NEW APOSTOLIC REFORMATION, DOMINIONISME EN KINGDOM NOW

Profeten en hun profetieën

In het vorige artikel concludeerden we dat profeet en profetie aan bepaalde zeer nauwkeurig omschreven Bijbelse eisen dient te voldoen. Ik roep de samenvatting nog even in herinnering:

 1. Het aangekondigde wonder of teken wordt vervuld. Toch gaat het om valse profetie, want de prediking van de profeet stemt niet overeen met Gods Woord. Immers, elke afwijking in de uitleg van de Bijbel is in principe een poging mensen van God af te trekken. Goede kennis van Gods Woord is hier onontbeerlijk. De valse profeet kan echter wel redelijk snel worden ontmaskerd.
 2. Het aangekondigde gebeuren wordt niet vervuld. Het gaat dus om valse profetie. Dit kan echter pas worden vastgesteld nadat het voorzegde al dan niet is vervuld. En daar kunnen vele jaren mee gemoeid zijn. Maar ook hier is het zaak goed naar de prediking te luisteren. Het kon eens zijn dat we toch met de valse profeet onder punt 1 te maken hebben.

In dit artikel gaan we drie stromingen bekijken, die elk voor zich, naast de nodige opmerkelijke leerstellingen, worden gekenmerkt door allerlei charismatische uitingen. Ik wil overigens meteen uitdrukkelijk stellen, dat het niet de bedoeling is te oordelen over het al dan niet christen zijn van de betrokkenen. Het gaat me om dat wat ze verkondigen.

(NAR) – New Apostolic Reformation (of: Transformatiebeweging)

Deze beweging stelt zich tot doel een ‘vijfde huis’ binnen het christendom te vestigen. Volgens de New Apostolic Reformation zijn er nu vier: het rooms-katholicisme (1a), het protestantisme (2), de oriëntaals-orthodoxe kerken (3), de oosters-orthodoxe kerken (4) en de oosters-katholieke kerken (1b), die een unie vormen met Rome. NAR maakt zich sterk voor een nieuwe christelijke eenheid. De kerkgrenzen moeten vervangen worden door oecumenische stadskerken onder leiding van apostelen en profeten.

De New Apostolic Reformation valt in grote lijnen samen met de charismatische beweging. Belangrijke grondslag is de overtuiging dat elke gelovige voortdurend onder directe leiding van de Heilige Geest staat. Dat betekent rechtstreekse openbaringen van Christus aan elke gelovige, profetie en het doen van (genezings)wonderen. Centrale figuur in het ontstaan van de beweging is de Amerikaan C. Peter Wagner. Hij pleit voor een vijfvoudig ambt, gebaseerd op Efeze 4.

En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars (Efeze 4:11)

Deze apostelen en profeten zullen buitenbijbelse (!) openbaringen van God krijgen alsook de macht om grote tekenen te verrichten. In feite is de New Apostolic Reformation dus een beweging die beweert dat God de ‘verloren’ ambten van kerkbestuur herstelt, namelijk de ambten van profeet en apostel.

Men stelt dat alleen deze profeten en apostelen de macht en het gezag hebben om Gods plannen en doeleinden op aarde uit te voeren. Ze zullen de basis leggen voor een wereldwijde kerk, geregeerd door deze profeten en apostelen.

Men legt grote nadruk op dromen, visioenen en buitenbijbelse openbaringen. In feite kennen ze deze ‘manifestaties’ groter gezag toe dan de Bijbel, want, zo zegt men, God is nog steeds bezig de Bijbel te schrijven. Men ontwijkt Bijbelse toetsing door te beweren dat de aldus aan hun geopenbaarde leringen en gemelde ervaringen (bijvoorbeeld reizen naar de hemel, persoonlijke gesprekken met Jezus, bezoeken door engelen) niet kunnen worden beoordeeld door de ‘oude’ Schrift.

