In het vorige artikel hebben we gezien hoe de Joden in 20 eeuwen christendom werden behandeld. Na de Tweede Wereldoorlog leek even het besef te omtstaan dat antisemitisme nooit meer mag. Helaas, sinds de stichting van de staat Israël is het antisemitisme bezig aan een verontrustende comeback.

Israël als de verstoteling van deze wereld

Hoe kan het dat de wereldopinie de laatste decennia zo ten nadele van Israël is gewijzigd? We hebben in eerdere artikelen aan de ‘achterkant’ van het conflict gekeken en gezien dat het een geestelijke strijd is. Maar wat zien we daarvan aan ‘de voorkant’?

 1. In de propaganda-oorlog die al jaren woedt is Israël aan de verliezende hand. Vrijwel heel de wereld ziet Israël als bezetter. Als dat al waar zou zijn – en dat is het niet – dan moeten we bedenken dat die bezetting Israël opgedrongen is. Daar hoor je echter nooit wat over. 
 1. Ooit was Israël in de westerse wereld geliefd. Nu niet meer. Een ‘fraaie’ illustratie hiervan is de veranderde houding van de Nederlandse vakbond. Tijdens de Zesdaagse Oorlog (1967) gaven de leden van de NVV allemaal een uur loon voor Israël! Tegenwoordig horen we uit deze zelfde kringen alleen maar de oproep tot boycot. Geen producten (ver)kopen uit de ‘bezette gebieden’ bijvoorbeeld.
 1. ‘Links’ Zweden weert pro-Israëlsprekers aan hun universiteiten, terwijl salafisten (zeer conservatieve moslims) met hun pro-Hamasopvattingen hartelijk welkom zijn. 
 1. Een overzichtje van de leugens van de laatste tijd doet je versteld staan over de kracht van het voortdurend herhalen van onwaarheden. Je zou bijna gaan twijfelen …
 • Zionisme is racisme.
 • Het Israëlische regime is fascistisch.
 • De muur is een apartheidsmuur.
 • De vloot vanuit Turkije naar Gaza was een echte vredesvloot – door bruut geweld van het Israëlische leger gestopt.
 • Israël is een bezetter, zoals Duitsland dat in de Tweede Wereldoorlog was.
 • In Gaza heerst een humanitaire crisis (gebrek aan alles wat een bevolking nodig heeft om normaal te kunnen leven).
 • Israël houdt die humanitaire crisis in Gaza moedwillig in stand.
 • Israël heeft van Gaza een openluchtgevangenis gemaakt.
 • Het IDF (Israelian Defence Forces – het Israëlische leger) zijn brute kindermoordenaars.
 • Datzelfde IDF maakt met opzet burgerslachtoffers.
 • Israël houdt zich moedwillig blind voor de vredelievende Palestijnse bedoelingen.
 • Israël gebruikte disproportioneel geweld in Gaza.
 • enzovoort, enzovoort …

Ziet u het? Al heel gauw bekruipt je een gevoel van ‘zou er dan helemaal niets van waar zijn?’. En als de eerste twijfel is gezaaid duurt het niet lang meer of de leugen wordt geloofd. De Here Jezus noemde de satan niet voor niets de vader van de leugen… (Johannes 8:44)

In het eerste artikel schreef ik dat zowel de Here Jezus als het volk Israël Knecht van God  genoemd worden. Opmerkelijk is dan ook de volgende overeenkomst. Je zou in ietwat vrije bewoordingen kunnen zeggen dat de Here Jezus op Golgotha de ‘schuld kreeg van alles’. In de afgelopen 20 eeuwen heeft Israël voortdurend de schuld gekregen van alles wat er maar mis was in de wereld.

Israël als zegen voor de wereld

We hebben in eerdere artikelen al uitgebreid stilgestaan bij de belofte van God mensen te zegenen die achter Israël gaan staan.  Ook los daarvan heeft God via Israël onnoemelijk veel zegen over deze wereld gebracht.

 1. De persoon en het werk van Jezus Christus
 • Jezus Christus heeft de wereld de waarheid gegeven (Johannes 18:37).
 • Christus heeft een totaal nieuw waardesysteem voor de wereld verkondigd. Het fundament van dit systeem is Gods liefde. De weg naar de verwerkelijking ervan is het geloof in Jezus Christus, en het doel is het eeuwige leven.
 • Jezus Christus is de grootste sociale hervormer van de wereld. De mensheid dankt aan Hem de afschaffing van de slavernij en tevens het plaatsen van de vrouw in haar waarde.
 • Zonder Jezus Christus was de wetenschap nooit tot bloei gekomen, zoals we dat de laatste twintig eeuwen hebben gezien. Veel belangrijke onderzoekers waren volgelingen van Jezus. Voorbeelden: Sir Francis Bacon, Newton, Pasteur, Carl v. Linn, Faraday, Pascal, Lord Kevin, Maxwell, Kepler (en let op: dit waren geen Joden!).
 1. Via de Joden ontving de wereld het Woord van God, de Bijbel, waardoor wij, de heidenen, God leren kennen en dichter bij Hem kunnen komen.
 1. Israël heeft de wereld gedurende zijn geschiedenis van 4000 jaar een lange lijst van grote mannen gegeven, die zeer veel aan de ontwikkeling van cultuur en wetenschap hebben bijgedragen.

