden.

“Wie zich bezighoudt met het ‘einde der tijden’ pleegt geestelijk verraad, omdat ze in feite de vijand in de kaart spelen. Ze demoraliseren het Lichaam van Christus.”

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit regelrecht uit de koker van de tegenstander komt. Hoe anders spreekt Gods Woord.

En zij vroegen Hem en zeiden: Meester, wanneer zal dit dan geschieden? En wat is het teken, dat deze dingen zullen gebeuren? (Lukas 21:7)

De discipelen vragen de Here Jezus naar het hoe en waarom aangaande de toekomst. Maar anders dan in Taylors profetie krijgen ze niet de wind van voren, geen verwijt slap en laf te zijn. De Here begint een lange uiteenzetting wat de gelovigen allemaal staat te wachten – en waarop ze moeten letten.

Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. (Lukas 21:28)

De kennis van de tekenen der tijden is een zaak van belang. Het leidt er niet toe dat gelovigen bang in een hoekje gaan zitten wachten. Het brengt juist zegen. Bij het herkennen van de tekenen (en hoe kun je iets herkennen waar je geen weet van hebt?) brengt hoop. Richt je op, kijk omhoog, je verlossing is aanstaande! Jezus komt!

Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. (Openbaring 1:3)

Maar zelfs als nog geen van de tekenen kan worden waargenomen is het goed het profetische Woord te bestuderen. Er ligt een rijke zegen te wachten voor hun die er uit voorlezen, en hun die er naar luisteren!

 1. De opvatting dat de kerk het Koninkrijk Gods op aarde moet realiseren.

NAR, het dominionisme en Kingdom Now leren dat we nu al kunnen en moeten heersen over deze aarde met de autoriteit van Christus. Zie voor een weerlegging artikel 2. Het boek van Mark Taylor ademt deze ‘geest’ van begin tot eind.

De inleiding meldt op pagina viii; “Het (boek) gaat over opwekking onder het overblijfsel in de kerk en een groot ontwaken voor de verlorenen over de hele wereld! (…) Ik geloof echt dat zijn lezers zullen worden geïnspireerd en nieuw leven krijgen ingeblazen om het doel van het Verenigde Koninkrijk te realiseren.”

Pagina 105-106, profetie ‘Het grote paard’:

De Geest van God zegt: “Ze zullen gaan en niet moe worden; ze zullen dingen zien en doen die ze nog nooit gedaan of gezien hebben, want deze generatie zal grote kampioenen worden voor mijn koninkrijk”.

Taylor schrijft op pagina 203: “We zijn hier op aarde, maar moeten ambassadeurs zijn voor een hoger koninkrijk.”

En op pagina 226: “Nogmaals, wat is de missie? Verover terrein voor het koninkrijk – en houd het bezet – ten koste van alles!”

 1. De opvatting dat God de hulp van de Kerk nodig heeft.

Kingdom Now (Koninkrijk Nu – de naam zegt het al) denkt zelf het Koninkrijk van God op aarde te kunnen verwezenlijken. Zodra dat doel is gerealiseerd zal Jezus worden uitgenodigd om de leiding van dat Koninkrijk op Zich te nemen. Bedenk dat dit inhoudt dat God en Zijn Zoon Jezus dus niet almachtig zijn, want het hangt van ons mensen af of en wanneer Jezus terug zal kunnen komen. Zie voor een weerlegging opnieuw artikel 2. Ook van deze opvatting worden in het boek van Mark Taylor sporen aangetroffen.

In deel 2 op pagina 73 lezen we iets van Mary Colbert dat in die richting wijst: “De Heilige Geest sprak die dag luid en duidelijk tot mij. ‘Mary,’ zei Hij, ‘Ik ga doen wat ik zei dat Ik zou doen. Maar als je denkt dat dit zal gebeuren zonder jouw medewerking, dan heb je het mis.”