Wat zegt de Bijbel eigenlijk over apostelen? Nadat Judas uit het midden van deze groep mannen is verdwenen, wordt er een plaatsvervanger gekozen. Wie komt in aanmerking? We lezen het in Handelingen.

21 Er moet dan van de mannen, die zich bij ons hebben aangesloten in al de tijd, dat de Here Jezus bij ons in – en uitgegaan is,

22 te beginnen met de doop van Johannes tot de dag, dat Hij van ons werd opgenomen, een van hen met ons getuige worden van zijn oplstanding. (Handelingen 1:21-22)

De periode van Jezus’ bediening op aarde loopt ‘van de doop van Johannes’ ’tot de dag waarop Hij werd opgenomen’. Het gaat erom of de nieuwe apostel een ooggetuige is geweest van Jezus’ handel en wandel en vanuit de eerste hand getuigenis daarvan kan afleggen, een historisch betrouwbaar getuigenis. Daarbij is het ‘getuige’ zijn ‘van Zijn opstanding’ het belangrijkste. De verkondiging van het evangelie staat of valt immers met de historiciteit van de lichamelijke opstanding van de Here Jezus (SB).

Dit criterium perkt het aantal mannen die in aanmerking komen drastisch in. Het kunnen alleen mannen zijn die inmiddels allang ‘bij de Heer’ zijn. Niemand in de 21-ste eeuw kan van zichzelf zeggen dat hij aan bovenstaand criterium voldoet. Niemand! Het is de Here Jezus Zelf die hier in zijn brief aan Efeze op terugkomt.

Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden. (Openbaring 2:2)

Er waren blijkbaar mannen die zich verhieven boven de rest van de gemeente. Ze noemden zichzelf apostelen, terwijl ze dat, volgens de Here Jezus Zelf, niet waren. De gemeente had hen op de proef gesteld. Ze waren door de mand gevallen. Voor deze mannen geldt wat Paulus aan de Galaten schrijft.

Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet is, dan vergist hij zich zeer. (Galaten 6:3)

Zo is het ook met de apostelen van de NAR. Ze vergissen zich zeer.

Territoriale geesten

Opvallend aspect van de leringen van de New Apostolic Reformation is het geloof in ’territoriale geesten’. Territoriale geesten zouden demonen zijn die regeren over bepaalde geografische gebieden – landen of delen van landen, steden en stadswijken. Dit idee is ook een belangrijk aspect van de Koninkrijk Nu theologie (zie hieronder), die stelt dat Jezus niet kan terugkeren tenzij en totdat ‘de Kerk’ de aarde onderwerpt en regeert. En dus promoot men geestelijke oorlogvoering tegen zogenaamde ‘spirituele bolwerken’.

Voorbeelden van deze strijd tegen territoriale geesten zijn:

– het bidden van gelovigen tegen de ‘Geest van Lust’ die heerst over de Wallen in Amsterdam,

– het bidden tegen de ‘Geest van Hebzucht’ die heerst over Las Vegas,

– het bidden tegen ‘Geesten van Toverij’ die heersen over delen van New Orleans.

Spiritual mapping

Dat men deze taak zeer serieus neemt, blijkt wel uit de voorbereidingen die worden getroffen alvorens ten strijde te trekken. Pleitbezorgers van de strijd tegen territoriale geesten leggen ‘spirituele kaarten’ aan om vast te stellen wat er mis is met een bepaald gebied. Als in een bepaalde wijk bijvoorbeeld veel misdaad voorkomt, en men ontdekt dat in die wijk ook een waarzegster actief is, dan kan dat leiden tot spirituele oorlogsvoering tegen de ‘geest van hekserij’. Als ten gevolge van de strijd de waarzegster haar activiteiten verplaatst naar een ander deel van de stad, verwacht men dat de toestand in de geplaagde wijk sterk verbetert. De misdaad zal afnemen en meer mensen zullen zich bekeren tot Jezus Christus.

