Samenvatting van het boek ‘The Trump Prophecies’

Vooraf: het lezen van de samenvatting van het boek van Mark Taylor heeft alleen zin als het met inachtneming van de geestelijke achtergrond wordt gedaan. Lees daarom s.v.p. eerst de voorgaande twee artikelen alvorens aan deze bespreking te beginnen.

Amerika

Binnen de (Amerikaanse) charismatische beweging staan met de regelmaat van de klok profeten op, die beweren van God ‘verbazingwekkende profetieën’ hebben ontvangen. Niet zelden worden deze profetieën gebundeld tot een boek, die vervolgens in grote aantallen worden verkocht. Maar al te vaak gaat het om ‘broodetende profeten’ (zie Amos 7): iemand die makkelijk geld verdient met religieuze praat.

Het mijns inziens echte verbazingwekkende aan dit alles is dat christenen zich zo gemakkelijk laten meeslepen, en kritiekloos aanvaarden dat het inderdaad God is Die gesproken heeft. Maar aan de andere kant, zo verrassend hoeft het ook niet te zijn. Paulus noemt het een van de tekenen der tijden.

3 Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen,

4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. (2 Timotheus 3:3-4)

Een hausse aan profetieën

Het is in feite hetzelfde verschijnsel als met de rode manen, de bombarie rondom het sterrenbeeld maagd, de tien Europese landen die samen het herstelde Romeinse Rijk zouden vormen, de totale instorting van het wereldwijde financiële systeem en wat niet al. Het wordt met veel aplomb aangekondigd, de met name charismatische wereld staat een poosje ‘op zijn kop’, er gebeurt niets, de heisa vlakt af, en na een poosje hoor je er niets meer van. Zelfs geen excuus van de ‘profeten’ die al dit fraais wereldkundig maakten. Waarom dan toch zoveel aandacht besteden aan het boek ‘The Trump Prophecies’? Daar is een reden voor. Immers, in tegenstelling tot al het bovengenoemde, heeft het er alle schijn van dat we deze keer met een echte profetie te maken hebben, want dat wat er voorzegd werd – Donald Trump wordt de volgende president van de Verenigde Staten – is ook echt gebeurd.

Het boek

‘The Trump Prophecies’ is een Engelstalig boek, dat leest als een trein. De vlotte schrijftrant brengt meteen als gevaar met zich mee, dat men geneigd is over allerlei belangrijke details heen te lezen. Zorgvuldigheid is dus geboden.

Het boek valt in drie delen uiteen. In het eerste deel maken we kennis met Mark Taylor, zijn levensverhaal wordt verteld, en allerlei bovennatuurlijke gebeurtenissen tot en met de profetie waarin de verkiezing van Trump werd voorzegd. Het tweede is geschreven door Mary Colbert. Zij krijgt via een wonderlijke loop van omstandigheden de tekst van de profetie in handen, en organiseert een landelijke gebedsketen om geestelijk mee te strijden ten behoeve van de vervulling van deze profetie. In het derde deel keert Taylor terug als auteur, want: de verkiezing van Trump is slechts het begin. God gaat heel Amerika, en door Amerika de hele wereld terugroepen van de verkeerde weg die nu wordt bewandeld. In een lange reeks profetieën en toelichtingen krijgt de lezer inzicht in Gods plannen.

Ik heb geprobeerd deze samenvatting zo neutraal mogelijk te houden. Lees het a.u.b. met een ‘open mind’. Beter nog zou zijn het boek zelf te lezen, want mijn vertalingen zullen mogelijk hier en daar voor verbetering vatbaar zijn. In het vierde artikel zal ik proberen een beoordeling te formuleren.

Het boek: deel 1

Mark Taylor is brandweerman. Hij belandt vanwege zijn werk regelmatig in heftige situaties. Daarnaast draagt hij een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn naaste familie. Op een dag wordt alles te veel. Hij wordt ziek, lijkt PTSS te hebben opgelopen, en neemt ontslag op 1 januari 2006. Hij beschrijft hoe slecht hij er aan toe is. Noemt het een toestand van ‘langzaam sterven’. In deze fysiek en psychisch belabberde toestand komen de eerste visioenen tot hem. (p. 27vv)

Het eerste visioen komt ’s nachts om 1 uur op 1 februari 2006. Hij ziet zichzelf van bovenaf geknield op de vloer. Hij bidt in tongen en is aan het schrijven op de vloer met zijn wijsvinger. Vervolgens verschijnt God aan hem. Daarna volgt een tweede verschijning die zich aan zijn rechterhand posteert – een engel. Ten slotte keert hij terug in zijn eigen lichaam.