Eveneens Mary Colbert op bladzij 96: “De blauwe muur (de kleur van de Democraten) is door Trump doorbroken, door Trump uiteraard, maar de echte wapens waren de sjofars geweest … en gebed.”

Mark Taylor verklaart op bladzij 183: “Het is absoluut noodzakelijk dat we onze president door de komende tijd heen bidden en er voor zorgen dat de volgende fasen van de oorlog goed verlopen.”

En op pagina 215: “Het is de hoogste tijd voor het overblijfsel om op te staan en in de aanval te gaan om terrein te winnen … en dat vast te houden.”

Dan is er nog pagina 223: “Kijk nog eens goed naar de presidentsverkiezingen van 2016! Het was niet zozeer de kerk die dat klaarspeelde. Het was het Leger van God. (…) Dat heeft het voor elkaar gekregen.”

Hoe staat het ook alweer in de Bijbel?

Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. (Daniel 2:21)

Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. (Romeinen 13:1)

Zijn deze profetieën afkomstig van God? Over de bron …

We hebben gezien dat God in Deuteronomium 13 en 18 richtlijnen geeft hoe te handelen met profeten en valse profeten. Het gaat dan om mensen van vlees en bloed. Het oordeel over valse profeten is hard: de doodstraf, te voltrekken door het volk. Maar wat als je te maken hebt met engelen? Ik heb nog nooit een engel gezien, laat staan een ontmoeting met een engel gehad, of met zo’n wezen gesproken. Als de Bijbel niet enkele heel duidelijke aanwijzingen had gegeven, zou je als mens ‘overgeleverd’ zijn, want ‘engelen zijn onze meerderen in sterkte en macht’ (2 Petrus 2:11). Daar komt bij dat gevallen engelen duizenden jaren ervaring hebben in het ‘voor de gek houden’ van mensen, getuige het bekende woord van Paulus in 2 Korinte.

(…) de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts (2 Korinte 11:14)

De geschiedenis kent inderdaad een treurige, lange reeks van voorbeelden van mensen die er zijn ‘ingeluisd’. Paulus waarschuwt de gelovigen te Galatië, en over hun hoofden heen alle gelovigen na hen.

(…) ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! (Galaten 1:8)

Ook Timotheüs wordt door Paulus met nadruk gewaarschuwd.

Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen (1 Timotheüs 4:1)

We hebben dus te maken met wezens, groter dan wij in sterkte en macht. Creaturen, die zich voordoen als goede engelen. Die zich niet ontzien een afwijkend evangelie te brengen, die mensen doen afvallen van hun geloof, omdat ze mensen die daar ontvankelijk voor zijn allerlei verderfelijke leringen in het oor fluisteren.

Ook de apostel Johannes laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;

3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. (1 Johannes 4:1-3)

We moeten niet iedere geest vertrouwen, die beweren dat ze uit God zijn. We moeten ze op de proef stellen, testen. De test is ze te laten belijden (dus: hardop laten zeggen!) dat de Here Jezus Gods Zoon is, en dat Hij waarachtig God en waarachtig mens is, dat wil zeggen de mens Jezus van Nazareth. Elke geest (iedereen) die door de Heilige Geest geïnspireerd wordt zal dit met liefde en enthousiasme woordelijk belijden.

Een prachtig vergelijkbaar voorbeeld vinden we in de eerste brief van Paulus aan de Korintiers.

Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest. (1 Korinte 12:3)

De belijdenis ‘Jezus is Heer’ houdt in dat de spreker gelooft en belijdt dat de mens Jezus, die op aarde leefde, aan God gelijk is. Deze woorden houden bovendien een erkenning in van Jezus’ heerschappij over alle gebieden van het leven (SB). Een veelzeggend voorbeeld is Judas Iskariot. Nergens in de evangeliën noemt hij de Here Jezus ‘Here’. Als hij de Here Jezus aanspreekt gebruikt hij ‘rabbi’ (Mattheus 26:25 en 49). We weten hoe het met hem afgelopen is …