Voorts onderscheidt men drie niveaus van geestelijk oorlogsvoering:

 1. Ground-level: omvat het uitwerpen van demonen uit individuen;
 2. Occulte-niveau oorlogsvoering: omvat strijd tegen georganiseerde ‘machten van duisternis’, zoals de New Age gedachte, Tibetaans boeddhisme, Vrijmetselarij, enz.;
 3. Strategische oorlogsvoering: valt geesten aan die door Satan in een bepaald gebied zijn geposteerd om zijn belangen te behartigen.

Al weer een flinke poos terug ging Wagner met een speciaal team naar Turkije om daar de bolwerken van Satan af te breken. Zij zijn op hoge bergen geklommen en hebben Satans vestingen in de lucht bestraft. Wagner heeft Turkije daarna vrij verklaard van Satanische bolwerken en uitgesproken dat dit land basis zou worden voor de verkondiging van het evangelie in andere delen van Azië. Turkije is echter nog steeds een moslimland…

Als dit alles u bekend in de oren klinkt, hebt u misschien ooit een of meer boeken van Frank Peretti gelezen. Zijn verhalen staan bol van de beschrijvingen van engelen, demonen en geestelijke oorlogsvoering.

De Bijbel

Nu ontkent de Bijbel de realiteit van geestelijke oorlogvoering niet, getuige de oproep van Paulus in de Efezebrief.

10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;

12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. (Efeze 6:10-12)

Dit is een echter een oproep – of beter: een blijvende opdracht – om stand te houden tijdens vervolgingen, in geval van dwaalleer en bij verleidingen in het persoonlijke geloofsleven. Een defensieve stellingname in de kracht van het geloof, in afhankelijkheid van een sterke geloofsverbondenheid met Christus. Er is geen sprake van ten aanval trekken. Het sleutelwoord is: standhouden.

Iets minder duidelijk ligt dat in een passage uit de tweede brief van Paulus aan Korinte.

3 Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees

4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken,

5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus (2 Korinte 10:3-5)

Paulus leeft in ‘het vlees’, dat wil zeggen, in zijn zwakke, kwetsbare, beperkte menselijke lichaam. Het leven van een gelovige kan worden gezien als een strijd tegen ‘de tegenstand en tegenstanders’ van het evangelie. Paulus voert deze strijd echter niet op vleselijk niveau, dus niet met wapens van de oude, zondige natuur (geweld, intimidatie, verdrukking, manipulatie, intriges, laster, vergelding). De wapens die hij gebruikt zijn ‘krachtige wapenen voor God (= in Gods ogen)’. Ze zijn daarom geschikt om bolwerken en schansen naar beneden te halen, ze af te breken. De vraag is nu wat we ons bij deze bolwerken en schansen moeten voorstellen. Het lijkt toch wel iets op de strijd tegen de territoriale geesten van de NAR. Maar niets is minder waar. Het gaat niet om vleselijke tegenstand, en ook niet om tegenstand van geesten. Het gaat om denkbeelden. Paulus noemt redeneringen en bedenksels. Deze worden gebruikt om ‘de kennis van God’ tegen te houden. ‘Kennis van God’ is hier ‘het kennen van God’. De bolwerken zijn dus het denken van goddeloze mensen, dat God niet wil kennen of erkennen. Dit denken wordt krijgsgevangen gemaakt, zodat het niet langer vrijelijk zijn verderfelijke werk kan doen. (SB)

Mensen in NAR geloven dat de vele wonderlijke gebeurtenissen tijdens hun bijeenkomsten, alle ‘woorden van kennis’ en profetieën die ons vertellen dat God iets ‘nieuws’ doet, staan voor spirituele oorlogsvoering. Hoe meer bovennatuurlijke manifestaties, hoe groter de oorlog en de overwinning. Dit zal uiteindelijk de wederkomst van Jezus teweegbrengen. Mede daarom wordt de uitdrukking ‘Gods koninkrijk naar de aarde brengen’ zo vaak gehoord. De consequentie is natuurlijk dat mensen zullen helpen dit te bewerkstelligen.