We denken aan de discipelen, Paulus van Tarsus, Mozes en David, de profeten van het Oude Testament. We denken ook aan tal van grote wetenschappers: Paul Ehrlich, Selman Werksman, Gregory Pinkas, Jonas Solk, August von Wassermann, Albert Einstein, Niels Bohr, John von Neumann, Leo Szilard, Robert Oppenheimer en Max Born (en dezen waren allen wel Joden!).

Bedenk ook eens het volgende:

 • Mensen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt, ontvangen sinds 1901 de Nobelprijs. Hoewel het Joodse volk slechts 0,2 procent van de wereldbevolking vormt, is ± 22 procent van alle Nobelprijswinnaars Joods.
 • Israëli’s hebben per hoofd van de bevolking, in vergelijking met andere volken, de meeste wetenschappelijke patenten in de wacht gesleept.
 • Israël heeft het hoogste percentage ingenieurs en wetenschappers ter wereld.
 • In vergelijking met andere landen loopt Israël voorop op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van preventieve geneeskunde. Ook heeft Israël het beste medische zorgsysteem.
 • Israël helpt ontwikkelingslanden bij het terugdringen van de woestijn, waar het veel ervaring mee heeft. Israël heeft hiertoe honderden centra opgericht in ontwikkelingslanden om expertise over te dragen.
 • Israël stuurt bij aardbevingen en andere catastrofen het snelst eerste hulp naar rampgebieden. Israëlische militaire artsen en hun teams helpen daar ter plaatse met eigen middelen. Dit doen zij kosteloos en zonder aanzien des persoons.
 • Israël heeft proportioneel de grootste en meest wijdvertakte charitatieve instellingen ter wereld. Alleen al in de organisatie Jad Sarah werken duizenden Israëli’s als vrijwilligers.
 • De Israëlische bevolking blijkt qua levenskwaliteit en tevredenheid in vergelijking met die van 193 andere VN-landen op kop te liggen.
 • Israël is wereldleider in de ontwikkeling van biotechnologie en waterbesparingssystemen.
 • De Index of Economic Freedom heeft geconstateerd dat Israël de best functionerende economie en financiële markt heeft.
 • Israël heeft in relatie tot andere volken de meeste immigranten opgenomen en deze zijn het best geïntegreerd.
 • Hoewel nog lang niet alles perfect is, is het Israëlische parlement (de Knesset) in het Midden-Oosten een bijzonderheid. In deze regio is Israël de enige functionerende democratie.

En dat alles in een tijd waarin Joden voortdurend worden gediscrimineerd, vervolgd en uitgemoord. Paulus schreef in zijn  brief aan de Romeinen:

11 Ik vraag dan: zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten Volstrekt niet! Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken.

12 Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!

13 Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening,

14 dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees (en bloed) mocht opwekken, en enigen uit hen behouden.

15 Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? (Romeinen 11:11-15)

We hebben het eerder overdacht. Paulus constateert dat de val van Israël (het verwerpen van de Here Jezus) er voor heeft gezorgd dat het evangelie de heidenen kon bereiken. Hij roept ons toe dat de wereld een grote zegen te wachten staat als Israël de Here Jezus als Messias aanneemt. Hierboven zagen we welke zegen de wereld heeft bereikt tijdens de periode van ‘gevallen zijn’. Dat zal echter zeer gering blijken vergeleken met de zegen in de toekomst – Paulus spreekt zelfs van ‘leven uit de dood’!

Tot slot enkele oudtestamentische profetieën.

1 Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem.

2 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen

3 En vele natien zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. (Jesaja 2:1-3)

Gelijk gij onder de volken een vervloeking geweest zijt, o huis van Juda en huis van Israël, zo zult gij, doordat Ik u heil schenk, een zegen worden; vreest niet, laten uw handen sterk zijn. (Zacharia 8:13)

Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is. (Zacharia 8:23)

Te dien tijde zal Ik u doen komen, namelijk ten tijde dat Ik u verzamelen zal. Want Ik zal u stellen tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, wanneer Ik voor uw ogen een keer zal gebracht hebben in uw lot, zegt de Here. (Zefanja 3:20)

Ik heb voor dit artikel gebruik gemaakt van informatie uit het boek ‘Van lieveling tot paria’ van Hans Knoop, gegevens uit het blad IsraelToday en een uitgeschreven lezing van Prof. dr. Detschko Svilenov.