Mark Taylor schrijft op pagina 34 het volgende: “Ik was gewaarschuwd om de geesten te testen, zelfs in dromen, dus zorgde ik dat dat elke keer als eerste aan de orde kwam. “Wie is Jezus Christus voor jou?”, vroeg ik dan. Als de engel bleef zwijgen of begon te krijsen, gillen, grommen en trillen, wist ik dat ik te maken had met iets duisters en bestrafte ik hem meteen in de naam van Christus. Als de reactie van de engelen uit lof voor Christus bestond, en zij geen moeite of aarzeling hadden om in aanbidding uiting te geven aan hoe geweldig Hij was en alle werken die Hij had verricht voor de wereld, dan wist ik dat het goed was om met hen mee te gaan en te zien wat ze me moesten laten zien.”

Op het eerste gezicht lijkt Taylor hier inderdaad te doen wat de Bijbel ons opdraagt te doen. Maar toch wringt het. Hij vraagt “Wie is Jezus Christus voor jou?” en krijgt tweeërlei respons. Maar hij vraagt niet wat Johannes zegt dat hij moet vragen. Hij stelt in feite een suggestieve vraag: in zijn vraagstelling klinkt het gewenste antwoord al door. Suggestieve vragen zijn vooral problematisch als je je niet bewust bent van deze manier van vragen. In dat geval weet je niet of je een sociaal wenselijk antwoord hebt gekregen. Taylor krijgt overduidelijk een sociaal wenselijk antwoord en neemt daar genoegen mee.

Op de pagina’s 102-103 deelt hij ons het volgende mee: “Toen ik voor het eerst woorden van de Heer begon te ontvangen, betroffen mijn twee grootste zorgen nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid. Ik wilde niet dat de beperkte capaciteit van het vlees zou interfereren met de boodschap die God door mij zou channelen. Ik bad dat de mededelingen die ik van God door zou geven, volkomen duidelijk zouden zijn, en dat ik, met de woorden van wat de Heer me vertelde, nooit iemand op een dwaalspoor zou brengen. Daarom test ik de geesten wanneer ik word bezocht en breng ik al mijn geschriften in gebed. Sommigen boodschappen nemen weken tijd om te schrijven, omdat ik ze in gebed breng terwijl ik over de inhoud mediteer. Jezus vertelde me tijdens een van de bezoeken dat met volwassenheid de nauwkeurigheid en authenticiteit komt waar ik dagelijks om bid. Ik streef altijd te handelen waardig de roeping waartoe God Zelf mij heeft gekozen.

Als ik weet dat God me een woord geeft, komt het zelden allemaal tegelijk. Het begint vaak in de kern van mijn wezen als een kleine, opgewonden opschudding die zich in de loop van de tijd opbouwt. Deze fase kan soms weken duren. Ik antwoord door de leiding van de Heer af te smeken en blijf biddend de boodschap overwegen – erover nadenken totdat de Heilige Geest me zegt te schrijven. Terwijl ik aan het schrijven ben, luister ik naar Gods stem en vraag hem om mijn pen te richten. Ik sta hem toe om mij te gebruiken als kanaal voor de boodschap die Hij geeft, totdat Hij alles heeft overgebracht wat Hij wil zeggen. Wanneer het is geschreven, breng ik er geen verdere wijzigingen in aan. Ik geef het door zoals het door de hand van God is geschreven met mijn eigen hand.”

Deze passages roepen nog meer twijfel op. Ten eerste is niet duidelijk langs welke weg de boodschappen tot hem komen. Is het in een droom, of is hij wakker? Wie brengt de boodschap? Een engel, God (de Vader?), Jezus (de Zoon) of de Heilige Geest, of komen ze uit zijn eigen onderbewustzijn? Vervolgens is de totstandkoming op papier merkwaardig. Het begint met een gevoel, die toch ook iets van een inhoud bevat. Pas na verloop van tijd komt de opdracht tot schrijven. Maar hij schrijft niet zelf, zijn hand wordt bestuurd. Ik heb met opzet het Engelse woord channelen onvertaald gelaten. Channelen betekent letterlijk ‘gedicteerd door een innerlijke stem’. De term wordt echter nooit in Bijbelse zin gebruikt, alleen in een buiten-bijbelse betekenis. Ten slotte beschrijft hij iets wat bekend staat als ‘automatisch schrift’. Je laat het schrijven met jouw hand over aan een geest. De geest kan zo hele zinnen schrijven zonder dat jij wat hoeft te doen.