Om te begrijpen wat hij heeft meegemaakt raadpleegt hij ‘John Paul Jackson’s Streams Ministries International’ – een bediening gewijd aan het helpen van ‘hongerige kinderen van God bij het onderscheiden van zijn stem’. (p. 29)

Het gaat te ver om al deze visioenen te beschrijven. We vernemen dat hij achtereenvolgens God, engelen en Jezus ziet. Soms zijn er alleen beelden, soms ook wordt er gesproken. De verschijningen van God en Jezus zijn voor Taylor probleemloos. Geen enkele twijfel over wie het zijn. Anders ligt het bij de bezoeken van engelen. Ze verschijnen in zijn slaap. Het is hem duidelijk dat dit soms goede engelen zijn, maar soms ook verkeerde. Hoe hij dit weet? Simpel, steeds wordt hij wakker met een gevoel van elektrische prikkels. Was het een prettig gevoel, dan was het goed. Werd hij daarentegen wakker met een gevoel alsof er spijkers over zijn lichaam gingen, dan wist hij dat de boze bezig was geweest. (p. 35)

Twee gebeurtenissen zijn het vermelden waard. De eerste is een droom waarin hij ver buiten de aarde wordt meegenomen en een sterrenstelsel ziet dat nog nooit door een mens is gezien. Volgens Taylor kan dit niets anders betekenen dan dat God op het punt staat nieuwe dingen te onthullen. (p. 34) De tweede is dat Jezus verschijnt en hem een kaart laat zien. Jezus zegt: “Dit is waar de vijand en zijn legioenen zijn. We zijn op dit moment bezig de radar van de vijand te storen.” (p. 34)

Dan komt het moment waarop hij zijn nieuwe naam krijgt. Hij realiseert zich hierdoor dat zijn politieke en religieuze rol drastisch gaat veranderen, want hij is niet langer alleen maar ‘Mark Taylor’, hij is nu ook ‘Shakina Kami’. De naam bestaat uit een combinatie van ‘Afrikaanse’ en ‘Indiase’ woorden. De betekenis: ‘Wonderschone wiens wensen zijn vervuld (implicerend dat de wensen van Taylor dezelfde zijn als die van God), en in Wiens Leven de Heer woont met de Goddelijke Wind van voorzienigheid’. (p. 41-42)

Na dit alles komt de profetie die de kern van het boek vormt.

De Geest van God zegt: “Ik heb deze man, Donald Trump, gekozen voor een tijd als deze. Want zoals Benjamin Netanyahu voor Israël is, zo zal deze man voor de Verenigde Staten zijn.”

Taylor onderkent onmiddellijk het belang van deze profetie want hij schrijft dat dit ‘een profetie is die alles zal veranderen voor iedereen in het hele land. Een profetie die de loop van de geschiedenis van de hele wereld zal veranderen’. (p. 43)

Ondertussen is Taylor nog steeds ziek. En de herhaalde verschijningen van demonen in zijn slaap blijven ook een bron van zorg. Hij komt tot het besef dat ‘ergens nog een deur open staat, dat ergens nog een demonische vesting neergehaald moet worden’. (p. 45) Hij komt via een bediening gericht op het bewerkstellingen van bevrijding van generatievloeken terecht bij een bemiddelaarster met de naam Melissah. Het antwoord blijkt inderdaad in familievloeken en -zonden te zitten. Duidelijk wordt dat voorouders van Taylor diep in de vrijmetselarij hebben verkeerd. De bevrijding komt tot stand en de nachtelijke aanvallen stoppen onmiddellijk. (p. 46)

Het boek: deel 2

In zijn zoektocht naar genezing komt Taylor terecht bij een arts met de naam Colbert. Taylor vertelt hem over de profetie, waarop Colbert zijn vrouw Mary er bij haalt. Mary Colbert heeft gestudeerd aan de Rhema Bible School en is een erkend voorganger. Zij zette dit tweede deel op papier.

Ze beschrijft hoe ze aanvankelijk zeer sceptisch was. “We zien voortdurend dit soort zaken.” Maar deze keer was het anders. Vanwege haar jarenlange ervaring kon ze met zekerheid vaststellen dat dit echt was. Ze kwam tot haar conclusie op basis van wat ze omschreef als “it had ’the rythm'” (het had het juiste ritme, de juiste cadans). (p. 53)

Trump was voor Colbert een onbekende. (p. 61) Daar komt bij, veronderstelde ze, dat Trump zich nimmer kandidaat had gesteld voor het presidentschap. (p. 62)

‘Etymologie’ toegepast op de naam Trump onthult volgens Colbert dat de betekenis ‘World leader under the grace of God whose leadership will excel, surpass, and outdo in triumph’ is. Vertaald: Wereldleider onder de genade van God wiens leiderschap zal uitblinken, (alles en iedereen) te boven gaan en overtreffen in triomf’. (p. 67) Ze zorgt voor de verspreiding van de profetie onder collega geestelijke leiders – en wijst opnieuw op ’the rythm’. (p. 67)

Inmiddels heeft Mark Taylor een volgende profetie ontvangen, ‘Amerika, Amerika’. In deze profetie wordt gesteld dat iedereen die zich tegen Trump opstelt, ten val zal komen. Volgens Taylor slaat dit met name op de medekandidaten. (p. 70)

Colbert krijgt ondertussen van God persoonlijke bevestiging, dat ze zich voor deze zaak moet inzetten, sterker nog, dat het hele gebeuren niet buiten haar medewerking om zal gaan. (p. 73) Ze moet contact opnemen met haar zoon, die weet wat te doen. En inderdaad: hij komt met de gedachte aan een landelijke gebedsketen. (p. 75)

