Vorige week viel bij mij de brochure ‘2017 – 500 jaar na Luther’ op de mat. Wie het geschriftje door de brievenbus schoof weet ik niet. Navraag leerde mij dat broeders en zusters uit de Vergadering van Gelovigen te Dokkum geen van allen deze brochure hebben ontvangen. Als het zo is dat men middels deze brochure een reactie van mij verwacht, welnu, die komt er – in de komende blogs. Overigens staan dergelijke anonieme verspreidingen me tegen. Zet er toch gewoon op wie de distributie ter hand heeft genomen. Aan de andere kant, als je leest welke merkwaardige leerstellingen er in het boekje staan, kan ik me voorstellen dat je niet meteen te koop loopt met je dienstbaarheid aan dergelijke denkbeelden. 

Herkomst

De brochure is uitgegeven (?) door Promise Ministry, een evangelisatiebediening met een Boekwinkel en Uitgeverij, gevestigd in Groningen. Drijvende kracht achter deze organisatie schijnt Ingrid A. Wijngaarde te zijn. Ze omschrijft Promise Ministry als haar bediening. Wil je inloggen dan blijkt dat alleen leden van de Zevende-Dagsadventisten toegang hebben. Uiteindelijk kom je terecht bij Abel en Bente Strukness uit Noorwegen. Hoewel ik het niet bevestigd heb gevonden, lijkt het erop dat Abel Strukness de auteur van de brochure is. Bekijk je zijn en andere gelieerde websites dan blijkt het vooral te gaan om allerlei complottheorieën. De gesignaleerde ontwikkelingen zullen volgens deze theorieën leiden tot de gebeurtenissen als beschreven in het boek Openbaring. 

 

Wind van leer

Voor ik losbrand, is een verwijzing naar een woord van Paulus op zijn plaats. 

14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,

15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. (Efeze 4:14-15)

Anne de Vries (die van Bartje) maakte een toegankelijker vertaling van deze verzen.

We moeten geen kinderen meer zijn, die zich als stuurloze schepen in de storm laten wegblazen door elke leer die de mensen maar kunnen bedenken bij hun doortrapt listige pogingen om anderen op een dwaalspoor te brengen. Nee, we moeten de waarheid in het oog houden, dan zullen wij ledematen allemaal naar hem toegroeien die het hoofd is: Christus.

Als nieuwlichterij alleen maar vermakelijk zou zijn, is er geen reden tot bezorgdheid. Paulus waarschuwt echter dat allerlei leringen tot grote problemen kunnen leiden. Hij vergelijkt het met een storm. Een krachtige storm kan veel schade aanrichten. Het leven van mensen kan volkomen op zijn kop komen te staan. Wind van leer kan het leven van gelovigen danig in de war schoppen. Het kan gelovigen ertoe brengen onverantwoordelijke beslissingen te nemen. Het kan grote problemen in een gemeente veroorzaken. Ook in deze brochure staan een aantal zaken die zomaar kunnen uitgroeien tot serieuze bedreigingen. Wees gewaarschuwd, en houd je aan de waarheid. Laten we waarschuwing van Paulus serieus nemen.

20 O Timoteus, bewaar wat u is toevertrouwd, houd u buiten het bereik van de onheilige, holle klanken en de tegenstellingen der ten onrechte zo genoemde kennis. 

21 Sommigen, die woordvoerders daarvan zijn, zijn het spoor des geloofs bijster geraakt. (1 Timotheus 6:20-21)

Ik hoop in deze bespreking een bijdrage te kunnen leveren aan een juist zicht op de Bijbelse waarheid.

Geschiedenis

De brochure opent met een beknopt overzicht van de ontwikkelingen in de Rooms Katholieke Kerk en de Hervormers – een stukje geschiedenis dus. Kern van het betoog is dat de Rooms Katholieke Kerk gestaag toewerkt naar de wereldheerschappij. Allerlei citaten worden gegeven die moeten aantonen dat het meer is dan een vermoeden. Ik neem een en ander voor kennisgeving aan. Al deze citaten in hun bronnen controleren voert veel te ver. Het is ook niet nodig.

Bijbelse inlegkunde 1: het beest uit de zee

Op pagina 9 komt dan ineens de eerste van vele vreemde opvattingen naar voren. 

Er wordt verwezen naar Openbaring.