Dan vinden we op pagina 101 nog een merkwaardige uitspraak van Taylor: “Voordat we verder gaan, zal ik openhartig zijn en zeggen dat ik me bewust ben dat er mensen zijn die aan mij twijfelen – of het nu mijn oprechtheid, de authenticiteit van mijn berichten of de bron is van de informatie die ik ontvang. Ik ben bespot op YouTube en Facebook, ben de dupe van moppen en ben zelfs bedreigd vanwege mijn onthullingen en geschriften. Ik ben een valse profeet genoemd, een leugenaar, noem maar op – en ook werd mij verteld dat ik me moest bekeren omdat ik anders in de poel van vuur zou worden geworpen. In sommige opzichten ben ik verrast door dit alles. Ik bedoel, ik wist dat de kerk er slecht aan toe was, maar de Heer trok de sluier echt terug en liet me een visioen zien van de kerk die ik nog nooit had gezien. Deze ervaring heeft me laten zien hoe ver veel gelovigen verwijderd zijn van de stem van God.”

Wie zich dus verdiept in het boek ‘The Trump Prophecies’ en tot afwijzende conclusies komt, toont daarmee aan dat het met zijn of haar geloofsleven slecht gesteld is! Hoe anders is de reactie van Paulus als die in Berea het Woord van God verkondigt.

10 (…) de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar Berea, die, daar aangekomen, naar de synagoge der Joden gingen;

11 en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren. (Handelingen 17:10-11)

De Joden te Berea nemen het gepredikte woord ter beoordeling aan en slaan de Schriften er op na om te zien of de dingen die Paulus verkondigt zo zijn. Daarmee stellen zij een voorbeeld voor alle gelovigen. De verkondiging dient te allen tijde getoetst te worden aan de Schrift (SB). Niets geen verwijt van Paulus aan de Joden te Berea, dat hun geloof niet veel voorstelt. Integendeel, de Heilige Geest prijst hen, omdat ze weten dat Gods Woord het eind is van alle tegenspraak en ze zich daaraan durven toe te vertrouwen.

Tot slot: De naam Jezus.

Tijdens het lezen van de profetieën van Mark Taylor – dus niet de commentaren tussendoor, en ook niet de teksten van Mary Colbert – bekroop me een gevoel van onbehagen. Daarom heb ik ze afzonderlijk nogmaals onder de loep genomen. Ik heb de meest voorkomende trefwoorden en namen genoteerd. Dit leidde tot de volgende (wellicht niet geheel complete) opsomming:

America, Army, Babylon, Body, Church, Clinton, Elite, Energy, Globalists, God, Gospel, I the Lord, Illuminati, Isis, Israel, Kingdom, Lord God, My America, My anointed (Trump), New World Order, OPEC, Remnant, Russia, Spirit

Er ontbreekt een naam: Jezus! In geen van de profetieën komt zijn Naam voor! Dat kan geen toeval zijn. De apostel Johannes maakt er een allesbeslissend punt van of iemand al dan niet belijdt of Jezus Christus waarachtig God en waarachtig mens is. Door de naam Jezus (en dus de Persoon Zelf) geheel te negeren, wordt de laatste twijfel weggenomen. Dit deugt niet.

Conclusie

Op basis van al het bovenstaande heb ik geen vrijmoedigheid (de inhoud van) het boek ‘The Trump Prophecies’ aan te bevelen. Integendeel, ik raad een ieder aan de boodschap van Taylor c.s. van zich te werpen.