De keten wordt opgezet met een aantal afspraken. Iedere ‘meebidder’ moet elke dag op dezelfde tijd, om 9 uur ’s morgens, gedurende vijftien minuten bidden. Dit leidt tot de ‘Nation Builders Prayer Site’. (p. 76) Aan de dagelijkse gebeden worden dikwijls extra gebedspunten toegevoegd. Zo bad Karen Wheaton: “Father expose the hidden lies in Jesus name.” Enkele uren later werden de leugens rondom de e-mails van Hillary Clinton openbaar. (p. 83)

Op de dag van de verkiezingen om negen uur ’s morgens draagt God Colbert op de sjofar te blazen. Ze roept iedereen van de keten op ‘mee te doen’. (p. 89) Waarom de sjofar? “Het blazen op de sjofar is niet een ritueel, maar het is het gebruik van een ‘bovennatuurlijk wapen'”. Het geluid van de sjofar is het geluid van de stem van God, en God komt weer op de troon van onze natie. God brengt nationale vrijheid door het bloed van Christus’. (p. 93)

Tijdens een uitzending van de Jim Bakker show krijg Colbert de vraag hoe ze zo zeker wist dat Trump de verkiezingen zou winnen? Ze antwoordt: “Omdat ik mijn Vader ken. Ik ken mijn Vader heel goed, en ik weet dat Hij me nooit in een strijd zou roepen waarvan Hij niet al wist dat ik zou winnen.” (p. 95)

Het boek: deel 3

Dienst nemen

In dit derde deel lezen we hoe de verkiezing van Trump nog maar het begin is. Een slag is gewonnen, maar er is nog veel meer te overwinnen. De stand van zaken (aan het begin van dit deel):

  1. Trump gekozen.
  2. Trump geïnaugureerd.
  3. Nu zou God beginnen het land te zuiveren. Gedurende deze tijd diende de kerk zich te hervormen, leren tegen moeilijkheden opgewassen te zijn, terrein veroveren. En als er terrein is gewonnen dient de kerk dit vast te houden, koste wat het kost.

Vanaf dit moment worden de benamingen kerk, lichaam van Christus en leger van God door elkaar heen gebruikt. Ook dekt Taylor zich bij voorbaat in: mocht hij niet worden geloofd – of zelfs valse profeet worden genoemd – dan is dat te wijten aan de slechte staat waarin de kerk zich bevindt! (p. 101)

Vrijwel alle volgende profetieën zijn gesteld in een quasi militair woordgebruik, en ondertekend met ‘opperbevelhebber’. Zo krijgt Taylor de opdracht de D-Day toespraak van Eisenhower te herschrijven als ware die gericht aan het leger van God. Een en ander komt er dan als volgt uit te zien:

 

Supreme headquarters

Department of spiritual warfare

 

From: The supreme Commander

To: The army of God, Heaven’s Invading Expeditionary Forces

(…)

Your supreme commander, God

(p. 110-111)

Centraal hoofdkwartier

Afdeling geestelijke oorlogsvoering

 

Van: De Opperbevelhebber

Aan: Het leger van God, het hemelse invasieve expeditieleger

(…)

Je opperbevelhebber, God

Veel van wat nu volgt is gesteld in beelden ontleend aan de invasie van de geallieerden in Normandië op 6 juni 1944. Taylor komt zelfs met een modelverklaring waarmee iemand officieel ‘dienst kan nemen’.

‘Ik zal de bevelen opvolgen van de Opperbevelhebber van het Leger van God, en de bevelen van de officieren boven mij, volgens Efeze 4:11, de Regering van God’, enz. (p. 121)

Dan volgt een profetie getiteld ‘Defeated enemy’ (Verslagen vijand) waarin wordt aangekondigd dat het rijk van de duisternis een complete nederlaag zal lijden. Meer dan 1 miljard zielen zullen worden gered. Ondertekend met ‘Your Supreme Commander, God’. (p. 122)

Voor diegenen die in alle ontwikkelingen een teken van de tijd zien, heeft God ook een boodschap. De eindtijd is namelijk bij lange na nog niet aangebroken.

De Geest van God zegt: “De tijdlijn, de nagemaakte tijdlijn die zij hebben gebruikt, je zult het zien en hoe het is misbruikt. Want de vervalste tijdlijn die ze hebben gebruikt om mijn mensen op een dwaalspoor te brengen, zal worden blootgelegd (…).”