En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, (Openbaring 13:3)

 De volgende toepassing wordt gegeven:

De Bijbel geeft heel duidelijk aan dat deze vervolgende macht een dodelijke wond zou krijgen en dat de wond zou genezen. Het pausdom ontving in 1798 een dodelijke wond toen paus Pius VI gevangen werd genomen door generaal Berthier, de generaal van Napoleon. Deze paus stierf even later in Frankrijk als gevangene. Het pausdom kreeg het Vaticaan terug in 1929 van Mussolini en sinds die tijd heeft ze in de wereld een grotere macht en invloed gekregen.

Over wie gaat het in deze profetie?

1 En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. 

2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. 

3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna,

4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? (Openbaring 13:1-4)

De meeste uitleggers zijn het er over eens dat het hier gaat om de antichrist. Of het één enkele persoon is, dan wel een wereldlijke macht is niet geheel duidelijk. Het kan ook een combinatie van die beide grootheden zijn. Lodewijk XIV, de Zonnekoning, zei het al: ‘De staat, dat ben ik’. Wel is duidelijk dat deze macht zijn kracht ontvangt van satan. Het gevolg van dit alles is dat de mensheid de antichrist aanbidt en (in hem?) de satan.

Bijbelse inlegkunde 2: het beest uit de aarde

De hele brochure handelt voornamelijk over de rol die de Rooms Katholieke Kerk in de eindtijd zal spelen. Opmerkelijk is daarbij dat protestanten die verschillende leerstellingen van de Rooms Katholieke Kerk hebben overgenomen, ook in Openbaring blijken voor te komen. Ze worden geïdentificeerd als (…) diegene die eenmaal protesteerden tegen hun misbruik van de macht nu hun bondgenoten zullen zijn. Waren dat niet Luther, Calvijn, Hus, Zwingli en anderen? De huidige en toekomstige protestanten die zoals gezegd een aantal leerstellingen van de Rooms Katholieke Kerk hebben overgenomen worden nu dus bondgenoten van de Kerk die hun leiders ooit bestreden. Uit het vervolg blijkt dat het onder andere gaat om opvattingen aangaande de kinderdoop en de zondagsheiliging. Waar in Openbaringen komen we volgens de brochure deze afvallige protestanten tegen? Eveneens in hoofdstuk 13.

11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.

12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde

en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.

13 En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.

14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is.

15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.

16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd,

17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig. (Openbaring 13:11-17)

Uitleg brochure:

We zullen zien dat katholieke en protestantse kerkleiders pogingen zullen ondernemen om eenheid te bereiken in plaats van conflicten. En in veel plaatsen zullen protestantse kerkleiders samen met de katholieke leiders oecumenische bijeenkomsten organiseren om Luther te vieren, ook samen met de Jezuïeten-paus Franciscus. De Bijbel zegt dat zij zo verenigd zullen zijn dat ze één geest zullen hebben, maar de Bijbel openbaart dat deze machten oorlog maken tegen Christus en diegenen die trouw staan aan de zijde van Christus. (Openbaring 17:12-14). (p. 11)

Hier wordt dus beweerd dat de Rooms Katholieke Kerk het beest uit de zee is, en de afvallige protestanten het beest uit de aarde. Anders gezegd, de Rooms Katholieke Kerk is de antichrist, en de afvallige protestanten de valse profeet.

Twee pausen

En passant wordt ons medegedeeld dat de Rooms Katholieke Kerk met twee pausen werkt, een witte en een zwarte. 

De witte paus charmeert de massa’s met al zijn pompeusheid en rijkdom, terwijl de andere paus, de leider van de Jezuïeten in het geheim aan het werk is, in duisternis.’

Het is maar goed (?) dat de schrijvers van deze brochure het bedrog van de twee pausen doorzien, want 

‘de meeste protestanten zijn blind voor de ingenieuze strategie van Rome om in eenheid te komen met de religieuze wereld. (p. 10)

10 stellingen

Vanaf pagina 12 wordt aan de hand van 10 stellingen gepoogd te bewijzen dat de Rooms Katholieke Kerk niet is veranderd. Ik laat hier in het midden of dat al dan niet het geval is. Het gaat mij om de inhoud van de stellingen zelf. Niet alles is slecht, we kunnen min of meer instemmen met een aantal van deze standpunten. Een paar stellingen vragen echter om een bespreking.

In de volgende blogs komen achtereenvolgens aan de orde:

Stelling 4: Maria’s speciale positie
Stelling 6: Over de (on)sterfelijkheid van de ziel
Stelling 7: Over de leer van de eeuwige pijniging
Stelling 10: Christenen dienen de sabbat te vieren