De gedachte dat we bolwerken van de duivel moeten slechten, dat we de aarde moeten klaarmaken voor de komst van de Here Jezus is beslist onbijbels en onder andere gebaseerd op een verkeerde uitleg van Daniel 10. NAR leidt gelovigen op een gevaarlijke weg. Het verkondigen dat wij het rijk van Satan zouden moeten verslaan, effent slechts het pad voor de komende antichrist.

HET DOMINIONISME

Het Dominionisme leert dat de christenheid over de aarde moet heersen en deze ten goede moet veranderen. Zolang dit niet is gebeurd, kan Jezus niet komen. Het Dominionisme heeft ‘de blik omhoog’ vervangen door ‘de blik in het rond’. Men zoekt voortdurend naar mogelijkheden om de maatschappij te veranderen, zodat zij ‘Gode waardig’ wordt. Deze opvatting is onbijbels en moet als ketterij worden afgewezen. Een van de grondleggers is de Amerikaan George Grant. Van hem is onderstaand citaat.

Christenen hebben een verplichting, een mandaat, een opdracht, een heilige verantwoordelijkheid om het land terug te eisen voor Jezus Christus – om te heersen in burgerlijke structuren, net als in elk ander aspect van leven en godsvrucht … Maar het is heerschappij waarnaar we op zoek zijn. Niet alleen een stem … Christelijke politiek heeft als primaire bedoeling de verovering van het land – van mannen, families, instellingen, bureaucratieën, rechtbanken en regeringen voor het Koninkrijk van Christus.

Onze opdracht

Christenen hebben in het geheel niet zo’n opdracht. De Bijbel is glashelder wat te doen als we met ketterij worden geconfronteerd.

[1] We moeten de mensen afwijzen die achter de ketterij zitten.

Een mens, die scheuring maakt, moet gij, na hem een en andermaal terechtgewezen te hebben, afwijzen; (Titus 3:10)

[2] We moeten de mensen tekenen die achter de ketterij zitten.

Als iemand niet luistert naar wat wij door onze brief zeggen, tekent hem en gaat niet met hem om, opdat hij beschaamd worde; (2 Thessalonica 3:14)

[3] We moeten omgang met mensen die achter de ketterij zitten mijden.

Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. (Romeinen 16:17)

[4] We moeten bewijzen dat we de Heer liefhebben door Zijn geboden te gehoorzamen.

Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. (Johannes 15:10)

[5] Wat is dan wel het gebod van Christus? Wat is onze opdracht?

We moeten het evangelie verkondigen.

En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. (Markus 16:15)

We moeten alle mensen tot discipelen van de Here Jezus maken en hen leren wat de Here Jezus heeft bevolen.

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. (Mattheüs 28:19)

[6] We zijn er NIET om de regeringen van de wereld omver te werpen, bedrijven over te nemen, of ons collectieve christelijke gewicht in de strijd te werpen in een poging alles over te nemen.

[7] Wij moeten licht en zout zijn.

13 Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.

14 Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

15 Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. (Mattheus 5:13-15)

[8] We moeten blijven bij alles wat ons in het Woord van God geleerd is over Jezus Christus.

En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst. (1 Johannes 2:28).

Christenen moeten bezig zijn te getuigen van Christus – in woord, wandel en daden. Dominionisme leidt gelovigen op een gevaarlijke weg. Het verkondigen dat het Koninkrijk door ons gebouwd moet worden, effent slechts het pad voor de komende antichrist.

Amerika

Hoewel dit alles het meest in Amerika speelt, is het ook in andere delen van de wereld sterk in opkomst. Een van de steeds terugkerende opvattingen is dat Amerika het hedendaagse Israël is. Men gelooft in wezen dat de leerstellingen, geboden en wetten van het Oude Testament zouden moeten worden toegepast op de moderne samenleving en natuurlijk, specifiek op Amerika. Ook dit is een regelrechte dwaling.