Hier zegt God volgens Mark Taylor, dat bezig zijn met het boek Openbaring alleen maar een truc is om de gelovigen te verlammen. Omdat het einde der tijden nabij zou zijn, doen ze niets, komen ze niet in actie. (p. 133)

Wat zal er dan gebeuren? Taylor: “Ik geloof dat God overal schoon schip zal maken: binnen de regering, binnen de kerk, en zeker binnen de nieuwsmedia. Helaas zullen sommige kerken moeten sluiten wegens gebrek aan financiën, maar tegelijkertijd zullen overal thuiskerken ontstaan. Politici zal worden gevraagd om af te treden en sommigen zullen mogelijk worden gearresteerd. Ik denk dat we zelfs enkele grote organisaties zullen zien verdwijnen. De machtssystemen in dit land staan op het punt te worden geoordeeld (door God).” (p. 133)

De nu nog negatieve pers zal zijn houding veranderen op het moment dat duidelijk wordt dat het beleid van Trump zeer succesvol is. (p. 135)

Al eerder werd duidelijk dat WO-II als metafoor dient voor de komende strijd van ‘het leger van God’. Zoals in WO-II geallieerden vanuit het westen en Rusland vanuit het oosten Nazi-Duitsland binnendrongen, zo zullen nu opnieuw Amerika en Rusland samenwerken. De vijand is nu niet Hitler en zijn trawanten maar “(…) ze zullen ISIS bestrijden, de Elite, de globalisten en de Illuminati”- allemaal groepen die streven naar de Nieuw Wereldorde. (p. 136-137)

Met de Nieuwe Wereldorde (NWO) wordt een soort ongoddelijke wereldheerschappij van kwade machten bedoeld. Namen als Illuminati en Bilderbergers doen in dit verband voortdurend de ronde.

Christenen geloven op grond van de Bijbel inderdaad dat er een wereldrijk komt, geregeerd door de Antichrist. Dit zal door Christus bij Diens komst worden vernietigd.

Op zijn beurt misleidt Satan veel christenen door ze te laten denken dat het de taak van de christenen is om de controle over de wereld terug te nemen, de controle die God naar verluidt heeft verloren. Dit laatste is uiteraard absurd, maar velen zijn ervan overtuigd dat het de waarheid is en inhoud geeft aan onze ware missie hier op aarde.

Mark Taylor: “In de tijdlijn waarin we ons nu bevinden, zal ISIS verslagen worden en zal Amerika welvarend zijn. We zien niet dat de Nieuwe Wereldorde het overneemt; we zien juist het einde van hun streven. De regering van Satan komt ten einde! Ik ben er vast van overtuigd dat we op het punt staan de Nieuwe Wereld Orde te zien instorten.” (p. 138-139)

En terugkomend op het volgen van de tekenen der tijden: “Wie zich bezighoudt met het ‘einde der tijden’ pleegt geestelijk verraad, omdat ze in feite de vijand in de kaart spelen. Ze demoraliseren het Lichaam van Christus.” (p. 140)

Dat wil niet zeggen dat er geen grote dingen staan te gebeuren. “God heeft het helemaal gehad met corruptie. Zoals ik al eerder zei, maakt hij zich op om schoon schip te maken! Hij heeft er genoeg van corruptie te zien in onze regering, ons rechtssysteem, onze kerken … overal. Hij heeft me verteld dat hij mensen van hun post zal verwijderen en nieuwe mensen zal aanstellen die eervol zullen handelen in hun nieuwe functies. God vestigt zijn regering nu op de aarde.” (p. 142)

Tegen de huidige regering

Dit vestigen van Gods regering loopt via Amerika. Al in oktober 2015 ontving Taylor een profetie genaamd ‘America, America’. Iets uit de inhoud:

“Amerika, Amerika, oh wat hou ik van je! Amerika, Amerika, oh hoe heb ik je gekozen! Want zoals Engeland was voor de D-Day invasie, zo zal Amerika zijn voor mijn eindtijd-oogst. Want Engeland was het hoofdkwartier, het middelpunt vanwaar de D-Day aanval werd gelanceerd, zo zal het zijn voor mijn Amerika voor de eindtijdoogst. Want zoals Engeland mannen, vrouwen, uitrusting, voedsel, geld, wapens en allerlei soorten voorraden had die van over de hele wereld toestroomden, zo zullen al deze dingen mijn uitverkoren Amerika binnenstromen.”

“Amerika, ik heb jou gekozen als het lanceerplatform voor de wereldwijde aanval op de geestelijk onderdrukte volkeren van de aarde. Mensen zullen zeggen: ‘Waarom worden we gekozen? Het is alsof Amerika bevroren is’. Ben ik niet de God van het universum en de hele schepping? Ik heb het geschreeuw gehoord van mijn volk dat mijn aangezicht heeft gezocht, en Ik zal hun natie helen!” (p. 146-147)

Uit dezelfde profetie over Trump:

“Deze man (Trump dus) die ik heb gekozen zal een gelovige wereldleider zijn, en zal samen met mijn leger alle vijanden van Amerika verslaan in het spirituele en in het natuurlijke. Je zult het voor je ogen zien gebeuren. Ik zal deze man gebruiken om poorten, deuren en portalen te sluiten die de vorige president (Obama) heeft geopend. Hij zal poorten, deuren en portalen openen die de vorige president heeft gesloten. Mijn leger zal niet het zwijgen worden opgelegd; ze zullen beginnen te zien dat hij (Trump) degene is die ik heb gekozen. Ze zullen zich om hem heen verzamelen en hem beschermen met spirituele steun (…).” (p. 146-147)

Uit dezelfde profetie over Obama:

