Gods eniggeboren Zoon

De Here Jezus is Gods Zoon, Gods eniggeboren Zoon. Dat woordje eniggeboren mag ons wel tot nadenken stemmen. Immers, worden in het Oude Testament engelen niet zonen Gods genoemd (Job 38:7)? Eindigt de stamboom in het evangelie van Lukas niet met Adam, de zoon van God (Lukas 3:38)? En wordt Israël niet Gods eerstgeboren zoon genoemd (Exodus 4:22)? Met het vorige artikel in gedachten valt natuurlijk gemakkelijk in te zien dat het onderscheidene kenmerk van de Here Jezus Zijn Godheid is. Engelen, Adam, Israël, het zijn allemaal schepselen, die ooit een begin van hun bestaan kenden. Zo niet de Zoon van God, Die, zoals we eerder zagen, van eeuwigheid is. In de profetie van Jesaja wordt dat mooi verwoord:

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. (Jesaja 9:5)

  1. Een Kind is ons geboren: De Here Jezus is waarachtig Mens, geboren uit de maagd Maria.
  2. Een Zoon is ons gegeven: De Here Jezus is waarachtig God, levend in alle eeuwigheden die achter ons liggen en die nog toekomstig zijn.
  3. Wonderbare Raadsman: Iemand die zo wijs is, dat Hij problemen oplost die voor een sterfelijk mens niet te begrijpen zijn, op een manier die voor ons niet te vatten is.
  4. Sterke God: Dit Kind dat geboren zal worden, deze Zoon die gegeven wordt, is God (zie Jesaja 10:21). Het Kind bezit Gods kracht en is in staat het kwaad te verslaan.
  5. Eeuwige Vader: In Deuteronomium 32:6 wordt God de Vader van het volk Israël genoemd. Hij heeft het geschapen, Hij zorgt voor het volk als een vader voor zijn kind. De Messias zal als een Vader zal zijn voor volk, en dan voor eeuwig.
  6. Vredevorst: Aan David werd rust beloofd en een grens zonder vijanden. Dat is echter nooit volledig in vervulling gegaan. Het zal pas gebeuren in het 1000-jarig Rijk, met de Messias als Vredevorst (Zie 2 Samuël 7:9-11; Psalm 72).

Manifestaties van Zijn Zoonschap in de evangeliën

Uit veel voorbeelden valt af te leiden dat de Here Jezus een unieke Persoon is.

  1. Mozes, Salomo en Paulus waren wijze mannen. Van de Here Jezus werd echter gezegd dat niemand ooit heeft gesproken zoals Hij sprak (Johannes 7:46). Mozes, Elia en Elisa deden wonderen en tekenen. Van de Here Jezus werd gezegd dat Hij dingen deed die niemand ooit eerder had gedaan (Johannes 9:32).
  2. Driemaal werd de stem van de Vader gehoord. Bij de doop van de Here Jezus in de Jordaan, bij de verheerlijking op de berg en in Jeruzalem sprak de Vader ‘publiekelijk’ over en tot Zijn Zoon (Mattheus 3:17; Mattheus 17:1-13; Johannes 12:28-29).
  3. Op de berg der verheerlijking werd Zijn Godheid korte tijd zichtbaar. Het was een hemelse heerlijkheid, die niet van buitenaf over Hem uitstraalde, maar juist van binnenuit. Petrus is dit moment nooit vergeten. (Mattheus 17:1-13 en 2 Petrus 1:17-18).
  4. Zijn wijsheid is eindeloos. Hij legde de Sadduceeën het zwijgen op (Mattheus 22:34). In Lukas 4:22 verwonderden de toehoorders zich over de woorden van genade die Hij sprak. Strikvragen onderkende Hij en wist ze in het tegendeel te veranderen. In Mattheus 22:22 staan de Farizeeën met de mond vol tanden; in Markus 12:34 blijkt dat niemand Hem meer iets durfde te vragen, tegen zijn wijsheid konden ze niet op.

De ultieme vaststelling

Al tijdens Zijn rondwandeling was Hij de Zoon van God, maar door Zijn opstanding is het bewijs van Zijn goddelijkheid vast komen te staan.

(…) aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here (…) (Romeinen 1:3-4)

Er staat: ‘door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht’. Als we dit vergelijken met een uitspraak van Paulus in Athene wordt het beeld duidelijk.

(…) omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken. (Handelingen 17:31)

Sinds de opstanding deelt de Here Jezus in Gods heerlijkheid en uitvoerende macht (zie bijvoorbeeld Markus 16:19). Het zal er uiteindelijk op uitlopen dat ‘alle tong zal belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!’

We mogen dus met een gerust hart belijden dat de Here Jezus de Zoon van God is, Gods eniggeboren Zoon, de Zoon Die alle wezenskenmerken van God heeft, de Zoon Die God is!