Deze wetten en straffen werden ingesteld uitsluitend voor Israël en voor geen enkele andere natie. Ook proselieten (iemand van niet-Joodse afkomst die zich heeft bekeerd tot het jodendom en daarom ook de besnijdenis ondergaat) werden geacht deze wetten te gehoorzamen. Israël is door God geschapen om een licht voor alle naties te zijn en de Verlosser van de wereld voort te brengen. Dat was het doel van Israël en Amerika heeft daar geen deel aan, noch kan worden beweerd dat Amerika op de een of andere manier verbonden is met Israël.

Werkwijze

Dominionisten menen dat aan de christenen is opgedragen de samenleving te veranderen. Ze moeten dat doen door op leidinggevende posities in politiek, onderwijs, de kunsten, enz. hun invloed uit te oefenen.

De apostelen en profeten binnen het dominionisme spreken over een ‘Zeven bergen-mandaat’. Hier wordt mee bedoeld dat de gelovigen de ‘bergen’ van kunst en entertainment, handel en nijverheid, onderwijs, gezinsleven, regering, media en religie moeten gaan beheersen.

Een onvoltooide Bijbel

Deze hele opstelling leidt tot zeer gevaarlijke en onverkwikkelijke toestanden. Er worden binnen het dominionisme talloze profetieën gehoord. De meeste van die profetieën worden in het geheel niet vervuld. Een verklaring voor al deze missers wordt niet gegeven, ja toch, één: Profetie niet vervuld? God is van gedachten veranderd (omdat Hij het niet kon verwezenlijken?) En dat uitspraken van apostelen en profeten niet in de Bijbel staan is eenvoudig te verklaren: God is immers nog bezig de Bijbel te voltooien (!). De Bijbel wordt daarmee gedegradeerd tot een kenbron van betrekkelijk geringe waarde. De Geest spreekt tegenwoordig en die leert ons wat nu van belang is.

Gezag

Veel van deze organisaties hebben gezalfde apostelen en profeten. Gezalfd, dus waag het niet hun bediening in twijfel te trekken! Iemand die zo vermetel is, weerspreekt God en de Heilige Geest! Of ook: Hoe durf je hun methoden, motieven en doelen in twijfel te trekken, zelfs als het niet overeenkomt met de Schrift!

Men doorziet niet dat het uitspreken van een profetie over wie er president wordt de uitslag beïnvloedt. Deze mensen zeggen eigenlijk: ‘God heeft het hun verteld’. Ik breng nog even de Bijbelse norm aangaande profetie in herinnering. Als een profeet dit in het Oude Testament deed en ongelijk had, werd hij buiten de stad gebracht en gestenigd tot de dood. Stel dat steniging nog steeds de straf is – zouden we dan mensen hebben zoals Jonathan Cahn, Mark Biltz, Mark Taylor, Mike Thompson, Lance Wallnau, Harold Camping en veel anderen die beweren te spreken namens God? Het is vandaag de dag gewoon veel te gemakkelijk om te zeggen ‘God heeft het mij geopenbaard’.

Ergerlijk

Soms leidt dit tot ergerniswekkende toestanden. In Jesaja 45 vinden we informatie over Kores.

1 Zo zegt de Here tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand Ik gevat heb om volken voor hem neer te werpen: de lendenen van koningen ontgord Ik; om deuren voor hem te openen, geen poorten blijven gesloten.