“Pas op, pas op, de vijand zwerft rond op zoek naar wie hij kan verslinden en dat is precies wat deze zittende president doet. Hij is vol leugens en bedrog en haat; hij verspreidt verdeeldheid en corruptie. Pas op wanneer hij zegt: ‘Kijk hier, wat de rechterhand aan het doen is,’ om uw aandacht af te leiden van wat de linkerhand aan het doen is, want dat is zijn bedoeling. Zo gaan deze president en zijn volgelingen te werk, vol van haat, gericht op verdeeldheid, evenzo Hillary Clinton. Waarom kan niemand dit zien? Want de tekenen zijn duidelijk. Deze president en zijn volgelingen zullen proberen voor een derde termijn te gaan. Hij zal proberen mensen hun wapens af te nemen zodat de mensen niet in opstand kunnen komen om hem te stoppen wanneer hij probeert zich voor de derde keer tot president te laten kiezen. Hij zal niet slagen, want wapenbezit is het recht van de mensen, maar vergis je niet, het zal een gevecht zijn.” (p. 149)

Dus: Obama is een schurk. Hij gaat voor een derde termijn. Hij zal de mensen hun wapens afnemen, om te voorkomen dat men zich gewapenderhand tegen hem keert. Zo ontpopt deze reeks profetieën zich langzaam maar zeker in een pamflet ten faveure van politiek rechts (de republikeinse partij), gericht tegen politiek links (de democraten).

We hebben al een paar liefdesverklaringen van God gericht aan Amerika zien voorbijkomen. In het vervolg van de profetie ‘America, America’ komen de ‘goede daden’ van Amerika aan de orde.

“Het zaad, het zaad, waarom vraagt niemand naar het zaad? Hoe zit het met het zaad dat Amerika heeft gezaaid sinds haar geboorte? Amerika heeft haar oogst nooit ontvangen. Want ik zal president Trump en mijn leger gebruiken om alles wat ze heeft gezaaid terug te brengen naar Amerika. Dit wordt gebruikt voor mijn oogst. Amerika zal gedijen als nooit tevoren in haar geschiedenis als natie. Al het financiële zaad dat je over de hele wereld hebt gezaaid: voedsel, kleding en 90 procent van mijn evangelie dat over de hele aarde is gegaan, is afkomstig uit mijn uitverkoren Amerika. Haar bloed is op buitenlandse bodem gemorst om de onderdrukten te bevrijden zodat mijn Evangelie terrein kan winnen. Amerika, jouw oogst is hier! Deze natuurlijke oogst zal gelijk opgaan met je spirituele oogst, wees dus niet bang.” (p. 155)

Gods prioriteiten

Dan komen een paar van Gods prioriteiten aan de orde.

“De grens, de grens is een poort van 2000 mijl breed, die wordt overspoeld met demonische haat. Ik zal mijn president gebruiken om deze poort te sluiten en te verzegelen. De poort moet gesloten zijn. Dan zal ik hem en mijn leger gebruiken om de kwaadaardige structuren die er nog steeds zijn uit te roeien, tot op het punt dat de regering een beroep zal doen op mijn leger. Ze zullen deze structuren profetisch vinden, zodat ze kunnen worden ontmanteld voordat enig kwaad kan plaatsvinden.” (p.154-155)

Er zit dus een demonische macht achter de gevaren die Amerika vanuit Mexico bedreigen. Als de muur staat, zal het leger van God de demonische bolwerken hebben opgeruimd. Migranten en drugshandel hebben derhalve dezelfde kwaadaardige achtergrond.

Nog meer uit deze profetie:

“OPEC, OPEC, hoepel op; want ik ben moe van je slechte energiebeleid. Wanneer mijn president aantreedt, zal je schudden en beven, je zult zeggen: ‘Amerika heeft ons niet langer nodig’, en dat is waar, want ze zal onafhankelijk zijn van energie voor het rood, wit en blauw (verwijzing naar de vlag van de Verenigde Staten). Want als teken zal worden gegeven dat de prijzen omlaag gaan, want een gallon (3,79 liter) benzine zal nog minder dan een dollar kosten.”

“Het Hooggerechtshof verliest drie leden en mijn president zal direct nieuwe uit mijn (stam?)boom kiezen! Ben je er nog steeds niet van overtuigd dat hij (Trump) mijn gezalfde is en dat hij degene is die ik heb aangesteld? Waarom kan niemand het begrijpen, de nieuwsmedia, de mensen en de zogenaamde wijzen? Waarom stijgt hij in de peilingen als hij wordt aangevallen? Degenen die hem aanvallen, hun aantal loopt steeds verder terug, zelfs tot het punt van een grote, dikke nul. Het is eenvoudig om te zien, de man die ik heb aangewezen, want in mijn woord ligt jouw antwoord. Ik zei: ‘Raak mijn gezalfde niet aan, vooral mijn profeten.’ Als je nog steeds niet overtuigd bent van wat mijn woord zegt, zal er een ander teken worden gegeven. Het zal een waarschuwing zijn voor allen, vooral degenen die niet luisteren.”

Het Amerikaanse federale Supreme Court telt negen rechters, door de president van de Unie benoemd voor het leven. Dat laatste is letterlijk. Toen president Franklin D. Roosevelt probeerde de ‘nine old men’ die zijn New Deal(-politiek) dwarsboomden, met pensioen te sturen, werd dit opgevat als een aanslag op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het Supreme Court heeft tot taak de grondwet te bewaken, en nieuwe wetgeving te beoordelen. De samenstelling is meestal redelijk evenwichtig (rechts-links). Zou een president – als in deze profetie voorzegd – de kans krijgen meerdere rechters te vervangen door mensen van zijn eigen politieke kleur, dan zou dat voor een drastische koerswijziging kunnen zorgen.

Dan is er het aangekondigde teken. De profetie zegt er dit over:

“Het teken is El-Chapo, El-Chapo, je kwaadaardige bewind is ten einde. Wie denk je dat je bent, dat je mijn gezalfde aanvalt. Geef jezelf aan en bekeer je en ik zal je sparen. Als je dat niet doet, zullen jij en degenen die je volgen voor het oog van de hele wereld sterven. Niemand raakt mijn gezalfde aan. Ik, de Heer, ben een allesziende en alwetende God. Ik zal degene zijn die je verblijfplaats onthult; de kuil, de kuil waarin jij en je adders je verstoppen. Want de tijd is kort en de geest van de dood staat voor je deur, en de wereld zal je dode lichaam zien, en het rode shirt dat je droeg.”

Joaquín Guzmán Loera, alias El-Chapo (de korte) is een Mexicaans drugshandelaar. Lezen we hier iets over een mogelijke aanslag op Trump door deze man?

Actualiteit: Op 19 januari 2017 werd Guzmán via een vliegtuig aan de Verenigde Staten uitgeleverd om daar strafrechtelijk vervolgd te worden met betrekking tot zijn leiderschap in het Sinaloa-kartel. De Amerikaanse districtsrechter Brian Cogan heeft het proces tegen Guzmán gepland voor september 2018. Guzmán heeft zichzelf niet aangegeven.

In een volgende profetie ‘Energie, Energie’ op papier gezet op 16 december 2016 komt het thema energie weer aan de orde. Ook Israël wordt nu genoemd.

“Energie, energie, ik geef nieuwe energie vrij. Want deze nieuwe energie die ik vrijgeef, zal mijn Amerika en mijn Israël energie-onafhankelijk maken. Want Amerika en Israël zullen de grootste energieproducenten ter wereld zijn. Deze nieuwe energie en de technologie om het te winnen zal uit de diepten ontspringen als de vulkaan die uit de diepten barst. Dit is het teken dat zal worden gegeven … een enorme vulkaanuitbarsting zal aankondigen dat dit de tijd is voor mijn Amerika en Israël (…).” (p. 158)

Opvallend in deze profetieën is dat er geen enkele aandacht is voor de klimaatverandering. Ook in bovenstaande profetie wordt alleen gesproken over olie en gas. Voor God bestaat het CO2-probleem blijkbaar niet.

Amerika dient te veranderen

Vervolgens komt de focus te liggen bij allerlei hervormingen in de Verenigde Staten. (p. 165-166)

“Voor degenen die corrupt zijn is hun tijd voorbij! Want ik zal beginnen degenen die voor het kwade staan en mijn agenda in de weg staan, te verwijderen uit het leiderschap. (…) Want mijn Amerika is uitgekozen als lanceerplatform voor mijn oogst, en zij zal opnieuw een licht voor de wereld zijn als ik het donkerste opruim. Vrees niet Amerika, je grootste dagen liggen voor je. Sta op, mijn leger en vecht (…).” (p. 166)

Hoezeer de profetieën in lijn zijn met de werkelijkheid wordt volgens Taylor aangetoond tijdens de Nation Builders prayer (de gebedsketen uit deel 2). Taylor bidt bij die gelegenheid of de Heer alle corrupte leiders van de USA wil verwijderen. Na beëindiging van zijn gebed zakte Hillary Clinton voor het oog van de hele wereld in elkaar. Een duidelijke bevestiging dat ze haar plaats gaat verliezen. (p. 169)

Dit verwijst naar de 9/11-herdenking 2016 in New York, waar Hillary Clinton onwel werd en later flauw viel.

Taylor schrijft over Hillary Clinton:

“Als Clinton geen president is, zou ze in de gevangenis moeten zitten. Zal dat gebeuren? Ik geloof het en als dat zo is, zal het een teken zijn dat de Jezebel-geest die de Verenigde Staten heeft overheerst opgesloten is, en de sleutel weggegooid. De Clinton Foundation is de grote schurk.” (p. 174)

“Als vriend van de Clinton Foundation lopen mensen het risico dat ze ofwel besmet zijn met bloedgeld, in de gevangenis belanden of het met de dood bekopen. Ze plegen wreedheden.” (p. 175)

De Clinton Foundation is een van de grootste fondsenwervingsorganisaties ter wereld, geleid door een paar van de machtigste mensen in de wereld. Opgericht door Bill Clinton na zijn presidentschap en vorig jaar goed voor het inzamelen van 1,6 miljard dollar voor het goede doel. Omdat sommige donoren een twijfelachtige reputatie hebben, bestond in de VS de vrees dat Hillary Clinton als president wel eens verplicht zou kunnen zijn iets terug te doen. Met andere woorden, ze zou corrupt zijn, gekocht kunnen worden – ook als president.