4 Ter wille van mijn knecht Jakob en van Israel, mijn uitverkorene, riep Ik u bij uw naam, gaf u een erenaam, hoewel gij Mij niet kendet. (Jesaja 45:1)

Kores is door God gezalfd voor een zeer bijzondere taak. In het jaar 538 voor Christus vaardigde hij een decreet uit tot herbouw van Gods huis te Jeruzalem. Binnen het dominionisme werd de ‘profetie’ ontvangen dat de eerstvolgende president van Amerika door God ‘gezalfd’ zou zijn voor een eveneens zeer bijzondere taak. Bewijs? Deze eerstvolgende president zou de 45-ste president van de Verenigde Staten zijn. Logisch toch? 45 = 45. Bewijs vanuit de Bijbel! Afgezien van het onthutsende simplisme, zal iedereen die een klein beetje inzicht heeft in het ontstaan van de Bijbel, weten dat de hoofdstuk-indeling pas eeuwen later is aangebracht door vertalers. Anders gezegd: de hoofdstukindeling heeft geen door God geïnspireerde betekenis.

KINGDOM NOW

Ook Kingdom Now (Koninkrijk Nu – de naam zegt het al) denkt zelf het Koninkrijk van God op aarde te kunnen verwezenlijken. Zodra dat doel is gerealiseerd zal Jezus worden uitgenodigd om de leiding van dat Koninkrijk op Zich te nemen. Bedenk dat dit inhoudt dat God en Zijn Zoon Jezus dus niet almachtig zijn, want het hangt van ons mensen af of en wanneer Jezus terug zal kunnen komen. Je moet maar durven!

Net als de NAR en het dominionisme leert Kingdom Now dat we nu al kunnen en moeten heersen over deze aarde met de autoriteit van Christus. We zouden de macht hebben de koninkrijken van deze wereld te overwinnen. Nieuwe apostelen en profeten zullen voorgaan in de strijd. God gaf Adam het gezag over deze wereld, Adam verspeelde dit recht – de zondeval. Het is aan de Kerk om dit gezag terug te nemen.

Om deze doelstelling te kunnen rechtvaardigen wordt zo ongeveer de hele Nieuwtestamentische profetie overboord gegooid, aangepast of genegeerd. Hier volgt een (onvolledige) opsomming van Bijbelse profetieën die door Kingdom Now worden verworpen.

 1. De Bijbel leert dat in de eindtijd een grote afval zal plaatsvinden (2 Thessalonica 2:3), dat het kwaad en de goddeloosheid snel zullen toenemen (2 Timotheüs 3:1-5; Openbaring 22:11).
 2. De Bijbel leert dat Jezus Christus Zijn gemeente van deze aarde zal evacueren om voor altijd samen met Hem te zijn (1 Thessalonica 4:15-18).
 3. De Bijbel leert dat met de Opname ook de Wederhouder zal zijn weggenomen en Satan vrij spel heeft (2 Thessalonica 2:7).
 4. De Bijbel leert dat er een 7-jarige periode komt waarin de Satan zijn wereldrijk zal vestigen (Daniel 9:24-27).
 5. De Bijbel leert dat in de tweede helft van deze periode de onheilige drie-eenheid (Satan, Antichrist en Valse profeet) de aarde zal regeren (Daniel 9:27; Openbaring 13).
 6. De Bijbel leert dat Christus een eind aan deze vreselijke periode zal maken (Openbaring 19:6, 13, 19-20).
 7. De Bijbel leert dat God na de Grote Verdrukking een 1000-jarig rijk onder Koning Jezus zal vestigen (Openbaring 20:4).

Jezus’ koninkrijk is niet van deze wereld (Johannes 18:36). Het zal pas geopenbaard worden bij Zijn wederkomst (Openbaring 19:6b). ‘Nee’, zegt Kingdom Now, ‘wij bevinden ons NU in het Koninkrijk van God’. Christus zal zonder onze hulp niet kunnen terugkomen, beweert men. Hoe anders leert de Schrift. Christus zal de macht van Satan tenietdoen, en hem binden. Wij mensen kunnen dat niet, wij staan machteloos. Dan pas zal Hij terugkomen, op Zijn tijd.

Dan is er nog de vervangingstheologie. Dachten we in ‘Zoeklichtkringen’ dat met de komst van de staat Israël deze verderfelijke leer op zijn retour zou zijn, het tegendeel is eerder het geval. NAR, Dominionisme en Kingdom Now zien zichzelf als ‘Het nieuwe Israël’. Het Bijbelse Israël wordt niet erkend. Er komt geen herstel van Israël (vergelijk Ezechiël 36:22-28). Men spant zich juist in om Israël tegen te werken. Als het ‘Israël van God’ verwachten ze zelf spoedig over deze wereld te regeren.

De toets

Laten we nogmaals Deuteronomium 13 opslaan. Onze aandacht richten we op vers 5.

1 Wanneer onder u een profeet optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt,

2 En het teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft met de woorden: laten wij andere goden achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en laten wij hen dienen;

3 Dan zult gij naar de woorden van die profeet of van die dromer niet luisteren; want de Here, uw God, stelt u op de proef om te weten, of gij de Here, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

4 De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.

5 Die profeet of dromer zal ter dood gebracht worden, omdat hij afval gepredikt heeft van de Here, uw God, die u uit het land Egypte geleid en uit het diensthuis verlost heeft; om u af te trekken van de weg, die de Here, uw God, u geboden heeft te gaan. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen. (Deuteronomium 13:1-5)

Van de valse profeet worden twee misdaden uitgelicht.

 1. Hij heeft afval van de Here gepredikt – opgeroepen andere goden te dienen.
 2. Hij heeft Israël af willen trekken van de weg, die de Here, hun God, hun geboden heeft te gaan.

Je kunt niet zomaar zeggen dat het onder [1] vermelde van toepassing is op de apostelen en profeten van NAR, dominionisme en Kingdom Now. Zij roepen niet bewust op een andere god te dienen, maar lopen ongewild en ongemerkt het risico dat wel te doen. Immers, ze loochenen de in de Bijbel geschetste gang van zaken rond de wederkomst van de Here Jezus. Dat Hij zal komen als een dief in de nacht heeft geen plaats in hun onderwijs. Integendeel, ze menen precies te kunnen aangeven wanneer de Here komt, namelijk op het moment dat hun werk afgerond is. En inderdaad, er zal iemand komen. De Here Jezus heeft over deze persoon gesproken.

Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. (Johannes 5:43)

Er zal een ander komen. Zijn naam is de Antichrist. Te vrezen valt dat alle streven van NAR, dominionisme en Kingdom Now diens komst zal voorbereiden. In die zin roept men dus wel degelijk op een andere god te dienen. Men spreekt vaak over ‘The coming of the Christ’. Welke christus zal dat zijn?

Ook [2] is van toepassing. De Here Jezus heeft ons geboden welke weg we moeten gaan. We hebben gezien dat de Here ons oproept tot de verkondiging van het evangelie, nieuwe gelovigen leren wat de Here Jezus ons heeft geleerd, en een lichtend licht en zoutend zout op deze aarde te zijn. NAR, dominionisme en Kingdom Now roepen ons echter op tot het veroveren van de aarde voor de Here Jezus, tot het reinigen van de aarde van demonische invloeden, tot het tot wereldheerschappij brengen van de kerk. Het is dankzij dit streven dat de Here Jezus zal kunnen terugkeren, eerder is niet mogelijk. Dit is niets minder dan een ander evangelie. Paulus heeft zich bijzonder hard uitgesproken over brengers van zo’n ander evangelie.

6 Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie,

7 en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.

8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

9 Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt! (Galaten 1:6-9)

Het is duidelijk. We hebben te maken met één grote, geestelijke misleiding. Waakzaamheid en onderscheidingsvermogen onder christenen is meer dan ooit nodig. Opvallend is dat juist daar waar mensen de Bijbel niet meer kennen, zij zich door dit soort leerstellig kwaad laten inpakken. Laten we bidden dat de Heilige Geest (de Geest van de waarheid, zie Johannes 16:13) ons zal behoeden voor dwalingen.