Roe versus Wade

Op 25 februari 2016 ontvangt Taylor de volgende profetie.

“5, dat klopt, 5 hooggerechtshof-rechters zullen worden benoemd door mijn nieuwe president, mijn gezalfde. Ik zal 5 kiezen voor mijn gezalfde en hen in leven houden. Ik zal het hof vullen met degenen die ik kies, om een duidelijke boodschap naar de vijand te sturen, je zult verliezen! Dit is het wonder dat ik zal uitvoeren, zodat mijn gerecht zal worden hervormd.”

“Het geschreeuw, het geschreeuw dat ik heb gehoord vanuit de baarmoeder, heeft mijn ogen en oren bereikt als een geluidsgolf! De vijf die ik benoem en de hervorming die zal plaatsvinden, de grote IK BEN zal deze zaak aannemen! Want het is mijn wil en mijn weg voor allen die gebeden hebben, dat mijn gerecht Roe vs Wade tenietdoet!” (p. 177-179)

Roe versus Wade is een arrest van het Amerikaanse Hooggerechtshof uit 1973, waarin dit hof een oordeel uitsprak over de toenmalige abortuswetgeving in de Verenigde Staten. Het hof oordeelde dat de meeste wetten die de praktijk van abortus verboden of hiervoor restricties oplegden ongrondwettelijk waren, omdat het hof oordeelde dat het ‘recht op abortus’ besloten lag in het grondwettelijke ‘recht op privacy’. Met dit arrest werd de toenmalige wetgeving van de verschillende staten opgeheven. Het is een van de meest controversiële uitspraken geweest uit de geschiedenis van het Amerikaans Hooggerechtshof. (Bron: Wikipedia)

In bovenstaande profetie wordt dus aangekondigd dat dit arrest zal worden teruggedraaid. Mocht dat gebeuren dan zal het grote invloed hebben op de abortuspraktijk in Verenigde Staten.

Trump beloofde rechters te benoemen die het Roe vs Wade-arrest zullen terugdraaien.

501(c)(3)

De volgende profetie betreft ‘het Johnson amendement’ (ook bekend als 501(c)(3)).

Kerken in de Verenigde Staten krijgen vrijstelling van het betalen van belasting als ze zich binden aan een contract, waarmee ze verklaren een ideële organisatie te zijn. Het gevolg is dat het individuele kerken onder contract verboden is om een specifieke politieke kandidaat te steunen.

“De 501(c)(3), de 501(c)(3), degenen die ervan eten, eten niet van mijn boom! Want toen ik Adam en Eva zei: ‘Eet niet van de boom van kennis van goed en kwaad, want uw ogen zullen worden geopend’, zo is het met degenen die van de 501(c)(3) eten. Want dit demonische document dat je hebt ondertekend, heeft je nu geestelijk doof gemaakt, stom en blind. (…).”

“Kun je niet zien dat je steekpenningen aanneemt? Ze zullen zeggen dat het allemaal om het geld gaat, en daarvoor zal je uit mijn volk worden geschopt! Het nemen van een hap van die appel heeft je van een spiritueel lichaam in een lichaam van bakstenen veranderd en je onder de Nieuwe Wereldorde geplaatst (…).” (p. 194)

Taylor geeft verder als toelichting dat christenen zijn inziens hier dan wel op aarde zijn, maar worden geacht ambassadeurs te zijn voor een hoger koninkrijk. Hij presenteert een lijst van enkele ‘bedenkelijke organisaties’ die ook van deze vrijstelling belasting te betalen gebruikmaken – waaronder satanskerken etc. Als om te tonen in welk gezelschap de kerk zich bevindt. (p. 205)

Volgens Taylor is de kerk door deze wetgeving gemuilkorfd. In plaats van leiding te geven aan de morele koers van het land, heeft de kerk zich laten ontwapenen en het zwijgen laten opleggen. De kerk moet de weg wijzen. Christenen zijn degenen die grenzen moeten stellen; christenen zijn degenen die richting moeten geven. De kerk moet Gods regering vertegenwoordigen. (p. 206)

“Vind je dat de overheid corrupt is? Waarom zou dat zo zijn, denk je? Het is omdat de kerk het opgaf. Ze zijn ermee gestopt om deel van uit te maken van de overheid. Denk er eens over na: gelovige koningen hadden altijd gelovige adviseurs. Onze overheidsfunctionarissen bijna nooit. Als je je in een 501(c)(3) organisatie bevindt, wordt je stem niet gehoord in de geest. Die stem is niet gezalfd. De stem is weggenomen. Je bent gebonden door een overeenkomst met het koninkrijk der duisternis.” (p. 213)

Donald Trump wil af van 501(c)(3).

Laatste oproep

Taylor: “God heeft me verteld dat het moderne Amerika te vergelijken is met de tijd van de D-day-invasie. Er ligt een geweldig en machtig werk op ons te wachten.” (p. 217)

“Begrijp dat ook geestelijke strijd locatiegebonden is, net zoals fysieke strijd een tastbare locatie heeft. Het is belangrijk om te begrijpen dat er in de geestenwereld territoria zijn waarin deze dingen voorkomen. Elk geestelijk gevecht heeft een locatie in het bovennatuurlijke rijk (de hemelse gewesten?).” p.218

Hiermee geeft Taylor te kennen dat bijvoorbeeld het gebouw van het Hooggerechtshof letterlijk vol zit met demonen. Op p. 184 beschrijft hij hoe hij in een ander gerechtsgebouw aanwezig was op uitnodiging van een goede vriend. De hele avond door werd hij geplaagd door een onheilspellend, duidelijk waarneembaar gevoel. Naderhand realiseerde hij zich dat er een waarschuwing van uit ging. De daar aanwezige boze machten bedreigden hem. Later, thuis, beleefden zijn vrouw en hij een van de afschuwelijkste nachten ooit. Demonen waarschuwden hem niet meer tegen het gerechtssysteem te profeteren. Ergo, demonen zitten op ‘hoge plaatsen’.

Het boek wordt afgesloten met een bevlogen oproep op te staan en mee te strijden.

Taylor geeft een profetie mee ter ondersteuning, getiteld ‘Operatie laat mijn volk gaan’, ontvangen op 8 juli 2016:

“Als Donald Trump is gekozen, zal er een teken worden gegeven, de aarde zal trillen en beven vanwege degene die ik heb uitgekozen. Het is een verschuiving, een verschuiving in de machtsstructuur die plaatsvindt en een ander teken zal gegeven worden wanneer het genadeloos terneervalt, een blikseminslag en een grote wind zullen het zogenaamde grote monument omverwerpen, en ze zullen niet meer in staat zijn (het) te herstellen. Het zal een teken zijn dat de Luciferiaanse heerschappij en goddeloze machten tot een einde komen. Ik heb het gehad met tijd en waarheid die voor een ruime uitleg vatbaar is.

Wanneer het omvalt en verbrijzelt, zal de door de bouwers geaccepteerde deksteen voor iedereen zichtbaar worden en degene die ze hebben afgewezen, de Ik ben. Want deze ongoddelijke krachten zal ik, de Heer, ontmaskeren! Van de Illuminati tot de Cabal, ze beginnen allemaal uit elkaar te vallen. Want degenen die spreken over mythen van toorn die komen, creëren fanatisme en ze zullen afdalen naar de afgrond met een geweldige beroering.”

“De tijdlijn, de nagemaakte tijdlijn die ze hebben gebruikt, je zult het zien en hoe het is misbruikt. Want de vervalste tijdlijn die ze hebben gebruikt om mijn volk op een dwaalspoor te brengen, zal worden blootgelegd en gezien omdat mijn overblijfsel heeft gebeden. Jullie mensen die met tijd en waarheid spreken die voor een ruime uitleg vatbaar is, denkend dat jullie mijn lichaam hebben omsingeld en ingesloten, in de hoop dat het nu hun einde zal zijn. Want je zegt dat ze niet langer een bedreiging vormen, want ze accepteerden een waarheid die voor een ruime uitleg vatbaar is. Wee jou, want je bent mijn overblijfsel vergeten en dat is mijn verrassing, en nu is het jouw einde en het zal jouw ondergang zijn! Want het vervalste spirituele kompas dat als het ware mijn mensen aantrekt en biologeert, zal door mijn ware Leger worden teruggedraaid, en naar het ware noorden wijzen, en terug naar Mij. “

“Wee degenen die hebben geprobeerd mijn volk tot slaven te maken, want nu zal ik uw zogenaamde toren omverwerpen. Het heeft zo lang gestaan, dat beest met de naam oud Babylon! Want deze nieuwe wereldorde die probeert te vernietigen, vergat mijn ware leger dat wordt ingezet. Mijn leger, sta op met een schreeuw, want dit slechte bewind wordt met een grote klap ontmaskerd. Mijn leger, mijn leger, sta op en pak dit beest aan, en ik, de Here God, zal hem tot het uiterste vernederen. Want dit beest brult en probeert te intimideren, door moorden, verdeeldheid en haat. Sta op! Het is tijd om te strijden tegen dit beest met zijn extreme vooroordelen en je zult er een eind aan maken!” (p. 219)

Taylor: “Bedenk dat hoewel God Donald Trump heeft gezalfd voor een tijd als deze, hij nog steeds gewoon een man is, door God geroepen om een werk te doen. Maar hij is niet de enige persoon die door God wordt geroepen. Jij bent hier ook een deel van, en ik ook. We zijn hierin samen als het lichaam van Christus, en we staan op het punt om verbazingwekkende dingen te zien! De zaden die Amerika vanaf het begin heeft geplant, staan op het punt om tot bloei te komen, en we behoren tot de gelukkige, gezegende generatie die van deze triomfantelijke dag zal mogen genieten!” (p. 227)